Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy = The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers

Magdalena Mońka, Jadwiga Pietraszewska

Abstract


Mońka Magdalena, Pietraszewska Jadwiga. Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy = The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):73-86. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163952

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3964

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 31.10.2016.

 

 

 

Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy

The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers

 

Magdalena Mońka1, Jadwiga Pietraszewska2

 

1 Doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

2 Zakład Antropologii Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

 

 

Mgr Magdalena Mońka1, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw.2

 

 

 

Słowa kluczowe: wskaźnik 2D:4D, piłkarze nożni, budowa ciała, sprawność motoryczna

Key words: index 2D:4D, football players, body build, motoric fitness

 

Streszczenie

Proporcja długości palców 2D:4D wykazuje dymorfizm płciowy. Mężczyźni mają niższą wartość tego wskaźnika w stosunku do kobiet. Jest to wynik działania hormonów płciowych -androgenów. Badania wskazują, że wysoki poziom testosteronu, przejawiający się w niższej wartości ilorazu palców, determinuje lepszą wytrzymałość, zręczność, większą siłę oraz skłonność do agresji i podjęcia walki. Cechy te są istotne w odnoszeniu sukcesów sportowych. W badaniach poszukiwano zależności formuły palców z budową ciała, sprawnością motoryczną i osiąganymi wynikami w sporcie. Publikowane wyniki nie są jednak jednoznaczne w odniesieniu do cech sprawnościowych.

Cel

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy w populacji polskiej, wśród młodych piłkarzy nożnych, wartość wskaźnika 2D:4D wykazuje powiązania z cechami budowy morfologicznej i poziomem sprawności motorycznej.

 

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowią wyniki pomiarów podstawowych cech antropometrycznych oraz sprawności motorycznej piłkarzy nożnych (n=38) Klubu Sportowego Polkowice. Wiek badanych mieści się w przedziale 16-18 lat. Ich staż zawodniczy wynosi co najmniej 6 lat.

U wszystkich badanych osób zmierzono także długość drugiego i czwartego palca, na podstawie tych wartości wyliczono wskaźnik 2D:4D dla ręki prawej i lewej.

Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano następujące próby motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z miejsca i siady z leżenia. Próby zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą testu Eurofit (1993). Dodatkowo wykonano pomiar siły ścisku ręki przy pomocy dynamometru.

Wyniki

Wskaźnik 2D:4D przyjmuje u badanych piłkarzy typowe dla mężczyzn wartości.  Stwierdzono jednak słabe związki formuły palców z cechami budowy somatycznej oraz z niektórymi komponentami sprawności motorycznej.

 

 

 

Summary

The ratio of the finger’s length 2D: 4D shows sexual dimorphism. Males have a lower digit ratio in comparison to women. This is the result of the sex hormones –androgens. Researches indicate that high level of testosterone determines better strength, dexterity, greater force and tendency to aggression and to fight. These features are important to succeed sports. The studies have verified relationship digit ratio 2D:4D with body build and motor performance as well as results in sport. The published results are not conclusive with reference to the characteristics of fitness.

Aim of study

The aim of the study was examine if the value index 2D: 4D among Polish, young soccer players correlates with morphological features and level of motoric performance.

Material and methods

The researches are conducted in group of 38 soccer players from Sport Club Polkowice. The age of examined was 16-18 years old. The professional training was at least  6  years. There was measured digit ratio, basic anthropological features and motoric efficiency. There was used three motoric tests: sit-ups, standing long jump and flexibility.

Conclusion

Digit ratio indicates low relationship with the characteristics of the somatic construction and some components of the motoric performance.


Keywords


wskaźnik 2D:4D; piłkarze nożni; budowa ciała; sprawność motoryczna; index 2D:4D; football players; body build; motoric fitness.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Baker F. Anthropological notes on the human hand. American Anthropologist. 1888; 1: 51–76.

Krakowiak H. Čabrić M. Sokołowska E. Wskaźnik palców (2D:4D) a skład ciała u sportowców. Medical and Biological Science, 2013; 27(4):33-37.

Zheng Z., Cohn M.J. Developmental basis of sexually dimorphic digit ratios. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011;108(39): 16289–16294.

Manning J.T. Scutt D. Wilson J. Lewis-Jones D.I. The ratio of 2nd to 4th digit length: a predictor of sperm numbers and concentrations of testosterone, luteinizing hormone and estrogen. Human Reproduction. 1998; 13: 3000–3004.

