Odrębność postępowania kinezyterapeutycznego u pacjentów po amputacjach naczyniowych w obrębie kończyn dolnych = Separation kinesiotherapeutic proceedings in patients with vascular amputations in the lower legs

Agnieszka Radzimińska, Karolina Janowczyk, Katarzyna Strojek, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Radzimińska Agnieszka, Janowczyk Karolina, Strojek Katarzyna, Goch Aleksander, Zukow Walery. Odrębność postępowania kinezyterapeutycznego u pacjentów po amputacjach naczyniowych w obrębie kończyn dolnych = Separation kinesiotherapeutic proceedings in patients with vascular amputations in the lower legs. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):11-23. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163457

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3958

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.10.2016. Revised 02.10.2016. Accepted: 26.10.2016.

 

 

 

Odrębność postępowania kinezyterapeutycznego u pacjentów po amputacjach naczyniowych w obrębie kończyn dolnych

Separation kinesiotherapeutic proceedings in patients with vascular amputations in the lower legs

 

Agnieszka Radzimińska¹, Karolina Janowczyk¹, Katarzyna Strojek¹, Aleksander Goch2, Walery Zukow3

 1.      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

2.      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

3.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

 

Słowa kluczowe: kinezyterapia, pacjent, amputacje naczyniowe, kończyny dolne.

Key words: kinesiotherapy, patient, vascular amputations, lower limbs.

 

Streszczenie

            Amputacja, czyli operacyjne odjęcie kończyny lub jej części, jest jednym z najstarszych zabiegów w historii medycyny. Obecnie, przeważająca część amputacji (ok. 80-90%) odbywa się z powodu powikłań chorób naczyniowych. W zależności od obszaru dotkniętego zmianami tkanek oraz rozległości tego procesu, chirurg podejmuje decyzję o poziomie odjęcia kończyny. Po amputacji istnieje ryzyko wystąpienia wielu powikłań, m.in.: zakażenie beztlenowcami, rozejście się rany, martwica skóry, obrzęk oraz przykurcze. W przypadku amputacji planowych ćwiczenia powinno się rozpocząć jeszcze przed operacją, aby przygotować organizm pacjenta do nadchodzących zmian. Kinezyterapia ma na celu wzmocnienie kończyn, zarówno tej, której część zostanie usunięta, a także zdrowej kończyn, która będzie  musiała  przejąć ciężar ciała do czasu zaprotezowania oraz nauczenia pacjenta posługiwania się protezą. Zaleca się ćwiczenia czynne oraz czynne z oporem kończyn górnych, dolnych oraz tułowia, a także ćwiczenia oddechowe. Niezwykle istotne jest przygotowanie psychiczne pacjenta do amputacji poprzez ukazania  możliwości funkcjonowania jak przed operacją. Jednym z jej elementów jest profilaktyka przeciwzakrzepowa, w której skład wchodzą: wysokie ułożenie kończyny, manualny drenaż limfatyczny oraz ćwiczenia bierne i czynne,  pobudzające pompę mięśniową. Przykurcze są jednym z najczęstszych problemów po amputacji, które wpływają negatywnie na proces protezowania. Działaniem zapobiegającym powstaniu przykurczy są pozycje ułożeniowe, które nie powodują patologicznego ustawienia kończyny. Innymi zabiegami, które wykonuje  fizjoterapeuta, jest  hartowanie kikuta oraz jego bandażowanie. Powyższe działania mają na celu uzyskanie prawidłowo ukształtowanego kikuta, gdyż tylko taki kikut można łatwo zaopatrzyć.

