Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d = Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests

Michał Adam Kosiński, Wojciech Aleksander Kosiński

Abstract


Kosiński Michał, Kosiński Wojciech. Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d = Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):53-61. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192192

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4029

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 02.12.2016.

 

 

 

Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d

Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests

 

Kosiński Michał1, Kosiński Wojciech2

 

MN/WF/6/2016,

 

1Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku / Gdańsk University of Physical Education and Sport

2Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdańsk

 

Słowa kluczowe: sport, aktywność fizyczna, psychologia

Key worlds: sport, physical activity, psychology

 

 

Streszczenie

Głównym celem niniejszej pracy było porównanie wyniku badań lęku i stresu przedstartowego mierzonego za pomocą testów SCAT i CSAI-2d wśród pływaków i ratowników. Praca została napisana w oparciu o artykuł Competitive Anxiety in Lifesavers and Swimmers (Avramidou E., Avramidis S., Pollman R., 2007) zamieszczony w International Journal of Aquatic Research and Education z wykorzystania testu psychologicznego CSAI-2d oraz badania własne prowadzone przez autora z użyciem testu SCAT przeprowadzone w latach 2013-2015. Grupę docelową w obu badaniach stanowili zawodnicy rywalizujący w zawodach sportowych we wskazanych dyscyplinach. Ankiety SCAT były anonimowe. Ankietowani, w liczbie prawie 350, pochodzili z Polski, Czech, Niemiec i Belgii. Analiza wyników wykazała rozbieżności pomiędzy wynikami testu SCAT i testu CSAI-2d, co spowodowane mogło być małą liczebnością jednej z badanych grup (20 osób). W obu badaniach lęk przedstartowy został oceniony na podobnym poziomie.

 

 

Summary

The main aim of this paper was to compare whether the level of perceived anxiety and pre-competition stress tested with SCAT and CSAI-2d among the athletes representing swimming and water rescue sports. The paper was based on article Competitive Anxiety in lifesavers and Swimmers (Avramidou E., Avramidis, S., Pollman R., 2007) printed in the International Journal of Aquatic Research and Education from the use of psychological test CSAI-2d and own research conducted by the author with SCAT test (all the work was carried out in 2013-2015). The target group consisted of athletes competing in a specific discipline. SCAT Surveys were anonymous. The respondents in the number of nearly 350, came from the Poland, Czech Republic, Germany and Belgium. Analysis of the results showed a discrepancy between the results of the CSAI-2d test and the SCAT test, which could be due to the small sample size of respondents group (20 athletes). In both studies, however, the level of anxiety has been evaluated at a similar level.


Keywords


sport, aktywność fizyczna, psychologia, sport, physical activity, psychology.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Cottyn J., De Clercq D., Pannier J-L., Crombez G., Lenoir M., The measurement of competitive anxiety during balance beam performance in gymnasts, [w:] Journal of Sports Sciences, February 2006.

Czajkowski Z., Motywacja i pobudzenie w działalności sportowej, s. 3, http://pscoach.pl/pliki/motywacja.pdf, dostęp 27.01.2014 r.

Dunn J.G.H., Dunn J.C., Wilson P., Syrotuik D.G., Reexamining the factorial composition and factor structure of the Sport Anxiety Scale. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2000.

Dunn J.G.H., Syrotuik D.G., An investigation of multidimensional worry disposition in a high contact sport. Psychology of Sport and Exercise, 2003.

Jarvis M., Sport Psychology: A Student's Handbook. Routledge, New York, USA 2006.

Jones M.V., Uphill M., Responses to the Competitive State Anxiety Inventory2(d) by athletes in anxious and excited scenarios. Psychology of Sport and Exercise, 2004.

Karageorghis C., Competition anxiety needn't get you down. Peak Performance, 2007.

Marks M., Bukowska K., Bieć P., Lęk i inteligencja emocjonalna u zawodników kadry narodowej trenujących kick-boxing, [w:] Rozprawy naukowe. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Martens R., Competitive Anxiety in Sport. Leeds: Human Kinetics, Human Kinetics, Champaign, USA 1990.

Uphill M., Anxiety in sport: Should we be worried or excited? [w:] Lanes A., Sport and Exercise Psychology. Topics in Applied Psychology. Hodder Education, London 2008.

Weinberg R.S., Genuchi M., Relationship between competitive trait anxiety, state anxiety, and golf performance: A field study. Journal of Sport Psychology, Vol 2(2), 1980.

Avramidou E., Avramidis S., Pollman R., Competitive Anxiety in Lifesavers and Swimmers. International Journal of Aquatic Research and Education 2007.

http://www.brianmac.co.uk/companx.htm, dostęp 08.11.2016 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Michał Adam Kosiński, Wojciech Aleksander Kosiński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)