Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study

Kinga Dorota Kulczycka, Anna Kowalczyk

Abstract


Kulczycka Kinga, Kowalczyk Anna. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):402-414. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163272

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3955

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.10.2016. Revised 02.10.2016. Accepted: 21.10.2016.

 

 

 

Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe

Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study

 

Kinga Kulczycka, Anna Kowalczyk

 

Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin

 

dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr Anna Kowalczyk

Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Anna Kowalczyk

 

 

 

Słowa kluczowe: zdolność do pracy zawodowej, obciążenie psychospołeczne, pielęgniarstwo.

Key words: work ability, psychosocial load, nursing.

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Każdego roku wśród Polaków zwiększa się odsetek osób starszych. Starzenie się społeczeństwa sprawia, że w kraju rośnie zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Tymczasem wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem w Polsce należy do najniższych w Europie. Niedobór kadr wymusza na pracujących wykonywanie większej liczby zadań w tym samym czasie, obciążając ich organizm zarówno w wymiarze fizycznym jaki i psychologicznym. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena zdolności do pracy zawodowej i zagrożeń psychospołecznych wśród personelu pielęgniarskiego .Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek. Badania prowadzono przy użyciu: Indeksu zdolności do pracy zawodowej (WAI), części D Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz autorskiej ankiety. Wyniki. Zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oceniono na umiarkowaną (44,4%) oraz dobrą (44,4%). Uzyskano silną korelację ujemną pomiędzy wynikiem wskaźnika WAI a wiekiem (r=-0,68; p=0,002) oraz stażem pracy ogółem(r=-0,55; p=0,02). Istotną korelację zdolności do pracy zawodowej, tym razem dodatnią, otrzymano w zestawieniu z oceną satysfakcji zawodowej (r=0,61, p=0,007). Wnioski. Zdolność do pracy zawodowej wśród badanych pielęgniarek znajduje się na poziomie umiarkowanym oraz dobrym. Jej poziom obniża się wraz z wiekiem, stażem pracy oraz spadkiem satysfakcji zawodowej. Na stanowisku pracy pielęgniarki wykazano występowanie wielu zagrożeń psychospołecznych.

 

Summary

Introduction. Every year an increase is observed in the percentage of the elderly Polish population. Due to the ageing of society there is a growing demand for nursing care.  However, the employment rate of nurses in direct patient care in Poland is among the lowest in Europe. The deficiency of the nursing staff imposes on those who work the performance of a larger number of tasks simultaneously, loading them from both physical and psychological aspects. Objective. The objective of the presented study is assessment of work ability and psychosocial risks among nursing staff. Material and methods. The study was conducted in December 2015 among occupationally active nurses, using: the Work Ability Index (WAI), part D of the Psychosocial Risk Scale, and a questionnaire designed by the author. Results. The nurses’ work ability was evaluated as moderate (44.4%), and good (44.4%). A strong negative correlation was obtained between the result of the WAI and age (r=-0.68; p=0.002), and the total duration of employment (r=-0.55; p=0.02). A significant positive correlation was observed between work ability and assessment of job satisfaction (r=0.61; p=0.007). Conclusions. Work ability among the examined nurses remains on the moderate and good levels. This level decreases with age, duration of employment, and decrease in job satisfaction. The occurrence of many psychosocial risks was confirmed at the workplace of a nurse.


Keywords


zdolność do pracy zawodowej, obciążenie psychospołeczne, pielęgniarstwo, work ability, psychosocial load, nursing.

Full Text:

PDF (Polski)

References


PIŚMIENNICTWO

Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji. Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Warszawa 2011.

Główny Urząd Statystyczny. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Warszawa 2014.

Państwowa Inspekcja Pracy, Kucharska A.: Pracownik 60+. Warszawa 2013.

European Agency for Safety and Health at Work. Safer and healthier work at any age Country Inventory: Poland. Luxembourg 2016.

European Agency for Safety and Health At Work, Ilmarinen J., Promoting active ageing in the worklace. Bilbao 2012.

Finnish Centre for Pensions, Gould R., Ilmarinen J., Järvisalo J., Koskinen S., Dimensions of Work Ability. Helsinki 2008

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. Warszawa 2015.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Liczba pielęgniarek i położnych wg przedziałów wiekowych na podstawie daty urodzenia stan na 31.12.2015. Warszawa 2016.

World Health Organisation, Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An Overview. Geneva 2010.

Finnish Institute of Occupational Health, Reutio M., Michelsen T., WAI – How to use the Work Ability Index (TM) questionnaire. Helsinki 2014.

Mościcka-Teske A., Potocka A., Skala Ryzyka Psychospołecznego – budowa i zasady stosowania. Łódź-Gdańsk 2014.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J.: Statystyka od teorii do praktyki. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 148-153.

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2006, s. 289-300.

Bugajska J., Hildt-Ciupińska K., Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Namysł A.: Badanie ankietowe dotyczące oceny psychofizycznych warunków pracy i dolegliwości mięśniowo-szkieletowych wśród pielęgniarek i pielęgniarzy pomocy społecznej oraz ratowników medycznych. Warszawa 2013.

Habibi E., Dehghan H., Zeinodini M., Yousefi H.,Hasanzadeh A.: A Study on Work Ability Index and Physical Work Capacity on the Base of Fax Equation VO2 Max in Male Nursing Hospital Staff in Isfahan, Iran. Int J Prev Med. 2012;3(11):776–782.

Nowrouzi B., Lightfoot N., Carter L., Larivère M.,Rukholm E., Belanger-Gardner D.: Workplace System Factors of Obstetric Nurses in Northeastern Ontario, Canada: Using a Work Disability Prevention Approach. Safety and Health at Work 2015;6:305-311.

Vasconcelos S., Fischer F., Advincula Reis A., Castro Moreno C.: Factors associated with work ability and perception of fatigue among nursing personnel from Amazonia. Rev Bras Epidemiol 2011;14(4):688-697.

Souza Magnago T., Lima A.,Prochnow A.,Silva Ceron M.,Tavares J., Souza Urbanetto J.: Intensity of musculoskeletal pain and (in) ability to work in nursing. Rev. Latino-Am. Enfermagem 2012;20(6):1125-1133.

Prochnow A., Souza Magnago T., Souza Urbanetto J., Colome Beck C., Lima S., Tesconi Greco P.: Work ability in nursing: relationship with psychological demands and control over the work. Rev. Latino-Am. Enfermagem 2013;21(6):1298-1305.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163272

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Kinga Dorota Kulczycka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)