 

Summary

Amputation or subtracting operating limb or part thereof, is a the oldest treatments in the history of medicine. Currently, most of the amputation (Approx. 80-90%) takes place due to complications of vascular diseases. Depending on the area affected by changes in the tissues and the extent of this process, the surgeon decides on the level of subtracting limb. After the amputation, there is the risk of many complications, m.in.: anaerobic infection, wound dehiscence, necrosis of the skin, swelling and contracture. In the case of amputation planned exercises should be started before surgery to prepare your body for the upcoming changes. Kinesiotherapy is intended to strengthen the limbs, both of which part will be removed, and the healthy limbs, which will have to take the weight of the body until moment of prosthesis and teach the patient to use the prosthesis. It is recommended that active exercises and active with the resistance of the upper limbs, lower limbs and trunk, and breathing exercises. It is extremely important mental preparation of the patient for amputation through the show the ability to function as before the operation. One of its elements is a prophylaxis, which includes: a high arrangement of limbs, manual lymphatic drainage and exercises passive and active, stimulating muscle pump. Contractures are one of the most common problems after the amputation, which negatively affect the process of prosthesis. Action to prevent the formation of contractures are positional positions that do not cause pathological settings limbs. Other treatments that performs a physical therapist, a hardening of the stump and its bandage. These activities are aimed at obtaining properly shaped stump, since only the stump can easily obtain.


Keywords


kinezyterapia, pacjent, amputacje naczyniowe, kończyny dolne, kinesiotherapy, patient, vascular amputations, lower limbs.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Noszczyk W. Chirurgia. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.

Morawiecki M., Wileminska-Kucharzewska K., Zielonka W., Kokot R., Saran A., Bartnik P., Kucharzewski M. Amputacje kończyn na przestrzeni wieków. Leczenie ran. 2015; 12, 4: 197-200.

Adamiec R. Choroby naczyń. Wyd. Czelej. Lublin 2008.

Moczulski D. Diabetologia. Wyd. Medical Tribune Polska. Warszawa 2010.

Ruszkowska E., Szewczyk M. Rola pielęgniarki w opiece przedoperacyjnej

i pooperacyjnej nad chorym poddanym amputacji kończyn dolnych. Pielęgniarstwo chirurgiczne i angiologiczne 2008; 2: 56-60.

Badora A., Będkowska P., Budziński G. Pierwotne i wtórne amputacje kończynm dolnych w materiale jednego ośrodka. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2012; 66, 2:7-12.

Paprocka-Borowicz M., Pozowski A. Leczenie doznań fantomowych i bólów fantomowych pacjentów po amputacji kończyny dolnej. Fizjoter Pol. 2005; 5: 169- 73.

Kiwerski J. Rehabilitacja medyczna. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.

Dziak A., Tylman D. Traumatologia narządu ruchu. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2013.

Kwolek A. Rehabilitacja medyczna, Wyd. Elsevier Urban & Partner. Warszawa 2003.

Spannbauer A., Berwecki A., Białka B. Specyfika postępowania rehabilitacyjnego u chorych po amputacjach naczyniowych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2009; 1: 5-13.

Lewandowski J. Drenaż limfatyczny. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2013.

Ebelt-Paprotny G., Preis R. Fizjoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2012.

Łuczak E., Słaba S., Rochomiński R., Rżewska E. Ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2014; 20, 1:29-38.

Zelek M. Wykorzystanie koncepcji PNF po amputacjach kończyn dolnych. Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych 2014; 4:18-24.

Dillingham T.R., Pezzin L.E., MacKenzie E.J. Incidence, acute care length of stay, and discharge to rehabilitation of traumatic amputee patients: an epidemiologic study. Arch. Phys. Med. Rehabil 1998; 79: 279–287.

Pauley T., Devlin M., Heslin K. Falls sustained during inpatient rehabilitation after lower limb amputation. Prevelanse and predictors. Am J Phys Med Rehabil. 2006; 85: 521-532.

Pirowska A., Włoch T., Nowobilski R. Szybkie protezowanie i kompleksowa rehabilitacja po amputacjach kończyn dolnych- najnowsze składniki postępowania fizjoterapeutycznego. Rehab Med. 2006; 1: 15-28.

Nowakowski A. Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie. Wyd. Exemplum. Poznań 2011.

Łuczak E. Szyszko P. Występowanie zespołu fantomowego oraz jego wpływ na usprawnianie i życie zawodowe pacjentów amputowanych w obrębie kończyny dolnej. Kwart Ortoped. 2011; 1: 177-87.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163457

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)