Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych i medycznych na akceptację choroby w grupie osób z cukrzycą typu 2 = The influence of selected socio-demographic and medical factors on the acceptance of illness in a group of patients with type 2 diabetes mellitus

Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Bożena Baczewska, Robert Łuczyk, Beata Kropornicka, Ewa Krzyżanowska, Jadwiga Daniluk

Abstract


Olszak Cecylia, Nowicka Elżbieta, Baczewska Bożena, Łuczyk Robert, Kropornicka Beata, Krzyżanowska Ewa, Daniluk Jadwiga. Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych i medycznych na akceptację choroby w grupie osób z cukrzycą typu 2 = The influence of selected socio-demographic and medical factors on the acceptance of illness in a group of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):11-28. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192107

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4028

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 01.12.2016.

 

 

 

Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych i medycznych na akceptację choroby w grupie osób z cukrzycą typu 2

The influence of selected socio-demographic and medical factors on the acceptance of illness in a group of patients with type 2 diabetes mellitus

 

Cecylia Olszak1, Elżbieta Nowicka1, Bożena Baczewska1, Robert Łuczyk1, Beata Kropornicka1, Ewa Krzyżanowska1, Jadwiga Daniluk1

 

1Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

Słowa kluczowe: akceptacja choroby, cukrzyca typu 2, czynniki społeczno-demograficzne, czynniki medyczne

 

Key words: acceptance of illness, type 2 diabetes mellitus, socio-demographic factors, medical factors

 

Streszczenie

 

Wstęp. Identyfikacja barier utrudniających przystosowanie się do cukrzycy stanowi ważną część opieki diabetologicznej. Akceptację cukrzycy znacząco warunkują czynniki  emocjonalne, społeczne, ekonomiczne  i kliniczne. Celem badania było określenie stopnia akceptacji choroby wśród pacjentów  z cukrzycą  typu 2  w zależności od wybranych zmiennych społeczno-demograficznych i medycznych.

Materiał i metoda. Badaniem objęto 227 pacjentów z cukrzycą typu 2 hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii i leczonych w Poradni Diabetologicznej w SPSK4 w Lublinie.

Zastosowano Skalę Akceptacji Choroby (AIS) oraz autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki badań. Płeć, miejsce zamieszkania, stan cywilny, BMI,  HbA1c  nie różnicowały statystycznie istotnie (p>0,05) wyników AIS. Wykazano różnicę statystycznie istotną (p<0,01) między wiekiem ankietowanych a wynikiem średniej  na skali AIS. Stwierdzono różnicę statystycznie istotną (p<0,01) pomiędzy wynikiem AIS  a aktywnością zawodową respondentów. Zaobserwowano różnicę statystycznie istotną (p<0,05) w zakresie zapotrzebowania na wsparcie duchowe i emocjonalne a wynikami AIS. Uzyskano statystycznie istotną różnicę (p<0,05) pomiędzy wynikiem akceptacji choroby a czasem trwania choroby. Stwierdzono różnicę statystycznie istotną (p<0,05) pomiędzy metodą leczenia oraz udziałem w szkoleniach a skalą AIS.  Występowała różnica istotna statystycznie (p<0,05) pomiędzy wynikiem średniej skali AIS i udziałem w szkoleniach na temat cukrzycy.

Wnioski. 1. Osoby chorujące na cukrzycę typu 2 w większości wykazywały przeciętny poziom akceptacji choroby. 2. Obniżenie poziomu akceptacji choroby związane było z zaawansowanym wiekiem, dłuższym czasem trwania choroby, udziałem w szkoleniach oraz z  zapotrzebowaniem na wsparcie emocjonalne i duchowe. 3. Na wzrost akceptacji choroby miały wpływ czynna praca zawodowa oraz leczenie cukrzycy doustnymi lekami  hipoglikemizującymi.

 

 

 

 

 

Abstract

 

Introduction. The identification of barriers that hinder the adaptation to diabetes constitutes an important part of diabetes care. The acceptance of diabetes is considerably dependent on emotional, social, economic and clinical factors. The aim of the study was to assess the level of acceptance of illness in patients with type 2 diabetes mellitus in relation to selected socio-demographic and medical variables.

Material and method. The study included 227 patients with type 2 diabetes mellitus who were treated at the Clinic of Endocrinology and Diabetes Outpatient Clinic of the Independent Public Clinical Hospital No 4 in Lublin. The Acceptance of Illness Scale (AIS) was applied along with the authors’ questionnaire specially compiled for the study. 

The results. Gender, place of residence, marital status BMI, HbA1c did not diversify the AIS scores statistically significantly (p>0,05). There was a statistically significant difference (p<0,01) between the participants’ age and the average score of the AIS. A statistically significant difference (p<0,01) was also noticed between the AIS result and the respondents’ professional activity. The relation between the requirement for both spiritual and emotional support and the AIS result was statistically significant (p<0,05). The difference between  disease acceptance and duration of illness was found to be statistically significant (p<0,05). The relationship between the AIS result and the treatment method along with participation in trainings on diabetes was statistically significant (p<0,05). The was a statistically significant difference (p<0,05) between the mean score of the AIS and participation in trainings on diabetes.

Conclusions. 1. The patients suffering from type 2 diabetes mellitus mainly showed the average disease acceptance. 2. The lower level of acceptance of illness was connected with advanced age, longer duration of the disease, participation in trainings and need for emotional and spiritual support. 3. The increase in acceptance of illness was affected by active working life and diabetes treatment with oral hypoglycemic drugs.