Lutchmaya S. Baron, Cohen S. Raggatt P. Knickmeyer R. Manning J.T. 2nd to 4th digit ratios, fetal testosterone and estradiol. Early Human Development. 2004; 77: 23– 28.

Hönekopp J. Bartholdt L. Beier L. Liebert A. Second to fourth digit length ratio (2D:4D) and adult sex hormone levels: New data and a meta-analytic review. Psychoneuroendocrinology. 2007; 32: 313–321.

Manning M. Kilduff L. Cook C. Crewther C. Fink B. Digit Ratio (2D:4D): A Biomarker for Prenatal Sex Steroids and Adult Sex Steroids in Challenge Situations. Front Endocrinol (Lausanne). 2014; 5-9.

Brown W.M. Finn C.J. Cooke B.M. Breedlove S.M. Differences in finger length ratios between self identified “butch” and “femme” lesbians. Archives of Sexual Behavior. 2002; 31: 123–127.

Terrance W.J. Pepitone M. E. Christensen S. E. Cooke B.M. Huberman A.D. Breedlove N. J. I wsp. Finger-length ratios and sexual orientation. 2000; 3: 455–456.

Manning JT. Baron-Cohen S. Wheelwright S. Sanders G. The 2nd to 4th digit ratio and autism. Developmental Medicine & Child Neurology. 2001; 43(3): 160-4.

Bailey A.A. Hurd P.L. Finger length ratio (2D:4D) correlates with physical aggression in men but not in women. Biological Psychology. 2005; 68(3): 215–222.

Sluming M.Sc. Vanessa A. Manning J.T. Second to fourth digit ratio in elite musicians. Evolution and Human Behavior. 2000; 21: 1–9.

Poulin M. O’Connell R.L. Freeman L.M. Picture recall skills correlate with 2D:4D ratio in women but not men. Evolution Human Behavior. 2004; 26: 174–181.

Pokrywka L. Rachon D. Suchecka-Rachon K. Bitel L. The second to fourth digit ratio in elite and non-elite female athletes. American Journal of Human Biology. 2005; 17: 796–800.

Tester N. Campbell A. Sporting achievement: what is the contribution of digit ratio?. Journal of Personality. 2007; 75 (4): 663–677.

Manning J.T. Barley L. Walton J. Lewis Jones D.I. Trivers R.L. Singh D. I wsp. The 2nd:4th digit ratio, sexual dimorphism, population differences, and reproductive success: evidence for sexually antagonistic genes?. Evolution Human Behavior. 2000; 21: 163–183.

Manning J.T. Stewart A. Bundred P.E. Trivers R.L. Sex and ethnic differences in 2nd to 4th digit ratio of children. Early Human Development. 2004; 80: 161–168.

Kulaga Z. Litwin M. Tkaczyk M. Różdżyńska A. Barwicka K. Grajda A. i wsp. The height-, weight-, and BMI-for-age of Polish school-aged children and adolescents relative to international and local growth references. BMC Public Health. 2010; 10: 109.

Reilly T. Doran D. Fitness assessment. [in:] ed. Reilly T. Williams AM. Science and Soccer, London and New York. Routledge . Taylor & Francis Group. 2003; 21-47.

Gil SM. Gil J. Ruiz F. Irazusta A. Irazusta J. Anthropometrical characteristics and somatototype of young soccer players and their comparison with general population. Biology of Sport. 2010; 27: 17-24.

Hazir T. Physical Characteristics and Somatotype of Soccer Players according to Playing Level and Position. Journal of Human Kinetics. 2010; 26: 83-95.

Williams T.J. Pepitone M.T. Christensen S.E. Cooke B.M. Huberman A.D. Breedlove N.J. iwsp. Finger length patterns indicate an influence of fetal androgens on human sexual orientation. Nature. 2002; 404: 455.

McFadden D. Shubel E. Relative lengths of fingers and toes in human males and females. Hormones and Behavior. 2002; 42: 492–500.

Hönekopp J. Anthropometric Digit Ratio 2D:4D and Athletic Performance, 2012; 1857-1864.

Manning J.T. Morris L. Caswell N. Endurance running and digit ratio (2D:4D): Implications for fetal testosterone effects on running speed and vascular health. American Journal of Human Biology. 2007; 19: 416-421.

Longman D. Stock JT. Wells JC. Digit ratio (2D:4D) and rowing ergometer performance in males and females. American Journal of Physical Anthropology. 2011; 144(3): 337-41.

Osiński W. Antropomotoryka. AWF Poznań; 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163952

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Magdalena Mońka, Jadwiga Pietraszewska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)