Aspekt prawny przy zakażeniu gronkowcem złocistym w placówce medycznej = Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility

Joanna Siminska, Specjał Martyna, Michał Nowacki, Dominik Rosenau, Piotr Porzych, Iwona Głowacka, Wojciech Beuth

Abstract


Siminska Joanna, Specjał Martyna, Nowacki Michał, Rosenau Dominik, Porzych Piotr, Głowacka Iwona, Beuth Wojciech. Aspekt prawny przy zakażeniu gronkowcem złocistym w placówce medycznej = Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):179-183. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164984

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3979

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 07.11.2016.

 

 

 

Aspekt prawny przy zakażeniu gronkowcem złocistym w placówce medycznej

Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility

 

Joanna Siminska1, Martyna Specjał2, Michał Nowacki2, Dominik Rosenau2, Piotr Porzych1, Iwona Głowacka1, Wojciech Beuth3

 

1 Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

2 Kancelaria Radcy Prawnego Michał Nowacki

3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Oddział Neurochirurgii

 

Streszczenie

 

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) w mikrobiologii definiowany jest jako najbardziej chorobotwórczy gatunek wśród gronkowców. Gronkowiec złocisty dzięki zdolnościom  dużej  wirulencji, nabywania oporności na antybiotyki, jak również  środki dezynfekcyjne i antyseptyczne stał się  obecnie  głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń szpitalnych o ciężkim przebiegu. Zagadnienie zakażeń szpitalnych, jest zagadnieniem dość kontrowersyjnym opiewającym na zbiegu dwóch praw. Prawa medycznego  i cywilnego. Jest to niezwykle ważny termin, zarówno z punktu widzenia medycznego, prawnego jak i społecznego.

 

Słowa kluczowe: gronkowiec złocisty, zakażenie szpitalne, aspekty prawne, prawo

 

 

 

Summary

 

The Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus) in microbiology is defined as the most pathogenic species among the staphylococci. Staphylococcus aureus with high capacity of virulence, to acquire resistance to antibiotics, as well as disinfectants and antiseptics became now the main etiological factor nosocomial infections severe. The issue of hospital infections, is quite a controversial issue costing a confluence of two rights. Medical law and civil law. This is an extremely important concept, both from the point of view of the medical, legal and social.

 

Keywords: Staphylococcus aureus, nosocomial infection, legal aspects, right


Keywords


gronkowiec złocisty, zakażenie szpitalne, aspekty prawne, prawo, Staphylococcus aureus, nosocomial infection, legal aspects, right.

Full Text:

PDF

References


Bibliografia

Anusz Z. Mikrobiologia i parazytologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999; 289–294.

Biuletyn Informacyjny, Statystyka Ogólna, seria S-09, Wydział Centrum Zdrowia Publicznego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. 2009.

Dz. U. 2016 poz. 186

Dz. U. Nr 122, poz.654

Dzierżanowska D., Antybiotykoterapia praktyczna. Wydanie IV.

Gago J, Noworyta J, Ząbek J. Niezbędna wiedza na temat oporności drobnoustrojów na chemioterapeutyki. Reumatologia 2004; 42: 64–76.

Głuszek S., Majcher-Witczak G.. 50 lat Dni Klinicznych Buska Zdroju. PTL, Kielce–Busko Zdrój 2002.

Koba-Ryszewska T, Koba S. Działalność Kieleckiego Towarzystwa Lekarskiego w latach 1904–1923. Studia Kieleckie 1980; 4, 28: 7.

Krymska B. Gronkowiec złocisty metycylinooporny – jego znaczenie w środowisku szpitalnym. Antidotum 2001; 8: 49–53.

Nesterowicz M. , Prawo medyczne wyd. V, s.269

Pawińska A, Dzierżanowska D. Epidemiologia zakażeń szpitalnych MRSA. Klinika Chorób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne 1998; 2: 29–33.

Salyers A, Whitt D. Mikrobiologia Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.

Skuza E. Służba zdrowia w okresie okupacji w Kielcach. Praca magisterska. Akademia Świętokrzyska, Wydział Humanistyczny 2006.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 2014 r. I ACa 233/14

Zaremba M, Borowski J. Podstawy mikrobiologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 1994; 246–250
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164984

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)