Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach 2010-2014 = Epidemiology of hepatitis C in Poland in 2010-2014

Marta Estera Kowalska, Paweł Kalinowski, Urszula Jolanta Bojakowska, Wioleta Zdolska

Abstract


Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula, Zdolska Wioleta. Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach 2010-2014 = Epidemiology of hepatitis C in Poland in 2010-2014. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):35-45. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163469

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3956

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.10.2016. Revised 12.10.2016. Accepted: 27.10.2016.

 

 

 

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach 2010-2014

Epidemiology of hepatitis C in Poland in 2010-2014

 

Marta Estera Kowalska1, Paweł Kalinowski1, Urszula Bojakowska1, 2, Wioleta Zdolska3

 

1 Samodzielna Pracownia Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

3 Absolwentka studiów I° na kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, epidemiologia

Key words: hepatitis C, epidemiology

 

 

 

Streszczenie

Wstęp

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW) jest chorobą wątroby wywoływaną przez wirus zapalenia wątroby typu C. Wirus ten odkryty został w 1989 roku, jako wirus RNA z rodziny Flaviviridae, rodzaju Hepacivirus i może powodować zarówno ostre jak i przewlekłe infekcje wirusowe o różnym nasileniu.

 

Cel pracy

Celem pracy była analiza występowania wirusowego zapalenia wątroby typu C w Polsce w latach 2010-2014.

Materiał i metody

Materiałem analizowanym w pracy były przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu C zarejestrowane w Polsce w latach 2010-2014 z uwzględnieniem płci, wieku i miejsca zamieszkania zakażonych publikowane w formie biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Wyniki

W badanym okresie zanotowano wzrost liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C w Polsce. Najwięcej przypadków notuje się w grupie wieku powyżej 50 lat.

 

 

 

Summary

Introduction

Hepatitis C (HCV) is a liver disease caused by hepatitis C virus was discovered in 1989 as RNA virus of the family Flaviviridae, genus Hepacivirus and can cause both acute and chronic viral infections of varying severity.

Aim

The aim of this study was to analysis of incidence of hepatitis C in Poland in 2010-2014.

Material and methods

The material analyzed in the work were cases of hepatitis C registered in Poland in 2010-2014, taking into account gender, age and place of residence infected published in the form of annual bulletins "Infectious diseases and poisoning in Poland by the National Institutes of Health in Warsaw.

Results

In the analyzed period saw an increase in the number of cases of hepatitis C in Poland. Most cases are recorded in the age group over 50 years.


Keywords


wirusowe zapalenie wątroby typu C, epidemiologia, hepatitis C, epidemiology.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Biuletyn Światowej Organizacji Zdrowia . Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Lipiec, 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ (dostęp 26.05.2016r.)

Simon K. Zakażenia wirusami pierwotnie hepatotropowymi. Zakaźne choroby wątroby i dróg żółciowych. Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2011: 14 – 39.

Surveillance Report: Hepatitis C surveillance in Europe 2013. ECDC. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/hepatitis-c-surveillance-in-europe-2013.pdf (dostęp 26.05.2016r.)

Madaliński K., Zakrzewska K., Kołakowska A., Godzik P. Epidemiologia zakażeń HCV w Europie Środkowej i Wschodniej. Przegląd Epidemiologiczny 2015; 69: 581 – 584.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; Państwowy Zakład Higieny; Zakład Epidemiologii. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2010 roku. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2010/Ch_2010.pdf (dostęp 25.05.2016 r.)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; Państwowy Zakład Higieny; Zakład Epidemiologii. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2011 roku. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2011/Ch_2011.pdf (dostęp 25.05.2016r.)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; Państwowy Zakład Higieny; Zakład Epidemiologii. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2012 roku. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2012/Ch_2012.pdf (dostęp 25.05.2016r.)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; Państwowy Zakład Higieny; Zakład Epidemiologii. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2013/Ch_2013.pdf (dostęp 26.05.2016r.)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; Państwowy Zakład Higieny; Zakład Epidemiologii. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/Ch_2014.pdf (dostęp 26.05.2016r.)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163469

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Marta Estera Kowalska, Paweł Kalinowski, Urszula Jolanta Bojakowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)