Realizacja założeń edukacji zdrowotnej w norweskim systemie szkolnictwa = Implementation of the objectives of health education in the Norwegian school system

Jolanta Kilanowska

Abstract


Kilanowska Jolanta. Realizacja założeń edukacji zdrowotnej w norweskim systemie szkolnictwa = Implementation of the objectives of health education in the Norwegian school system. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):337-352. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.162891

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3951

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.10.2016. Revised 02.10.2016. Accepted: 20.10.2016.

 

 

 

Realizacja założeń edukacji zdrowotnej w norweskim systemie szkolnictwa

Implementation of the objectives of health education in the Norwegian school system

 

Jolanta Kilanowska

Åsen skole, Lørenskog Norwegia

 

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, Norwegia, szkoła, podstawa programowa, aktywność fizyczna, aktywność na świeżym powietrzu

 

Streszczenie

W pracy podjęto problem i analizę realizacji założeń edukacji zdrowotnej w norweskim systemie szkolnictwa. Porównano także wybrane założenia edukacji zdrowotnej w Norwegii do realizacji edukacji zdrowotnej w Polsce. Publikacja jest częścią przygotowywanej rozprawy naukowej, w której podjęto się empirycznej analizy wyników badań przeprowadzonych w szkołach polskich i norweskich.

 

Keywords: health education, Norway, school, program, physical activity, outdoor activity

 

Summary

At work it was decided an issue analysis and implementation of health education in the Norwegian school system. Compares the selected assumptions of health education in Norway to implement health education in Poland. The publication is part of a planned dissertation, in which it was decided to the empirical analysis of the results of the tests carried out in schools Polish and Norwegian.


Keywords


edukacja zdrowotna, Norwegia, szkoła, podstawa programowa, aktywność fizyczna, aktywność na świeżym powietrzu, health education, Norway, school, program, physical activity, outdoor activity.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Breivik G, Rafoss K. Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon. Helsedirektoratet, Oslo 2012

Breivik M, Waitz G, By I.Å, Bjørnebye S.I, Anderssen S.A, Samdal O. Faglige råd om utvikling av fysisk aktivitet og kroppsøving i skolen. s.1,6 http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Rapporter/Radgivingsgruppa_%20fysiskaktivitet200809.pdf Kunnskapsdepartementet 2009

Denek K. Liderzy wychowania fizycznego w szkole. Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu Wrocław 2009, 28, 215-222

Eriksen Tove Brita Funksjonshemmede, krøppsving og tilpasset opplæring i skolen. Spesialpedagogikk 07/2012

Ekeland E, Larun L, Jamtvedt G, Nordheim L. Hvordan fremme fysisk aktivitet hos skolebarn? Sosial- og helsedirektoratet, Oslo 2003

Fysisk aktivitet og helse. Kartlegging, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (1/2001)

Fevang Jensen I.L. Matfaget sulteføres, Utdanning 6, 03/2012

Helsedirektoratet. 2012. Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen. En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere. Helsedirektoratet, Oslo

Innselset E. Med satsing på fysisk aktivitet i SFO. Eit samarbeid mellom Bratteberg skule og Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda 2012. http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=123932955&kid=biblio

Kostencka A, Śmiglewska M, Szark-Eckard M. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym realizacja podstawy programowej. Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski. Bydgoszcz 2012

Kolle E, Støren Stokke J, Hansen B. H, Anderssen S. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge Resultater fra en kartlegging i 2011. Helsedirektoratet, Oslo 2012

Kunnskapsdepartementet &Utdanningsdirektoratet(2006). Læreplanverket for kunnskapsløftet. Prinsipper for opplæringen. s.2,6

Kunnskapsdepartementet &Utdanningsdirektoratet. 2006. Læreplan i kroppsøving

Kunnskapsdepartementet &Utdanningsdirektoratet.2006. Læreplan i mat og helse

Kunnskapsdepartementet &Utdanningsdirektoratet.2006. Læreplan i naturfag

Kunnskapsdepartementet &Utdanningsdirektoratet.2006. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Kunnskapsdepartementet, Sosial- og Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet. Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Pawłucki A. Myśl Jędrzeja Śniadeckiego o wychowaniu zdrowotnym w perspektywie współczesnego dyskursu pedagogów. w Jędrzej Śniadecki o fizycznym wychowaniu dzieci- 200 lat później. Wydawnictwo Uczelniane AWF Gdańsk. Gdańsk 2005; 29

Pawłucki A. Nauczyciel wychowania fizycznego- sługa różnych panów, czy sługa dla siebie-przypadek polski. Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu Wrocław 2009, 28: 209-214

Pawłucki A. Osoba w pedagogice ciała. Olsztyńska Szkoła Wyższa im.Józefa Rusieckiego Olsztyn 2005; 46-47

Sosial- og helsedirektoratet.2004. Global strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse. Sosial- og helsedirektoratet, Oslo

Sosial- og Helsedirektoratet. 2005. Fysisk aktivitet og helse – anbefalinger. Helsedirektoratet, Oslo

Syrek E. Borzucka-Sitkiewicz K. Edukacja zdrowotna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2009; s.10 za Zdrowie 21.Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku.Tłum.J.B.Karski . Warszawa- Kraków, Vesalius 2001

Śniadecki J. O fizycznym wychowaniu dzieci. Dział Poligrafii AWF Kraków 2002

Trivselsprogrammet. Programbeskrivelse 1-10.trinn skoleåret 2012/2013

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012

Strony internetowe:

www.regjeringen.no

www.fhi.no

www.nih.no

www.helsedirektoratet.no

www.trivselsleder.no
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.162891

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)