Programming fitness-program for senior pupils to do physical exercises independently

Ludmyla Vashchuk

Abstract


Vashchuk Ludmyla. Programming fitness-program for senior pupils to do physical exercises independently. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):368-382. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.168092

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4009

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.11.2016. Revised 12.11.2016. Accepted: 23.11.2016.

 

 

 

Programming fitness-program for senior pupils to do physical exercises independently

 

Ludmyla Vashchuk

 

Lesya Ukrainka Eastern European National University

(Lutsk, Ukraine)

 

Fitness-program is characterized by the set of the specially selected physical exercises aimed at the complex or selective impact on the body or some parts of the body depending on the morpho-functional human capacity. Introduced general structure of the fitness-program may be corrected depending on the targets of the training, physical state and senior pupils’ motivation. Some fitness-programs containing muscle-strengthening exercises were introduced to solve the problems of the correction of the body. The muscle-strengthening exercises for increasing the body weight, circumference of the parts of the body (shoulders, chest, pelvis, thighs), improving the rates of muscle tonus were recommended for the girls having asthenic body build. The senior pupils having hypersthenic body build did exercises to decrease the body weight and circumference of the parts of the body (shoulders, breast, pelvis, thighs), fatty component. The physical exercises for a normosthenic body build were aimed at amelioration of muscle tonus, decreasing the rate of the increase of body weight and circumference of pelvis.

Keywords: fitness-programs, senior pupils, programming, physical exercises, correction of body build.


Keywords


fitness-programs, senior pupils, programming, physical exercises, correction of body build

Full Text:

PDF

References


Literature

Бєлікова Н.О. З досвіду використання інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 37. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 348-353.

Бєлікова Н.О. Оздоровлення студентів спеціальної медичної групи засобами аеробних фітнес-програм // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (29). – С. 31-35.

Булатова М.М. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні / М.М. Булатова, Ю.А. Усачов // Теорія і методика фізичного виховання; за ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімп. л-ра, 2008. – С. 320-354.

Ващук Л.М. Алгоритм побудови індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять старшокласниць // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − № 2 (34). − С. 20-25.

Горащук В.П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В.П. Горащук; Харківский національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2004. – 40 с.

Дубогай О. Зміст та результативність шкільної інноваційної діяльності в системі здоров’язберігаючи технологій / О. Дубогай, М. Євтушок // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 36¬–40.

Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Иващенко Л.Я., Благий А.Л., Усачев Ю.А. – К.: Науковый свит, 2008. – 198 с.

Індика С.Я. Особливості показників якості життя у хворих після інфаркту міокарда під впливом програми фізичної реабілітації в домашніх умовах / С.Я. Індика, Н.О. Бєлікова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. − № 3 (27). – С. 83-87.

Індика С.Я. Обізнаність хворих після інфаркту міокарда про роль фізичної активності у вторинній профілактиці та чинники, що її визначають / С.Я. Індика, А.В. Ягенський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – Харків, 2010. – №4. – С. 52–55.

Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення / Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня. – К.: Олімпійська л-ра, 2010. – 248 с.

Пантік В.В. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток студентської молоді / В.В. Пантік, Н.Я. Захожа // Молодіжний науковий вісник: Фізичне виховання і спорт: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – С. 36-40.

Рода О.Б. Тенденції наукових досліджень спортсменок в аспекті статевих особливостей / О.Б. Рода, І.І. Маріонда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (20). – С. 473–477.

Цьось А.В. Диференційований підхід у процесі професійної підготовки вчителя фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 / А.В. Цьось; Укр. держ. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1994. – 16 с.

Цьось А.В. Закономірності розвитку фізичної культури / Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. − № 3 (7). − С.19-23.

Цьось А. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / А. Цьось, А. Шевчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. − № 4 (28). − С. 83−87.

Andrijchuk Olga. General lifestyle characteristics of students who practice sports // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol 16. – Issue 2. – pp. 699–702.

Bergier B. Factors determining physical activity of Ukrainian students / B. Bergier, A. Tsos, J. Bergier // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. – 2014. – Vol. 21, Nr. 3. – S. 613–616.

Moshynsky V., Мykhaylovа N., Grygus I. Podwyższony poziom zdrowia przez stosowanie się do zdrowego stylu życia // Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 123-132.

Bielikova N.O. Z dosvidu vykorystannia interaktyvnykh metodiv navchannia u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoho vykhovannia ta sportu // Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy // Zb. nauk. pr. – Vypusk 37. – Kyiv-Vinnytsia: TOV firma «Planer», 2014. – S. 348-353.

