Strategie radzenia sobie z bólem pacjentów z przewlekłą chorobą internistyczną = Strategies of coping with pain in patients with chronic internal disease

Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Katarzyna Dobrzyńska, Bogusław Block, Ewa Krzyżanowska, Robert Łuczyk, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Regina Lorencowicz, Bożena Muraczyńska

Abstract


Baczewska Bożena, Kropornicka Beata, Dobrzyńska Katarzyna, Block Bogusław, Krzyżanowska Ewa, Łuczyk Robert, Olszak Cecylia,Nowicka Elżbieta, Lorencowicz Regina, Muraczyńska Bożena. Strategie radzenia sobie z bólem pacjentów z przewlekłą chorobą internistyczną = Strategies of coping with pain in patients with chronic internal disease. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):281-298. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.167127

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3994

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.11.2016. Revised 12.11.2016. Accepted: 16.11.2016.

 

 

 

Strategie radzenia sobie z bólem pacjentów z przewlekłą chorobą internistyczną

Strategies of coping with pain in patients with chronic internal disease

 

Bożena Baczewska1, Beata Kropornicka1, Katarzyna Dobrzyńska1, Bogusław Block2, Ewa Krzyżanowska1, Robert Łuczyk1, Cecylia Olszak1, Elżbieta Nowicka1, Regina Lorencowicz3, Bożena Muraczyńska4

 

1 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. OTS Lublin

3 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4 Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Streszczenie

Wstęp. Ból jest cennym objawem diagnostycznym, jednak w chwili kiedy przybiera charakter przewlekły wpływa negatywnie na każdy aspekt życie człowieka, zarówno biologiczny, psychiczny, jak również nie pozwala na pełnienie dotychczasowych ról społecznych. Ból w chorobach internistycznych jest najczęściej wskaźnikiem zaostrzenia choroby i zmusza do podejmowania działań, których celem jest jego łagodzenie. Działania te określa się jako strategie radzenia sobie z bólem. Celem badań było określenie strategii radzenia sobie z bólem pacjentów z przewlekłą chorobą internistyczną.

Materiał i metoda. Badaniami objęto 200 pacjentów chorujących na przewlekłe choroby internistyczne, leczonych w Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową oraz pacjentów Poradni Gastroenterologicznej oraz Reumatologicznej Przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. W badaniach posłużono się standaryzowanymi narzędziami badawczymi. W celach badawczych wykorzystano Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem (CSQ), Skala wizualno – analogowa VAS oraz Kwestionariusz Autorski. 

Wyniki badań. W badanej grupie wystąpiły wszystkie strategie radzenia sobie z bólem, do najczęściej stosowanych strategii należały modlenie się, zwiększona aktywność behawioralna jak również deklarowanie radzenia sobie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono istotny związek między nasileniem dolegliwości bólowych, wykształceniem, aktywnością zawodową badanych a wyborem prezentowanej strategii.

Wnioski. U osób nieaktywnych zawodowo, jak również z niższym wykształceniem istotnie częściej występowały strategie radzenia sobie z bólem uznawane za przejaw nieefektywnego radzenie sobie z bólem niż u pozostałej grupy badanej.

 

Słowa kluczowe: strategie radzenia sobie w chorobie, ból, choroby internistyczne

 

Abstract

Backgroud. Pain is a valuable diagnostic symptom, however long lasting pain has negative impact on an individual’s  life, affecting biological, psychic and social functioning. In case of internal diseases pain of ten indicates exacerbation of illness, which additionally negatively affects the patient. Moreover, pain makes the patient under take activities to reduce its severity, which is referred to as coping strategies. The purpose of study was to examine strategies of coping with pain in the group of patients with chronic internal diseases.

Material and methods. The study was conducted in the group of 200 patients suffering from chronic internal is eases treated in the Clinic of Gastroenterology with Endoscopy Unit and the patients treated in the Out-patient Clinics of Gastroenterology and Rheumatology, Hospital Out-patient Specialist Clinic , PSK-4, Lublin. The patients were surveyed by standardized questionnaires: Coping Strategies Questionnaire (QSC), Visual Anolog Scale VAS and a question naire developed by the author for the purpose of research.

Results. The results revealed all strategies of coping with pain, the most frequent among them were prayers, increased behavioral activity, and self- declaration of coping. In addition, they found significant correlation between increased pains, education, professional activity and choice of coping strategy.

Conclusions. Patients who were not active professionally, and the persons with lower level of education used coping strategies considered as ineffective statistically significantly more often compared to other examined groups.

 

Key words: strategies for coping with illness, pain, disease internist


Keywords


strategie radzenia sobie w chorobie, ból, choroby internistyczne, strategies for coping with illness, pain, disease internist.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia

Andruszkiewicz A., Wróbel B., Marzec A., Kocięcka A.: Strategie radzenia sobie z bólem u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego [W:] „Problemy Pielęgniarstwa” 2008, Tom 16, Nr 3,237-240.

Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D.: Psychologiczne aspekty choroby i chorowania [W:] Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk (red nauk.). Psychologia w praktyce medycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007; str. 108-125.

Juczyński Z.: Narzędzia promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2012.

( Wyd. 2). str.156 -161.

Kocot-Kępska M., Dobrogowski J., Zdziechowska K., Czyżak I.: Ocena wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób cierpiących z powodu bólu przewlekłego. [W:] „Ból” 2015, Tom 16, Nr.1, 9-19.

Kocot-Kępska M., Dobrogowski J.: Ocena badań epidemiologicznych dotyczących bólu przewlekłego nienowotworowego prowadzonych w Europie w 2002 roku przez Mundipharma [W:] „Ból” 2004, Tom 5, Nr 3, 18-24.

Krzyżak-Jankowicz M.: Prawne i etyczne podstawy medycyny bólu. [W:] „Ból” 2011, Tom 12, Nr 2, 34-40.

Olewicz-Gawlik A., Hrycaj P.: Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badania własne i przegląd literatury [W:] „Reumatologia” 2007, Tom 45, Nr 6, 346–349.

Unruh A.M., Henriksson C.: Psychologiczne, środowiskowe i behawioralne aspekty odczuwania bólu. [W:] Strong J (pod red.) Ból. Podręcznik dla terapeutów. Wydawnictwo DB PUBLISHING. Warszawa 2008. str. 67-81.

Walden-Gałuszko K.: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011, str. 29-33.

Wojtuń S., Gil J., Szwed Ł., Dyrla P.: Podstawowe objawy i różnicowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit [W:] „Pediatria i Medycyna Rodzinna” 2014, Tom 10, Nr 1, 61–66.

Zielazny P., Biedrowski P., Lezner M., Uzdrowska B., Błaszczyk A., Zarzeczna-Baran M.: Stopień akceptacji choroby, przekonania na temat kontroli bólu oraz strategie radzenia sobie z bólem wśród pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa [W:] „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2013, Tom 22, Nr 4, 251‒258.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.167127

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Katarzyna Dobrzyńska, Bogusław Block, Ewa Krzyżanowska, Robert Łuczyk, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Regina Lorencowicz, Bożena Muraczyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)