Służby ratunkowe w Tatrach = Emergency services in the High Tatras

Joanna Siminska, Sara Przybylska, Anna Świątkowska, Iwona Domarecka, Waldemar Miszewski, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner

Abstract


Siminska Joanna, Przybylska Sara, Świątkowska Anna, Domarecka Iwona, Miszewski Waldemar, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech. Służby ratunkowe w Tatrach = Emergency services in the High Tatras. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):404-411. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.168477

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4016

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.11.2016. Revised 12.11.2016. Accepted: 25.11.2016.

 

 

 

Służby ratunkowe w Tatrach

 

Emergency services in the High Tatras

 

Joanna Siminska1, Sara Przybylska2, Anna Świątkowska1, Iwona Domarecka1, Waldemar Miszewski1, Krystyna Nowacka1, Wojciech Hagner1

 

 

 

1 Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 Studenckie Koło Naukowe Dydaktyki ratownictwa i fizjoterapii  pourazowej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

 

 

Streszczenie

 

            Co roku polskie Tatry odwiedza około 3 milionów osób. Tak duża liczba turystów wiąże się z nieuniknionym ryzykiem powstania wypadków. Na straży bezpieczeństwa gości Tatrzańskiego Parku Narodowego stają górscy ratownicy, zrzeszeni w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, a po stronie Słowacji Horskej Záchrannej Službie. Organizacje stanowią integralne części Państwowych Systemów Ratownictwa. Co roku ratownicy muszą interweniować kilka tysięcy razy, używając do tego specjalistycznego sprzętu oraz profesjonalnych pojazdów. System pogotowia górskiego w Polsce w dużej mierze opiera się na funduszach pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także wpływów pozyskiwanych z biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego (15 procent). Dodatkowe pieniądze organizacja pozyskuje od sponsorów zewnętrznych. Horska Záchranna Služba jest w pełni finansowana z budżetu państwa, a zarządza nią Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. Odpłatności za akcje ratownicze na Słowacji (poza śmigłowcem funkcjonującym tam na innych zasadach w ramach Pogotowia lotniczego) nigdy nie przekroczyły 8 procent budżetu.

 

Słowa kluczowe: służby ratunkowe, Tatry

 

 

 

Abstract

 

            Every year, the Polish Tatras is visiting about 3 million people. So a large number of tourists involves the inevitable risk of the emergence of accidents. The security guard of the Tatras National Park are the mountain rescuers, members of the Tatras Rescue Alert Volunteer, and on the side of the Slovakia Mountain Rescue Service. Organizations constitute integral parts of the State Rescue Systems. Every year, the rescuers have to intervene a few thousand times, using special equipment and professional vehicles. The system of the mountain rescue service in Poland, largely based on the funds from the Ministry of Internal Affairs, as well as the proceeds derived from admission tickets to the Tatras National Park (15 percent). The extra money the organization acquires from external sponsors. Mountain Rescue Service is fully financed from the State budget, and managed by the Ministry of the Interior of the Slovak Republic. Extra payment for emergency actions.

 

 

Key words: emergency services, High Tatras


Keywords


służby ratunkowe, Tatry, emergency services, High Tatras

Full Text:

PDF

References


BIBLIOGRAFIA

Grocholski M; Rok po roku, Tatry. Jesień 2009. 30, s. 60-69. Tatrzański Park Narodowy.

Hornowski K.; Ratownik medyczny w TOPR ;Taternik (3)2015, Katowice, 28-31.

https://www.hzs.sk/partneri-hzs/&usg=ALkJrhiTgLVZEEA-Um6w9UzEeGJTmdnbCw dostęp: 19.09.2016.

Krajčírová J., (haj),Horská služba w pigułce; Taternik (3)2015, Katowice, 14-15.

Lista członków TOPR; http://topr.pl/pdf/lista_czlonkow_TOPR.pdf; dostęp: 20.09.2016.

Mucha D., Ambroży T, Bornikowska A., Mucha T.,Papierz A.; Bezpieczeństwo i urazowość jazdy na nartach na stokach Kotelnicy Białczańskiej; http://kultura-bezpieczenstwa.pl/wp-content/uploads/2015/07/D.-Mucha-T.-Ambro%C5%BCy-KB16.295-304.html; dostęp: 19.09.2016.

Nyka J.: Tatry słowackie. Przewodnik. Wyd. VI. Latchorzew: Trawers, 2008.

Opracowanie we współpracy TOPR;Jak działa TOPR?;Taternik (3)2015,Katowice,8-9.

Regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego; http://tpn.pl/zwiedzaj/turystyka/turystyka-piesza; dostęp: 19.09.2016.

Statut Asociácia horských záchranárov http://www.ahz.sk/pages/historia/&usg=ALkJrhjq_v1amJV-lKZjWXKsASqMfB9TTg

Statut Górskiego Pogotowia Ratunkowego https://www.hzs.sk/uploads/wysiwyg/legislativa/544_2015.pdf&usg=ALkJrhjJE4lcz4oZtlf_0KD7drFwhr8GOg ;dostęp: 20.09.2016.

Statystyka sprzedaży biletów wstępu na teren TPN; http://tpn.pl/upload/filemanager/Beata/Bilety_2015.pdf; dostęp 20.09.2016

Strojny M.;Śmigło; Taternik (3)2015, Katowice,16-19.

Szymaszek A.:Na każde wezwanie; Taternik (3)2015, Katowice, 10-13.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich; Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241; dostęp 19.09.2016

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba; http://lzs.ate.sk/sk/faq/&usg=ALkJrhhW8_B-tasa0q6kMqW7OBq4DRC_UA; dostęp: 20.09.2016.

Marasek A., Marasek A.; Statystyka wypadków w Polskich Tatrach 2014/2015;Taternik (3)2015, Katowice, 33.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.168477

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)