Uzależnienie od tytoniu a motywacja do zerwania z nałogiem – badanie sondażowe palących studentów z wrocławskich uczelni wyższych = Uzależnienie od tytoniu a motywacja do zerwania z nałogiem – badanie sondażowe palących studentów z wrocławskich uczelni wyższych

Rafał Czyż, Beata Kowalczyk, Izabela Górniak

Abstract


Czyż Rafał, Kowalczyk Beata, Górniak Izabela. Uzależnienie od tytoniu a motywacja do zerwania z nałogiem – badanie sondażowe palących studentów z wrocławskich uczelni wyższych = Uzależnienie od tytoniu a motywacja do zerwania z nałogiem – badanie sondażowe palących studentów z wrocławskich uczelni wyższych. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):341-351. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.168086

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4007

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.11.2016. Revised 12.11.2016. Accepted: 23.11.2016.

 

 

 

Uzależnienie od tytoniu a motywacja do zerwania z nałogiem – badanie sondażowe palących studentów z wrocławskich uczelni wyższych

 

Rafał Czyż1, Beata Kowalczyk2, Izabela Górniak2

 

1 Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

 

 

Abstrakt

Efektywne sposoby zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu wymagają poznania okoliczności rozwoju nałogu tytoniowego.

Celem niniejszego badania była ocena stopnia uzależnienia od nikotyny oraz analiza poziomu motywacji do rzucenia nałogu palenia wśród dwóch grup studentów: palących regularnie i nieregularnie.

W badaniu wzięło udział 106 studentów z wrocławskich uczelni wyższych w wieku 22,8±2,5 lat. Anonimowa ankieta składała się z 17 pytań w części autorskiej oraz zawierała dwa standaryzowane kwestionariusze: uzależnienia od nikotyny według Fagerströma oraz motywacji do zaprzestania palenia według Schneider.

Regularni palacze swojego pierwszego papierosa zapalili w młodszym wieku, aniżeli osoby palące nieregularnie (14,4 ± 3,4 lat vs. 16 ± 2,2 lat). Podobna zależność istnieje pod względem wieku wypalenia całego papierosa: 15,6 ± 2,9 lat vs. 16,4 ± 2 lat. Największy odsetek palaczy w obu podgrupach został pierwszym papierosem poczęstowany (71% i 88%), a dominującym motywem była ciekawość. Oceniając poziom uzależnienia i motywacji do rzucenia palenia wykazano, że w obu grupach większość palaczy zostało zakwalifikowanych do grupy o niskim poziomie uzależnienia od nikotyny (66% i 90%) oraz grupy o wysokiej motywacji do rzucenia palenia tytoniu (48% i 56%).

Nałogowe palenie tytoniu przez studentów, nawet uczelni medycznych, jest zjawiskiem powszechnym. Pozytywnym aspektem jest fakt, iż młodzi ludzie podejmują próby walki z uzależnieniem i wykazują silną motywację do rzucenia nałogu. Nałóg palenia tytoniu jest procesem złożonym, dlatego też celowe wydaje się prowadzenie dalszych, systematycznych badań społecznych, które będą wpływać na jakość wprowadzanych programów profilaktycznych i zdrowotnych.

 

Słowa kluczowe: Palenie tytoniu, studenci, rzucanie palenia, początek palenia

 

 

 

Tobacco addiction and motivation for quitting smoking – survey study of Wroclaw colleges smoking students

 

Abstract

Projecting efficient measures to prevent taking up smoking and facilitate giving it up need to be grounded on solid understanding of circumstances accompanying the beginning and the development of addiction.

The aim of this study was an assessment of the nicotine addiction and analysis of the motivation level for quitting smoking among two students group: smoking regularly and irregularly.

In examination took part 106 students from Wroclaw colleges aged 22.8 ± 2.5 years. Anonymous survey comprised of 17 questions author’s part and entered two standardized questionnaires: nicotine addictions according to Fagerström and motivation for quitting smoking according to Schneider.

