Optymalizacja treningu sportowego w piłce nożnej na przykładzie piłkarzy IV ligowego zespołu „Grom Osie” = Optimization of sports training in football for example IV football league team, "Grom Osie"

Błażej Stanisław Stankiewicz, Jakub Środa

Abstract


Stankiewicz Błażej, Środa Jakub. Optymalizacja treningu sportowego w piłce nożnej na przykładzie piłkarzy IV ligowego zespołu „Grom Osie” = Optimization of sports training in football for example IV football league team, "Grom Osie". Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):473-499. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.188112

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4024

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 30.11.2016.

 

 

 

Optymalizacja treningu sportowego w piłce nożnej na przykładzie piłkarzy IV ligowego zespołu „Grom Osie”

Optimization of sports training in football for example IV football league team, "Grom Osie"

 

Błażej Stankiewicz¹, Jakub Środa¹

Blazej Stankiewicz¹, Jakub Sroda¹

 

¹Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

¹Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

 

Badania statutowe BS/2016/K19 IKF/WKFZiT/UKW

 

Słowa kluczowe: piłka nożna, trening szybkości, test Rast

Key words: football, speed training, Rast test

 

Streszczenie

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiły olbrzymie zmiany w grze w piłę nożną. Zwiększyło się tempo gry, zmieniły się: styl gry, technika, taktyka, a także przepisy. W czasie meczu zwodnicy wykonują około 1000 różnych czynności ruchowych, które zmieniają się średnio co 6 sekund (Rynkiewicz i Niewolna, 2011). Osiągnięcie takiego poziomu wymaga realizacji regularnego i racjonalnie przygotowanego procesu treningowego. Do tych zmian musiał dostosować się trening piłkarski, poważne zmiany nastąpiły w jego teorii i metodyce (Chmura i in., 2008). Przygotowanie motoryczne piłkarzy do okresu startowego obejmuje dziś inny zakres, inne środki i metody.

Z fizjologicznego punktu widzenia zawodnik podczas meczu poddany jest dużemu wysiłkowi wytrzymałościowemu, w którym źródłem energii są procesy aerobowe i anaerobowe (Jurkowski i Wysocki, 2011).

Celem pracy była weryfikacja skuteczności przeprowadzonego eksperymentu za pomocą analizy porównawczej wyników testów o charakterze beztlenowym przeprowadzonych wśród zawodników trenujących piłkę nożną w IV ligowym Klubie Grom Osie na początku i na końcu okresu przygotowawczego.

Analizując badaną populację stwierdzić jednoznacznie można, że ich przygotowanie w sferze przemian beztlenowych stoi na bardzo dobrym jak na warunki IV ligi rozgrywkowej warunki. Średnia wartość czasu uzyskanego w biegu na 20 m wyniosła 3,181 sek. Próba mocy maksymalnej i pomiaru spadku mocy, prowadzona za pomocą testu „Rast” ukazała wynik średni mocy maksymalnej zawodników „Gromu” rzędu 13,4 W/kg i jest t rezultat lepszy od napotkanych w piśmiennictwie.

 

Summary

In recent decades there have been huge changes in the game of football. Increased pace of the game have changed: playing style, technique, tactics, and rules. During the match, players carry about 1,000 different motor actions, which change every 6 seconds (Rynkiewicz i Niewolna, 2011). Achieving this level requires the implementation of regular and reasonably prepared training process. These changes have to adapt to football training, major changes took place in the theory and methodology (Chmura i in., 2008). Preparing motor players to the tournament period today has a different range, other means and methods.

From a physiological point of view of a player during the match it is subject to a large effort of endurance, where the source of energy are aerobic and anaerobic processes (Jurkowski i Wysocki, 2011).

The aim of the study was to verify the effectiveness of the experiment by means of a comparative analysis of the test results of an anaerobic carried out among competitors practicing football in the fourth league club Grom Osie at the beginning and at the end of the preparatory period.

Analysing the population can say unequivocally that their preparation in the field of anaerobic stands on very good terms for the fourth league form conditions. The average value of time obtained in the course of 20 m was 3,181 sec. Attempting to maximum power and measuring the decrease in power, led by the test "Rast" was released the result of the average maximum power players "Thunder" of the order of 13.4 W / kg and t is the result of better than encountered in the literature.


Keywords


piłka nożna, trening szybkości, test Rast, football, speed training, Rast test.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Adamczyk J.G. 2011. Ocena przydatności testu Rast w monitorowaniu wydolności beztlenowej sprinterów w lekkoatletyce. Pol.J. Sport Tourism 2011, 18,214-223.

