Zastosowanie hipoterapii w postępowaniu usprawniającym = The use of hippotherapy in the proceedings streamlining

Katarzyna Strojek, Milena Kawka, Agnieszka Radzimińska, Zuzanna Piekorz, Urszula Kaźmierczak, Walery Zukow

Abstract


Strojek Katarzyna, Kawka Milena, Radzimińska Agnieszka, Piekorz Zuzanna, Kaźmierczak Urszula, Zukow Walery. Zastosowanie hipoterapii w postępowaniu usprawniającym = The use of hippotherapy in the proceedings streamlining. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):24-34. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163466

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3959

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.10.2016. Revised 12.10.2016. Accepted: 27.10.2016.

 

 

 

Zastosowanie hipoterapii w postępowaniu usprawniającym

The use of hippotherapy in the proceedings streamlining

 

Katarzyna Strojek¹, Milena Kawka¹, Agnieszka Radzimińska¹, Zuzanna Piekorz¹, Urszula Kaźmierczak¹, Walery Zukow2

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

 

Słowa kluczowe: hipoterapia, postępowanie usprawniające.

Key words: hippotherapy, proceedings streamlining.

 

 

 

 

 

Streszczenie

 

            W czasach dynamicznego rozwoju fizjoterapii  powstaje wiele metod usprawniania, w których rolę terapeuty odgrywają zwierzęta. Jedną z nich jest hipoterapia, oparta na interakcji między koniem, terapeutą a pacjentem. Różnorodność tej  formy oraz wielopłaszczyznowe  działanie decydują  o uniwersalności omawianej metody. Hipoterapia  wpływa równocześnie na sferę fizyczną, psychiczną, emocjonalną i społeczną człowieka, poprawiając jego jakość życia

i funkcjonowania na codzień.

Istotną kwestią przed rozpoczęciem terapii jest rozpatrzenie wszystkich wskazań i przeciwwskazań, wybór odpowiedniego konia oraz wykwalifikowanego terapeuty.

            Celem pracy jest  zaprezentowanie  wpływu hipoterapii jako  terapii  wspomagającej leczenie pacjentów z różnorodnymi schorzeniami. Podczas hipoterapii dochodzi do  rozluźnienia, eliminowania  odruchów patologicznych, torowania właściwych reakcji, normalizacji napięcia mięśniowego, korygowania postawy, poprawy pracy narządów wewnętrznych. Efektem terapii z koniem jest wzrost koncentracji, poprawa pamięci i samopoczucia, umiejętność radzenia sobie ze stresem, wyższa samoocena i pewność siebie.

 

Summary

 

In times of dynamic development of physiotherapy there are many methods of rehabilitation, in which the role of the therapist played by animals. One of them is hipotherapy, based on interaction between the horse, the therapist and the patient. The variety of forms and multi-faceted operation determine the universality of the method. Hippotherapy affects simultaneously on the sphere of physical, mental, emotional and social person, improving the quality of life

and functioning on a daily basis.

An important issue before the therapy is to consider all the indications and contraindications, selecting the right horse and a qualified therapist.

The aim of the paper is to present the impact of hippotherapy as an adjunct therapy to patients with various diseases. During hippotherapy comes to relaxation, eliminate pathological reflexes, paving the appropriate response, normalize muscle tone, correct posture, improve the work of internal organs. The effect of therapy with a horse is to increase concentration, improve memory and mood, coping with stress, higher self-esteem and confidence.


Keywords


hipoterapia, postępowanie usprawniające, hippotherapy, proceedings streamlining.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Gasińska M., Hipoterapia inaczej. Fizjoter. Polska, 2009; 3: 275-276.

Rozmarynowicz A., Szark-Eckardt M., Mrozkowiak M., Zukow W., Rola hipoterapii w poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. J Health Sciences. 2013;3(12): 203-214.

Chmiel K., Kubińska Z., Derewiecki T., Terapie z udziałem zwierząt w rehabilitacji różnych form niepełnosprawności. Probl Hig Epidemiol. 2014;95(3):591-595.

Ingrid StrauB: ”Hipoterapia”: Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu.

Wyd. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych. Kraków 1996.

Sobuś M., Łagan S., Hipoterapia jako naturalna forma rehabilitacji. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2010; (4): 173-178.

Heipertz-Hengst Christine. Jazda Konna Dla Osób Niepełnosprawnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 1997.

Strumińska A. „Hipoterapia – definicja, kanony, etyka”. Przegląd Hipoterapeutyczny. 2007 2 (5), 6.

Pruchniewicz W. Akademia Jeździecka. Wyd. OPRAWA sp. z o.o. Warszawa 2007.

Raczkowska A., Koń – wspaniały terapeuta. Koń Polski 2009;7: 4-5.

Chmiel K., Porównanie przydatności różnych ras koni do użytkowania w hipoterapii. Przegląd Hipoterapeutyczny. 2009;2(10): 9-11.

Stefaniak M., Śleboda C., Na koniu do sprawności – zdrowotne walory hipoterapii. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008;7: 13-18.

Shurtleff Tim L., Engsberg Jack R., Changes in Trunk and Head Stability in Children with Cerebral Palsy after Hippotherapy: A Pilot Study. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics. 2010: 30(2): 150-163.

Forman A., Niederwieser S. Lecznicza moc zwierząt. Wyd. Amber. Warszawa 2002.

Bednarczyk M., Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych. Student Niepełnosprawny – Szkice i Rozprawy. 2015;15(8): 207-217.

Bukowska – Johnson G., Hippotherapy as one of the forms of rehabilitation. J Health Promotion and Recreation. 2011;3: 5-10.

Hawaryn D., Hipoterapia w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia. 2002;10(3-4): 72-82.

Wieczorek D., Ciołek K.., Sitek E. J., Zaręba W., Hippotest-próba wystandaryzowanej oceny przydatności konia do zajęć hipoterapeutycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2012;42: 29-39.

Cieśla A., The characteristic of horses used in hippotherapy in selected horse therapy centres in Poland. Zootechnica, 2007; 6(1): 3–14.

Flores F.M., Dagnese F., Mota C.B., Copetti F., Parameters of the center of pressure displacement on the saddle during hippotherapy on different surfaces., Brazilian Journal of Physical Therapy/ 2015; 19(3): 211-217.

Krupiński J., Hipoterapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – model neurofizjologiczny. Przegląd Hipoterapeutyczny, 2007; 1(4): 26-29.

Hauser G. Wpływ terapeutycznej jazdy konnej na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Prz Hipoterapeutyczny, 2008; 2(8): 22-25.

Sterba J. A., Does horseback riding therapy or therapist-directed hippotherapy rehabilitate children with cerebral palsy?. Developmental Medicine & Child Neurology. 2007;49: 68-73.

Zadnikar M., Kastrin A., Effects of hippotherapy and therapeutic horseback riding on postural control or balance in children with cerebral palsy: a meta-analysis. Developmental Medicine & Child Neurology. 2011; 53: 684-691.

Białoszewski D., Lewandowska M., Korabiewska I. i współautorzy. Ocena wpływu hipoterapii na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby wśród rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoter. Polska 2012;12(2): 141-146.

Debuse D., Gibb C., Chandler C., Effects of hippotherapy on people with cerebral palsy from the users perspective: a qualitantive stud. Physiotherapy Theory & Practice. 2009;25(3): 174-92.

Szymańska A. „Ośrodek Dreampower Horsemanship w Kaliforni jako przykład

wykorzystania koni w psychoterapii”. Przegląd hipoterapeutyczny. 2006 ; (1), 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163466

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)