Wioski tematyczne w powiecie tucholskim = Theme villages in powiat tucholski

Paulina Kawska, Rafal Gotowski

Abstract


Kawska Paulina, Gotowski Rafał. Wioski tematyczne w powiecie tucholskim = Theme villages in powiat tucholski. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):46-53. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163526

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3960

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.10.2016. Revised 12.10.2016. Accepted: 27.10.2016.

 

Wioski tematyczne w powiecie tucholskim
T
heme villages in powiat tucholski

Paulina Kawska, Rafał Gotowski

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Słowa kluczowe: wioska tematyczna, odnowa wsi, specjalizacja.

Key words: theme village, village renewal, specialization.

 

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na zagadnieniu wiosek tematycznych funkcjonujących w świadomości mieszkańców powiatu tucholskiego, a w szczególności z kojarzeniem terminu wioska tematyczna i wiedzy badanych osób o wioskach tego typu. Badania pokazały również stopień wypromowania produktu turystycznego jakim są wioski tematyczne wśród mieszkańców powiatu tucholskiego oraz ocenę ich atrakcyjności.

 

Abstract

The article presents the issue of the theme villages by referring them to the awareness of the Powiat Tucholski residents connected with the villagesexisting in its area. That is why it was decided to conduct a survey. At the verybeginning, the respondents were asked what they associate the term theme village with, further questions were focused on the inhabitant’s knowledge of the set up in the research areavillages. The survey was supposed to show how much the tourist product - theme villages created by the local societies has been promoted among the Powiat Tucholski residents and how attractive it is for them.


Keywords


wioska tematyczna, odnowa wsi, specjalizacja, theme village, village renewal, specialization.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Brunmayr E., 2001, Studie "Themendörfer - Dörfer mit Profil".

Brunmayr E., 2005, „Themendörfer. Erfolg und Nachhaltigkeit. Eine Evaluierungsstudie”.

M. Thieme, K. Birkigt, Dorfentwicklung mit wirtschaftlichen Leitbildern zur Erhöhung der lokalen Wertschöpfung (Themendörfer), Dresden, 03/2006.

Idziak W., 2005, Wsie tematyczne [w:] Internet w mojej społeczności, Warszawa.

Idziak W., Wioska hobbitów od początku. Studium przypadku pierwszego etapu aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej Sierakowa Sławieńskiego w oparciu o dziedzictwo kulturowe.www.wioskitematyczne.org.pl/artykuly/wioska_hobbitow.pdf

Kłoczko-Gajewska A., Śpiewak R., Zarębski P., Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych, [w:] „Turystyka Kulturowa”, 2015, nr. 12.

Czapiewska G., Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, [w:] Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, 2012, nr.1.

Oficjalna strona domowa www.wioskitematyczne.org.pl (25.06.2016)

Oficjalna strona domowa www.wioskizpomyslem.pl (26.06.2016)

Portal wsi województwa kujawsko-pomorskiego aktywna wieś www.aktywnawies.pl/wioski_arch,a.html (26.06.2016)

Oficjalna strona domowa Górnicza Wioska w Pile www.gorniczawioska.pl (26.06.2016)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163526

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Paulina Kawska, Rafal Gotowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)