Regular smokers switched their first cigarette in a younger age than smoking irregularly person (14.4±3.4 vs. 16±2.2). The similar relation exists in terms of smoking the entire cigarette age: 15.6±2.9 vs. 16.4±2. The largest percentage of smokers in both groups was offered the first cigarette (71% and 88%) and a curiosity was a dominating motive. Assessing the level of the addiction and motivation for quitting they demonstrated, that majority of smokers in both groups, stayed categorised to the group of low addiction level to nicotine (66% and 90%) and group of high motivation for quitting smoking (48% and 56%).

Compulsive smoking by students, even of medical colleges, it’s a general occurrence. It’s a positive aspect that in spite of being deep in addiction young people are making attempts of fight against it and they are demonstrating strong motivation for quitting smoking. Tobacco smoking is a complex phenomenon, therefore conducting further, systematic social examinations which will influence on quality of implemented preventive and health programs seems intentional.

 

Key words: Tobacco Smoking, Students, smoking quitting, smoking onset


Keywords


palenie tytoniu, studenci, rzucanie palenia, początek palenia, Tobacco Smoking, Students, smoking quitting, smoking onset.

Full Text:

PDF (Polski)

References


BIBLIOGRAFIA

– WHO Report of the Global Tobacco Epidemic 2011, Warning about the dangers of tobacco.

– Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS). Podsumowanie wyników

i wnioski. Polska 2009–2010. Ministerstwo Zdrowia 2010.

– U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010.

– Juszczak K, Gawłowicz K, Jachimowicz V.: Palenie tytoniu wśród nieletnich a postawy rodziców wobec tego zjawiska. Przegląd Lekarski 2010; 69(10): 861–862.

– Grochowska A, Schlegel-Zawadzka M.: Palenie tytoniu jako przykład antyzdrowotnych zachowań wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Studia Medyczne 2008; 11: 29–32.

– Samochowiec J, Rogoziński D, Hajduk A, Skrzypińska A, Arentowicz G.: Diagnostyka, mechanizm uzależnienia i metody leczenia uzależnienia od nikotyny. Alkoh Nark 2001, 14: 323-340.

- Andruszkiewicz A, Basińska M.: Zachowania zdrowotne osób uzależnionych od nikotyny. Przegląd Lekarski 2009; 10(66): 783 - 785.

– Słonka K, Rektor Z.: Wybrane elementy stylu życia studentów kształcących się na specjalnościach związanych z medycyną. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska VOL. LX, SUPPL. XVI, 481. [W:] Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Praca zbiorowa. NeuroCentrum, Lublin 2005, 5, 125.

– Huras P.: Postawy wobec palenia papierosów. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, 2012.

– Skop-Lewandowska A, Jaworska J.: Poziom uzależnienia od nikotyny oraz motywacja

do zaprzestania palenia wśród studentek UJCM w Krakowie, Probl Hig Epidemiol 2011, 92(4): 766-769.

– Łaszek M, Nowacka E, Szatko F.: Negatywne wzorce zachowań studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(1): 114-119.

– Rasińska R, Nowakowska I.: Palenie tytoniu wśród studentów – porównanie badań własnych

z literaturowymi, Przegląd Lekarski 2012;69/10: 888-892.

– Kurpas D, Mroczek B, Bielska D, Wojtal M, Seń M, Steciwko A.: Spożycie alkoholu i palenie tytoniu wśród studentów wyższych uczelni medycznych. Przegląd Lekarski 2012;69/10: 893-895.

– Dudek D, Lipka-Nowak D.: Styl życia i uwarunkowania zachowań zdrowotnych studentów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska VOL. LX, SUPPL. XVI, 288. [w:] Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Praca zbiorowa. NeuroCentrum, Lublin 2005, 3, 284.

– Siemińska A, JassemJ, Uherek M, Wilanowski T, Nowak R, Jassem E.: Postawy wobec palenia tytoniu wśród studentów pierwszego roku medycyny, Pneumonol. Alergol. Pol. 2006; 74: 377–382.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.168086

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Rafał Czyż, Beata Kowalczyk, Izabela Górniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)