Keywords


akceptacja choroby, cukrzyca typu 2, czynniki społeczno-demograficzne, czynniki medyczne, acceptance of illness, type 2 diabetes mellitus, socio-demographic factors, medical factors.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia

Baczewska B, Kropornicka B, Sepioło J. et al. Acceptance of illness and satisfaction with life among patients with arterial hypertension. Health Problems of Civilization 2015; 3(9): 31-38.

Bertolin DC, Pace AE, Cesarino CB, et al. Psychological adaptati.on to and acceptance of type 2 diabetes mellitus . Adaptaçăo psicológica e aceitaçăo do diabetes mellitus tipo 2. Acta Paul Enferm. 2015; 28(5): 440-446.

Besen DB, Esen A. Hastalığı Kabul Ölçeğinin Türk Toplumundaki Diyabetik Bireylere Uyarlanması [The Adaptation of the Acceptance of Illness Scale to the Diabetic Patients in Turkish Society]. TAF Prev Med Bull 2011; 10 (2): 155-164.

Besen D B, Esen A. Acceptance of Illness and Related Factors in Turkish Patients with Diabetes. Social Behavior And Personality 2012; 40 (10): 1597-1610.

Dixon JB, Browne JL, Lambert GW, et al. Severely obese people with diabetes experience impaired emotional well-being associated with socioeconomic disadvantage: Results from diabetes MILES – Austalia. Diabetes Research and Clinical Practice 2013; 101 (2):

–140.

Gagliardino JJ, Lapertosa S, Pfirter G, et al. Clinical, metabolic and psychological outcomes andtreatment costs of a prospective randomized trial based on different educational strategies to improve diabetes care (PRODIACOR). Diabet. Med. 2013;

(9): 1102–1111.

Haor B, Rezmerska L, Gołębiewska A, i wsp. Wybrane aspekty akceptacji choroby przewlekłej w opinii pacjentów w przebiegu cukrzycy typu 2. Zeszyty Naukowe WSHE 2013; T. XXXVII: 93-104.

Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Janowski K, Kurpas D, Kusz J, et al. Emotional control ,styles of coping with stress and acceptance of illness among patients suffering from chronic somatic diseases. Stress and Health 2014; 30 (1): 34–42.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009.

Kosti M, Kanakami M. Education and diabetes mellitus. Health Science Journal 2012;

(4): 654-662.

Kurowska K, Lach B. Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie ze stresem

u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetologia Praktyczna 2011; 12 ( 3): 113–119.

Kurpas D, Czech T, Mroczek B. Akceptacja choroby pacjentów z cukrzycą oraz jej wpływ na jakość życia i subiektywną ocenę zdrowia. Family Medicine & Primary Care Review 2012; 14 (3): 383-388.

Lewko J, Zarzycki W, Krajewska-Kułak E. Relationship between the occurrence of symptoms of anxiety and depression, quality of life, and level of acceptance of illness in patients with type 2 diabetes. Saudi Med J 2012; 33 (8): 887-894.

Maciąg R. Społeczne konstruowanie choroby przewlekłej na przykładzie raka. W: Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych (red. Płonka-Syroka B, Skrzypek M.). Akademia Medyczna im., Piastów Śląskich, Wrocław 2010.

Mazurek J, Lurbiecki J. Acceptance of illness scale and its clinical impact. Pol Merkur Lekarski 2014; 36 (212): 106-108.

Moczydłowska A, Krajewska-Kułak E, Kózka M, i wsp. Stopień akceptacji choroby przez pacjentów oddziałów zachowawczych i zabiegowych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne

i Angiologiczne 2014; 2: 62–70.

Moonaghi HK, Areshtanab HN, Jouybari L, et al. Facilitators and barriers of adaptation to diabetes: experiences of Iranian patients. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2014; 13 (17): 1-7.

Niedzielski A, Humeniuk E, Błaziak P. i wsp. Stopień akceptacji choroby

w wybranych chorobach przewlekłych. Wiad. Lek. 2007; 60; 5–6.

Olhansky E, Sacco D, Fitzgerald K, et al. Living with diabetes: normalizing the process of managing diabetes. The Diabetes Educator 2008; 34(6): 1004-1012.

Olokoba A.B., Obateru O.A., Olokoba L. B. Type 2 Diabetes Mellitus: A Review of Current Trends. Oman Medical Journal 2012; 27 (4): 269-273

Oskouie F, Mehrdad N, Ebrahimi H. Mediating factors of coping process in parents of children with type 1 diabetes. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2013;

(20): 1-7.

Pietrzykowska E, Zozulińska D, Wierusz-Wysocka B. Jakość życia chorych na cukrzycę. Pol. Merk. Lek. 2007; 23 (136): 311-314.

Schmitt A, Reimer A, Kulzer B, et al. Assessment of diabetes acceptance can help identify patients with ineffective diabetes self-care and poor diabetes control. Diabet Med. 2014; 31: 1446–1451

Siddiqui MA, Khan M F, Carline TE. Gender Differences in Living with Diabetes Mellitus. Mater .Sociomed. 2013; 25 (2): 140–142.

Svenningsson I, Marklund BI, Stig A. Type 2 diabetes: perceptions of quality of life and attitudes towards diabetes from a gender perspective. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2011; 25: 688–695.

Szawłowska–Chojnacka G. Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Vizja Press, Warszawa 2012.

World Health Organization 2016. Global report on diabetes. http://www.who.int/diabetes/global-report/en/ [dostęp 10.10.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Bożena Baczewska, Robert Łuczyk, Beata Kropornicka, Ewa Krzyżanowska, Jadwiga Daniluk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)