Adamczyk J.G. 2012. Poziom wydolności beztlenowej zawodników taekwondo olimpijskiego. Roczniki Naukowe WSWFiT, Białystok, 5-8.

Chmura J., Chmura P., Ciastoń P. 2008. Przygotowanie motoryczne piłkarzy do wysiłku startowego. Sport Wyczynowy, 10-12:526-528.

Draper N., ,Whyte G. 1997. Here's a new running based test of anaerobic performance for which you need only a stopwatch and a calculator. Peak Performance, 96:3-5.

Fortuna M. 2008. Podstawy kształtowania i kontroli zdolności wysiłkowej tlenowej i beztlenowej. Kolegium Karkonowskie, Jelenia Góra, 11.

Ghanbarzadeh M., Habibi A. H., Zadkarami M. R., Bustani M., Mohammadi M. 2010. The effect of an anaerobic test on lung indices in some elite basketball players. Antropomotoryka, 49:15-21.

Jaskólski A. (red.) 2002. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. AWF Wrocław, 417.

Jastrzębski Z., Szułowicz M., Ziemnicka M. (2001) Analiza wskaźników wydolności fizycznej u piłkarzy nożnych różnych grup wiekowych. Trener nr 4, 16-21, Warszawa.

Jurkowski B., Wysocki C. 2011. Analiza okresu przygotowawczego w piłce nożnej na przykładzie drużyn ekstraklasy „Górnik” Łęczna i „Zagłębie” Lubin. Roczniki Naukowe WSWFiT, Białystok, 52-53.

Kozieł P., Adamczyk G. P., 2011. Zależności pomiędzy wynikami biegowego testu wydolności beztlenowej (RAST) a rezultatami uzyskiwanymi w sezonie w grupie sprinterów. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Białymstoku, 10-13.

Mizera K., Mizera J. 2012. Dieta piłkarska. Nawadnianie. Sport Wyczynowy, 3/543, 71.

Polczyk M. 2013. Wydolność beztlenowa a wybrane zdolności piłkarzy nożnych. Rozprawy Naukowe AWF, Wrocław, 42:12-19.

Rynkiewicz T., Niewolna N. 2011. Poziom siły maksymalnej i dokładności siłowej wybranych zadaniach motorycznych mężczyzn. Antropomotoryka 58:27-34.

Sozański H., Witczak T., Starzyński T. 1999. Podstawy treningu szybkości. COS „Biblioteka Trenera”, Warszawa.

Spieszny M. 2011. Test zdolności szybkościowo-siłowych dla gier zespołowych oraz normy i punktacje dla trenujących dziewcząt i chłopców

w wieku 11-16 lat. AWF, Kraków, 5-9

Spieszny M., Starowicz M., Klocek T. Propozycja testów zdolności szybkościowo-siłowych dla potrzeb kontroli treningu w piłce ręcznej

i w koszykówce. Acta Scientifica ActaDeniane Ostroviensis, WSBiP, Ostrowiec Św. 1/2012:112-121.

Stankiewicz B., Cieślicka M. 2013. Wpływ treningu na wydolność beztlenową na podstawie wybranych testów wśród zawodników III-ligowego zespołu piłki nożnej. Międzynarodowa Konf. „Jakość w sporcie” ekonomia, zarządzanie, kultura fizyczna, pedagogika, prawo, nauki o zdrowiu, Toruń, 6-8 XI 2013, 23-24.

Stępień P., Radzimiński Ł., Jaskulska E., Jastrzębski Z. 2012. Związki korelacyjne pomiędzy wytrzymałością, szybkością i siłą u piłkarzy nożnych Kadry Narodowej U-15. Badania Naukowe Wyższej Szkoły Sportowej

w Łodzi, 2(2012):9-27.

Stronczyński W. 2013. Stymulacja polisensoryczna w nauczaniu

i doskonaleniu techniki gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży. Wyd. AWF, Poznań, 69.

Śledziewski D. 2001 Kontrola poziomu przygotowania sprawnościowego piłkarzy nożnych. Trener nr 4, 11-16, Warszawa.

Talaga J. 2004. Sprawność fizyczna ogólna. Testy. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 11.

Wnorowski K., Mikołajewski R., Radziński Ł., Jaskulska E., Jastrzębski

Z. 2012. Związki korelacyjne między wybranymi wskaźnikami wydolności

i sprawności fizycznej siatkarek plażowych. Badania Naukowe Wyższej Szkoły Sportowej w Łodzi, 2(2012):60-81.

Źródła internetowe:

www.brianmac.co.uk/rast.htm (wejście wielokrotne 2014)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.188112

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Błażej Stanisław Stankiewicz, Jakub Środa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)