Świadomość i przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci = The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children

Jan Urmański, Katarzyna Wac

Abstract


Urmański Jan, Wac Katarzyna. Świadomość i przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci = The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):412-429. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.169555

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4017

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 26.11.2016.

 

 

 

Świadomość i przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci

The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children

 

Jan Urmański, Katarzyna Wac1

 

1Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

1Department of Emotion and Motivation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin

 

STRESZCZENIE

 

Wprowadzenie: Współcześnie obserwuje się coraz bardziej zróżnicowane niebezpieczeństwa i zagrożenia, na które narażone są dzieci. Troska ze strony rodziców jest kluczowym czynnikiem chroniącym bezpieczeństwo dzieci. Szczególne znaczenie w wychowaniu i ochronie dzieci ma aktywna postawa ojców.

Cel pracy: Zbadać świadomość oraz przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zanalizować stan wiedzy ojców co do potencjalnych zagrożeń oraz stopień ich zaangażowania w wychowywanie dzieci.

Materiał i metoda: Przeprowadzone zostało badanie ankietowe na grupie 439 ojców posiadających co najmniej jedno dziecko poniżej 18 roku życia. Została opracowana specjalna ankieta badawcza składającą się z 11 pytań, w tym trzech otwartych, oraz metryczki stanowiącej opis podstawowych cech społeczno-demograficznych respondenta.

Wyniki: Wyniki badań wskazały na istotne różnice pomiędzy grupą ojców reprezentujących próbę ogólnopolską a tzw. aktywnymi, wyróżniającymi się większym zaangażowaniem w wychowywanie dzieci.

Wnioski: Do kluczowych wniosków należy przede wszystkim wskazanie przez 94% ojców aktywnych przekonania co do wpływu na bezpieczeństwo dzieci. O 33% mniej ojców z grupy ogólnopolskiej zadeklarowało takie przekonanie. Można wnioskować, że aktywna postawa względem bycia ojcem silnie koreluje z poczuciem sprawczości. Ponadto ojcowie reprezentujący próbę ogólnopolską wskazują na inne źródła niebezpieczeństw niż ojcowie tzw. aktywni, w których ocenie pierwotnym źródłem niebezpieczeństwa dla młodego pokolenia jest brak silnej relacji rodzic – dziecko.

 

Słowa kluczowe: współczesne zagrożenia, bezpieczeństwo dzieci, zaangażowane ojcostwo

 

ABSTRACT

Introduction: Today observed increasingly diverse dangers and threats to which children are exposed. The concern of parents is a key factor in protecting the safety of children. Of particular importance in the education and protection of children are proactive fathers.

Objective: Examine the awareness and conviction of the fathers on the current risks and safety of children and youth. Analyze the state of the fathers of the potential threat and the degree of their involvement in raising children.

Material and methods: survey has been conducted on a group of 439 fathers with at least one child under 18 years of age. It was developed a special research survey consisting of 11 questions, including three open, and the specifications which is the description of basic socio-demographic characteristics of the respondent.

Results: The results showed significant differences between the group of fathers in the representative sample and the so-called active fathers, distinctive greater involvement in bringing up children.

Conclusions: The key conclusion is that 94% of active fathers beliefs about the impact on the safety of children. About 33% less of representative fathers declared such a belief. It can be concluded that the active attitude toward being a father strongly correlates with a sense of effectiveness. In addition, fathers representing a representative sample attempt to suggest other sources of danger than involved fathers, in which the assessment of the primary source of danger for the young generation is the lack of a strong parent - child relationship.

 

Keywords: contemporary risks, child safety, involved fatherhood


Keywords


współczesne zagrożenia, bezpieczeństwo dzieci, zaangażowane ojcostwo, contemporary risks, child safety, involved fatherhood.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Literatura cytowana:

Chassin L., DeLucia Ch. Picie w okresie dojrzewania. W: Picie alkoholu w różnych okresach życia. Alkohol a zdrowie. nr 25. PARPA. Warszawa. 2000.

Cudak S. Znaczenie ojca w wychowywaniu dzieci w środowisku rodzinnym. W: Ojciec na rozdrożu, red. M. Kątny, J. Oleszko, Apostolicum, Ząbki. 2011.

Dzierżęga I. Dyskryminacja ojców a kształtowanie się wzorców osobowych u dzieci i młodzieży. W: Ojciec na rozdrożu, red. M. Kątny, J. Oleszko. Apostolicum, Ząbki. 2011.

Grzelak Sz. Rola ojca w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym oraz problemom dzieci i młodzieży. Wyniki badań i rekomendacje. W: Rola ojca i postawy Polaków wobec ojcostwa w świetle badań społecznych. Opinie i Ekspertyzy. Kancelaria Senatu, Warszawa. 2013.

Grzelak Sz. (red.). Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa. 2015.

Kornas-Biela D. (red.). Ojcostwo wobec wyzwań współczesności. Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin. 2011.

Kornas-Biela D. (red.). Ojcostwo dzisiaj. Analizy Badania Cele. Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin. 2014.

Meeker M. Mocni ojcowie mocne córki. Wydawnictwo M, Kraków. 2012.

Łuczak J., Juczyński Z. Motywacja do zażywania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. W: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, red. N. Ogińska-Bulik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź. 2006.

Plopa M. Psychologia rodziny. Teoria i badania. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków. 2005.

Rohner R. Veneziano R. The Importance of Father Love: History and Contemporary Evidence, Review of General Psychology, 5. 2001.

Wilczyńska A. Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 2013.

Zadworna-Cieślak, M. Zachowania zdrowotne a percepcja postaw rodzicielskich u młodzieży. W: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, red. N. Ogińska-Bulik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź. 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.169555

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Katarzyna - Wac, Jan Urmański

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)