Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego a zadania zdrowia publicznego = Community Mental Health Center in the context of public health care

Marzena Furtak-Niczyporuk, Mariusz Filipek

Abstract


Furtak-Niczyporuk Marzena, Filipek Mariusz. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego a zadania zdrowia publicznego = Community Mental Health Center in the context of public health care. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):430-443. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.174604

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4018

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 27.11.2016.

 

 

 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego a zadania zdrowia publicznego

Community Mental Health Center in the context of public health care

 

Marzena Furtak-Niczyporuk, Mariusz Filipek

 

*Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

 

Adres do korespondencji:

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin 20-093, ul. Chodźki 1

 

 

Dr n. med. Marzena Furtak–Niczyporuk

Mecenas Mariusz Filipek

*Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Wzrastająca liczba osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, zarówno na świecie, jak i w kraju, karze zwrócić społeczną uwagę na upowszechnienie środowiskowej opieki psychiatrycznej. Powołanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego mogłoby dostarczyć wszystkich medycznych świadczeń psychiatrycznych w połączeniu z usługami pomocy społecznej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatu.

 

Cel. Celem pracy była ocena i propozycja sposobu realizacji zadań zdrowia publicznego przez Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego w Polsce. Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Centrum byłoby zlokalizowane na poziomie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatu. Dlatego przeprowadzono badania jednostek samorządu terytorialnego, aby zobrazować obecnie podejmowane przez nich działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, a które to samorządy będą wspierały Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego. 

 

Materiał i metoda. Badania pracowników powiatowych oraz gminnych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego w zakresie postępowania z osobami chorymi psychicznie oraz rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej dokonano na podstawie kwestionariusza ankiety składającego się z 29 pytań.  Druga część badań aktów prawnych pozwoliła na przygotowanie rekomendacji efektywnego realizowania zadań zdrowia publicznego w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego. 

 

Wyniki. Pomoc oferowana osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego w większości sprowadza się do wypłacania zasiłków – 71% badanych. Blisko połowa badanych nie posiada wiedzy o sposobach zapobiegania zaburzeniem psychicznych – 47% badanych. Aż 80% badanych nie zna programu zdrowia psychicznego dla jednostki w której pracuje, co oznacza brak takich programów, choć są dla samorządów obowiązkowe, bądź też ich istnienie wyłącznie na papierze. Realizacja zadań zdrowia publicznego wymaga ich uszczegółowienia w obszarze monitorowania stanu zdrowia społeczeństwa, edukacji na różnych poziomach oraz współpracy międzysektorowej.

 

Wnioski. Potrzeba wprowadzenia sprawnych i skutecznych działań, które przyczynią się do upowszechnienia środowiskowej opieki psychiatrycznej. Niewątpliwie potrzeba określenia precyzyjnych zadań i źródeł ich finansowania do efektywnych działań pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku lokalnym. Tu właśnie dużą rolę pełnią jednostki samorządu terytorialnego poprzez działalność podległych sobie gminnych/miejskich/powiatowych ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania ochrony zdrowia psychicznego. Z pewnością realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, za którą także odpowiadają  jednostki samorządu terytorialnego wymaga ich uszczegółowienia. Zaproponowane rozwiązania realizacji zadań publicznych dają szansę na ograniczenie lub wyeliminowanie wieli chorób, w tym zaburzeń psychicznych. Szczególnie realizacja zadań zdrowie publicznego przez Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego przyczyni się do szybszego zdrowienia osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, a też wyeliminowania ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, środowiskowa opieka psychiatryczna

 

 

Abstract

Introduction. An increasing number of people affected by mental disorders, both worldwide and countrywide, draws public attention to providing community mental health care. The establishment of the Community Mental Health Center could provide all psychiatric services and social assistance within the area of local government units.

 

Object. The object of the study was to evaluate and suggest the most effective way of performing public health duties by Community Mental Health Centers in Poland. According to the National Mental Health Prevention Program the CMHC would be located within the powiats. Therefore, local government units were the object of the study in order to present actions undertaken towards the promotion of mental health and to support people affected by mental disorders, which units will be bound to support the  Community Mental Health Center.

 

Materials and methods. The study of local government units employees, both gminas and powiats, within the area of Lublin Voivodeship, in terms of assistance provided to people affected by mental disorders and the development of community mental health care, was conducted by means of a questionnaire consisting of 29 questions. The second part of the study conducted in terms of the legislation allowed the preparation of recommendations for an effective performance of public health duties by the Community Mental Health Centers.

 

Results. The majority of support provided to people affected by mental disorders offered by local government units comes in the form of the payment of benefits – 71% of respondents. Nearly half of the respondents have no knowledge of how to prevent mental disorder – 47% of respondents. As many as 80% of respondents do not have any knowledge about the mental health program dedicated to the unit they work in, which means the lack of such programs although local governments are in the need of it, or the existence thereof only on paper. Performance of public health duties requires its detailed description in terms of public health monitoring, the overall education and intersectoral cooperation.

 

Conclusions. The need for both efficient and effective performance contributing to the promotion of community mental health care. Undoubtedly, the need to precisely determine the tasks and funding of the most effective actions for providing help to people affected by mental disorders in their local environment. Local government units are the main character of the aforementioned actions through the activity of subordinate communal/municipal/county social assistance centers and other units performing tasks onsidering mental health care. It is certain that the performance of tasks in terms of public health that local government units are responsible for, needs to be precisely determined. Solutions suggested herein provide an opportunity to reduce or even eliminate many diseases, including mental disorders. Especially the performance of public health care provided by the Community Mental Health Centers will contribute to the quicker recovery of people affected by mental health problems and also eliminate the marginalization and social exclusion of the aforementioned.

 

 

Key words: local government unit, community mental health services


Keywords


jednostki samorządu terytorialnego; środowiskowa opieka psychiatryczna; local government unit; community mental health services.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Furtak M., Zdrowie publiczne [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, PAN, Paryż 2011, s. 275.

Niczyporuk J., Sfera publiczna [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, pod. red. J. Blicharz, J. Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s.120.

Winslow, C.-E.A., The Untilled Fields of Public Health, Science 51(1306); 23-33 (Jan. 9, 1920).

Furtak-Niczyporuk M. Podmioty świadczące usługi osobom z zaburzeniami psychicznymi [w:]Koncepcja środowiskowej opieki psychiatrycznej w aspekcie zdrowia publicznego, A. Czernikiewicz, B. Drop, M. Furtak-Niczyporuk, A. Kochański, M. Michalak, LSOZP, Lublin 20015, s.84.

Brodniak W.A., Choroba psychiczna w świadomości społecznej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 23.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r., Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2011.

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, tablica 38, s.83.

Kochański A., Koncepcja funkcjonowania środowiskowego centrum zdrowia psychicznego [w:] Strategia wdrażania woluntarystycznego modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej, J. Niczyporuk, A. Czernikiewicz, Z. R. Kmiecik, M. Michalak, M. Furtak-Niczyporuk, E. Czech, B. Drop, M. Grzeszczuk, A. Kochański, M. Szewczak, ISAP, Lublin 2016, s. 297, 318-319.

Mezzina R., An ,,Open-Door – No Restraint’’ System of Care for Recovery and Citizenship, The Journal of Nervous and Mental Diseases 2014, vol.202, nr 6;

Thornicroft G., Tansell M., W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2010, s.74.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz.1916).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.174604

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Marzena Furtak-Niczyporuk, Mariusz Filipek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)