Bielikova N.O. Ozdorovlennia studentiv spetsialnoi medychnoi hrupy zasobamy aerobnykh fitnes-prohram // Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky / uklad. A.V. Tsos, S.P. Kozibrotskyi. – Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2015. − № 1 (29). – S. 31-35.

Bulatova M.M. Suchasni fizkulturno-ozdorovchi tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni / M.M. Bulatova, Yu.A. Usachov // Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia; za red. T.Iu. Krutsevych. – K.: Olimp. l-ra, 2008. – S. 320-354.

Vashchuk L.M. Alhorytm pobudovy indyvidualnykh fitnes-prohram dlia samostiinykh zaniat starshoklasnyts // Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. – Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2016. − № 2 (34). − S. 20-25.

Horashchuk V.P. Teoretychni i metodolohichni zasady formuvannia kultury zdorovia shkoliariv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora ped. nauk: 13.00.01 «Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky» / V.P. Horashchuk; Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. H.S. Skovorody. – Kh., 2004. – 40 s.

Dubohai O. Zmist ta rezultatyvnist shkilnoi innovatsiinoi diialnosti v systemi zdoroviazberihaiuchy tekhnolohii / O. Dubohai, M. Yevtushok // Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. – Lutsk: RVV “Vezha” Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2008. – T. 1. – S. 36¬–40.

Yvashchenko L.Ia. Prohrammyrovanye zaniatyi ozdorovytelnыm fytnesom / Yvashchenko L.Ia., Blahyi A.L., Usachev Yu.A. – K.: Naukovыi svyt, 2008. – 198 s.

Indyka S.Ia. Osoblyvosti pokaznykiv yakosti zhyttia u khvorykh pislia infarktu miokarda pid vplyvom prohramy fizychnoi reabilitatsii v domashnikh umovakh / S.Ia. Indyka, N.O. Bielikova // Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. – Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2014. − № 3 (27). – S. 83-87.

Indyka S.Ia. Obiznanist khvorykh pislia infarktu miokarda pro rol fizychnoi aktyvnosti u vtorynnii profilaktytsi ta chynnyky, shcho yii vyznachaiut / S.Ia. Indyka, A.V. Yahenskyi // Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu – Kharkiv, 2010. – №4. – S. 52–55.

Krutsevych T.Iu. Rekreatsiia u fizychnii kulturi riznykh hrup naselennia / T.Iu. Krutsevych, H.V. Bezverkhnia. – K.: Olimpiiska l-ra, 2010. – 248 s.

Pantik V.V. Fizychni navantazhennia ta vidpochynok yak faktory vplyvu na fizychnyi rozvytok studentskoi molodi / V.V. Pantik, N.Ia. Zakhozha // Molodizhnyi naukovyi visnyk: Fizychne vykhovannia i sport: zb. nauk. pr. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, Volyn. nats. un-t imeni Lesi Ukrainky. – Lutsk, 2010. – S. 36-40.

Roda O.B. Tendentsii naukovykh doslidzhen sportsmenok v aspekti statevykh osoblyvostei / O.B. Roda, I.I. Marionda // Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. – Lutsk, 2012. – № 4 (20). – S. 473–477.

Tsos A.V. Dyferentsiiovanyi pidkhid u protsesi profesiinoi pidhotovky vchytelia fizychnoi kultury : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: 13.00.01 / A.V. Tsos; Ukr. derzh. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. – K., 1994. – 16 s.

Tsos A.V. Zakonomirnosti rozvytku fizychnoi kultury / Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. – Lutsk: Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2009. − № 3 (7). − S.19-23.

Tsos A. Rukhova aktyvnist u motyvatsiino-tsinnisnykh oriientatsiiakh studentiv / A. Tsos, A. Shevchuk, O. Kasarda // Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. – Lutsk, 2014. − № 4 (28). − S. 83−87.

Andrijchuk Olga. General lifestyle characteristics of students who practice sports // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol 16. – Issue 2. – pp. 699–702.

Bergier B. Factors determining physical activity of Ukrainian students / B. Bergier, A. Tsos, J. Bergier // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. – 2014. – Vol. 21, Nr. 3. – S. 613–616.

Moshynsky V., Мykhaylovа N., Grygus I. Podwyższony poziom zdrowia przez stosowanie się do zdrowego stylu życia // Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 123-132.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.168092

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)