Niewydolność serca - definicja, klasyfikacja, epidemiologia, objawy i leczenie = Heart failure - definition, classification, epidemiology, symptoms and treatment

Beata Kowalczyk, Rafał Czyż, Bożena Kaźmierska

Abstract


Kowalczyk Beata, Czyż Rafał, Kaźmierska Bożena. Niewydolność serca - definicja, klasyfikacja, epidemiologia, objawy i leczenie = Heart failure - definition, classification, epidemiology, symptoms and treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):352-367. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.168089

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4008

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.11.2016. Revised 12.11.2016. Accepted: 23.11.2016.

 

 

 

Niewydolność serca - definicja, klasyfikacja, epidemiologia, objawy i leczenie

Heart failure - definition, classification, epidemiology, symptoms and treatment

 

Beata Kowalczyk1, Rafał Czyż2, Bożena Kaźmierska1

 

1 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2 - Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

 

 

Streszczenie

 

W ciągu ostatnich 50 lat pojawiło się wiele określeń niewydolności serca. Dokonał się również znaczący postęp w postrzeganiu i leczeniu tej choroby. Skuteczność leczenia i rehabilitacji przekłada się na redukcję klasy NYHA i poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Istotnie poprawiło się rokowanie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią niewydolności. Kluczem do wczesnego rozpoznania niewydolności serca są jej objawy przedmiotowe i podmiotowe. Niestety pomimo ogromnego rozwoju medycyny niewydolność serca jest nadal poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. Liczba zachorowań stale rośnie. W kompleksowej opiece nad pacjentem z niewydolnością serca oprócz leczenia farmakologicznego znaczącą rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie chorego do życia z niewydolnością serca. Celem artykułu jest podsumowanie zagadnień definicji, klasyfikacji, epidemiologii, objawów i leczenia niewydolności serca.

 

Słowa kluczowe: niewydolność serca, definicja, klasyfikacja, epidemiologia, leczenie.

 

 

Abstract

 

In the last 50 years there have been many definitions of heart failure. It has been made significant progress in the perception and treatment of the disease. The effectiveness of treatment and rehabilitation translates into a reduction in NYHA class and improve the ejection fraction of the left ventricle. Significantly improved the prognosis in patients with moderate or severe heart failure. The key to early diagnosis of heart failure are its signs and symptoms. Heart failure unfortunately continues despite the enormous development of medicine is serious clinical, social and economic problem. The number of cases continues to grow. In the comprehensive care of patients with heart failure in addition to pharmacological treatment plays an important role adequate preparation of the patient to live with heart failure. Objectives of this article is a summary of issues of definition, classification, epidemiology, symptoms and treatment of heart failure.

 

Key words: heart failure, definition, classification, epidemiology, treatment.


Keywords


niewydolność serca, definicja, klasyfikacja, epidemiologia, leczenie, heart failure, definition, classification, epidemiology, treatment.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Sokolnicka H, Mikuła W. Metody oceny jakości życia mające zastosowanie w medycynie. Medycyna Rodzinna, 2003,3-4:129-131.

Karasek D, Kubica A, Sinkiewicz W, Błażejewski J, Bujak R. Epidemia niewydolności serca – problem zdrowotny i społeczny starzejących się społeczeństw Polski i Europy. Folia Cardiologica Excerpta, 2008, 3, 5:243, 245-246.

Kłosińska M, Kasprzak J.D. Życie z niewydolnością serca. Poradnik dla pacjentów. Kreo Warszawa, 2013: 4-8, 14-18, 26, 28.

Rosiak M, Postuła M. Niewydolność serca – definicja, etiologia i epidemiologia, Kardiologia na co Dzień, 2008, 3: 67- 68, 70.

Wilczko J. Niewydolność serca w świetle wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2012. Kardiologia w praktyce, 2012, Vol. 6, 1(21): 39- 40.

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznania oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca na 2012 rok. Kardiologia Polska, 2012, 70: 107, 147-148.

Nessler J, Nessler B. Niewydolność serca u osób starszych. Lekarz Rodzinny, 2012, XVII, 4:325- 327.

Gułaj M, Galar B, Charkiewicz M. Jak nowocześnie leczyć pacjenta z niewydolnością serca? Aspekty kardiodiabetologiczne, Terapia, 2009,4:41, 45.

Dąbrowski P, Szwed H. Niewydolność serca – farmakoterapia i wskazania do wszczepienia CRT/ICD. Medycyna po Dyplomie, 2012, 10:24-26.

Europejskie wytyczne dotyczące rozpoznania i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca. Kardiologia Polska 2008, 66:8-9, 12.

Bobryk M. Przewlekła niewydolność serca. Lekarz Rodzinny, 2013, XVIII, 10:671.

Grabia J, Nowicka A, Szyszka A. Czy pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca przestrzegają zaleceń dotyczących leczenia?. Nowiny Lekarskie, 2012, 81, 2:170.

Wojtczak – Soska K, Lelonek M. Ponowne hospitalizacje w niewydolności serca. Kardiologia po Dyplomie, 2014, 13, 6:14,16.

Wierzchowiecki M, Poprawski K. Jaki model opieki ambulatoryjnej nad chorym z niewydolnością serca?. Forum Medycyny Rodzinnej, 2008, 2, 1:6-7.

Dąbek J, Bałys M, Jakubowski D. Farmakoterapia przewlekłej niewydolności serca i chorób współistniejących. Lekarz, 2011:8-9.

Kapłon – Cieślicka A. Farmakoterapia niewydolności serca. Kardiologia na Co Dzień, 2008, 3:86- 87.

Korewicki J. Problemy i błędy w postępowaniu z chorymi z niewydolnością serca. Choroby Serca i Naczyń, 2010, 7, 2:74, 78.

Biegus J, Zymliński R, Banasiak W. Jak unikać najczęstszych błędów w leczeniu niewydolności serca?. Medycyna po Dyplomie, 2012, 21,7-8:50- 51.

Szalast A, Pudełko S. Edukacja i jakość życia pacjentów z niewydolnością serca. Medycyna Rodzinna, 2014, 2:77.

Krzemińska S, Borodzicz-Cedro A, Arendarczyk M. Wpływ edukacji na jakość życia i ponowne hospitalizacje u chorych z niewydolnością serca. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2011, 1, 1:60-63.

Jankowska-Polańska B, Uchmanowicz I. Wielolekowość, choroby współistniejące i upadki u chorych z przewlekłą niewydolnością serca w wieku podeszłym. Geriatria, 2014, 8:185-186, 188-189.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.168089

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Beata Kowalczyk, Rafał Czyż, Bożena Kaźmierska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)