Wartości etyczne a determinanty ekonomiczne – spór o kształt systemu zarządzania służbą zdrowia = Ethical values and economic determinants – a dispute over the shape of health care management system

Janusz Sytnik-Czetwertyński

Abstract


Sytnik-Czetwertyński Janusz. Wartości etyczne a determinanty ekonomiczne – spór o kształt systemu zarządzania służbą zdrowia = Ethical values and economic determinants – a dispute over the shape of health care management system. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):87-97. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164028

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3966

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 31.10.2016.

 

 

 

Wartości etyczne a determinanty ekonomiczne – spór o kształt systemu zarządzania służbą zdrowia

Ethical values and economic determinants – a dispute over the shape of health care management system

 

Janusz Sytnik-Czetwertyński

 

UKW w Bydgoszczy, Poland

 

 

 

Słowa kluczowe: zdrowie publiczne, zarządzanie wartościami, wartości etyczne, idealizm

 

Key words: public health, management values, ethical values, idealism

 

 

Abstrakt

 

Jeśli chcemy podążyć drogą odpowiedzialnej budowy systemu służby zdrowia, to skazani jesteśmy na rozwiązania idealistyczne, oparte na wartościach. Rozwiązania idealistyczną są jednak kosztowne. Zazwyczaj odnoszą się do konieczności podjęcia określonego działania bez względu na jego koszty obecne i przyszłe. Idee w ogóle nie definiują bowiem kosztów, podobnie jak zysków. Idee interesuje jedynie efekt, rozumiany jako wypełnienie określonej wartości. Skutkiem tego system taki jest z góry narażony na upadek, a jego los przesądzony. To bowiem, co nie uwzględnia codziennej praktyki staje się oderwane od rzeczywistości, niepotrzebne, zorientowane na siebie samo.

 

Abstract

 

If you want to follow the way of responsible health care system building, is stuck we are idealistic, solutions based on the values. An idealistic solutions, however, are costly. Usually refer to the need to take specific action regardless of its present and future costs. Ideas do not define because costs as profits. The ideas it interested in only the effect, understood as a fill to the specified values. The effect of such a system is vulnerable to collapse, and his fate sealed. In fact, which does not take into account the daily practice becomes detached from reality, unnecessary, oriented to each other the same thing.


Keywords


zdrowie publiczne, zarządzanie wartościami, wartości etyczne, idealizm, public health, management values, ethical values, idealism.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia:

Bergson, H. Problem osobowości: wykłady edynburskie, tłum. P. Kostyło, , wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004.

Białecki, P. Nieuczciwa lub zakazana reklama: nowe regulacje ustawowe, teksty aktów prawnych, wzory umów, Warszawa 2002.

Bolinger, D. Meaning and form, Longmans, New York 1977.

Bołoz, W. Etyka w reklamie, [w:] Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne, red. A. Strzałecki, , s. 11-14. Warszawa 1998.

Bras, N. Teologia komunikacji, Communio 6, s. 7 nn. 1995.

Cameron L. Ku harmonii w miłości: jak pogłębić to, co w życiu najpiękniejsze, tłum. M. Przylipiak, wyd. GTP, , Gdańsk 1995

Chandler R. Understanding the New Age, Word Publishing, Dallas 1988.

Dobrołowicz, J. Postawy studentów kierunków pedagogicznych wobec Internetu, [w:] Modernizowanie pedeutologii akademickiej, red. K. Duraj-Nowakowa, Kielce 2003 , s. 214.

Eliade M.. Myth and Reality, Harper and Row New York 1963.

Fromm E. Serce człowieka, jego niezwykła zdolność do dobra i zła, tłum. R. Saciuk, PWN, Warszawa 1996.

Gleitman, L. The structural sources of verb meaning, “Language Acquisition”, 1990, 1, ss.3-55.

Globan-Klas,T. Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej, Kraków 1980.

Hartmann, N Wypisy z „Etyki”, wyd. UMK Toruń 1999.

Juszczyk, S Komunikacja człowieka z mediami, Katowice 1998.

Karckhove De, D. Inteligencja otwarta, Warszawa 2002.

Kłoskowska, A. Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1983

Moczydłowska J. Uzależnienie od komputera i Internetu, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 4, 2002, s. 10 n.

Nuckolls, C. Culture and casual thinking, “Ethos”, 17, 1991, ss.3-51.

Pecyna M.B. Rodzinne uwarunkowania zachowania dzieci, Warszawa 1999.

Stol C. Krzemowe remedium, Poznań 2000.

Stróżewski W. W kręgu wartości, WUJ, Kraków 1991.

Štefanovič, J. Psychologia wzajemnych kontaktów nauczycieli i uczniów, Warszawa 1976.

Śnieżyński, M. . Dialog edukacyjny, Kraków 2001.

Tadeusiewicz R. Społeczność Internetu, Warszawa 2000.

Tomasello, M. Kulturowe źródła ludzkiego poznania, tłum. J. Rączaszek, PIW Warszawa 2002.

Turowski, J. Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.

Zasępa T. Media człowiek społeczeństwo, Częstochowa 2000.

Znaniecki F. Socjologia wychowania, t. 1, Warszawa 1973.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164028

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Janusz Sytnik-Czetwertyński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)