Jakość życia chorych z niewydolnością serca = Quality of life in patients with heart failure

Beata Kowalczyk, Rafał Czyż, Bożena Kaźmierska, Beata Jankowska-Polańska

Abstract


Kowalczyk Beata, Czyż Rafał, Kaźmierska Bożena, Jankowska-Polańska Beata. Jakość życia chorych z niewydolnością serca = Quality of life in patients with heart failure. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):197-214. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.160831

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3935

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.10.2016. Revised 02.10.2016. Accepted: 15.10.2016.

 

 

 

Jakość życia chorych z niewydolnością serca

Quality of life in patients with heart failure

 

Beata Kowalczyk, Rafał Czyż, Bożena Kaźmierska, Beata Jankowska-Polańska

 

Katedra Medycyny Ratunkowej,

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

 

Streszczenie:

Wprowadzenie Przewlekła niewydolność serca jest poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. W ostatnich latach częstość występowania tej choroby stale rośnie i znacząco ogranicza funkcjonowanie pacjentów w aspekcie bio-psycho-społecznym, obniżając poziom jego jakości życia.

Cel pracy Ocena jakości życia pacjentów z niewydolnością serca.

Materiał i metody Badaniem objęto 105 pacjentów z niewydolnością serca. Do jego przeprowadzenia wykorzystano anonimową ankietę własnego autorstwa, kwestionariusza AIS oraz kwestionariusza NHP. Przeprowadzono analizę statystyczną.

Wyniki Najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze średnim poziomem akceptacji choroby (56,2%). Najwięcej ankietowanych znajdowało się w II klasie w skali NYHA (56,2%)
i wykazywało średni i dobry (33 vs. 20 ) stopień akceptacji choroby. Analiza kwestionariusza NHP wykazała, iż w grupie pacjentów z dobrym poziomem akceptacji choroby poziom zaburzeń funkcji jest znacznie niższy niż w grupie pacjentów nie akceptujących chorobę (p<0,001). W grupie ankietowanych osób najbardziej zaburzona była energia życiowa
(63,0 ± 42,2), a najmniej izolacja społeczna (20,0 ± 27,8).

Wnioski Wyższy poziom jakości życia warunkuje lepszą akceptację choroby. Na stopień akceptacji choroby pacjentów wpływa: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, frakcja wyrzutowa lewej komory, klasa czynnościowa wg NYHA, konieczność wezwania pogotowia lub udania się na SOR, niektóre choroby współistniejące i wszystkie domeny jakości życia. Na akceptację choroby wpływają ujemnie ograniczenia ruchowe, wyobcowanie społeczne, reakcje emocjonalne i poziom energii.  Im niższa jakość życia tym niższy poziom akceptacji choroby.

Słowa kluczowe: niewydolność serca, jakość życia, akceptacja choroby.

 

 

 

 

 

Abstract:

Background Chronic heart failure is a serious clinical, social and economic problem.
 In recent years, the incidence of the disease is growing steadily and significantly reduces
the functioning of the patients in terms of bio-psycho-social, lowering its level of life quality.

Objectives Evaluation of life quality of patients with heart failure.

Material and methods The study included 105 patients with heart failure. To carry out the study used an anonymous questionnaire of his own authorship, questionnaire AIS and the questionnaire NHP. Statistical analysis was performed.

Results The largest group were people with an average level of acceptance of the disease (56.2%). Most respondents were in class II of NYHA (56.2%), and showed the average and good (33 vs 20) degree of disease acceptance. Analysis of the questionnaire NHP showed that in patients with a good level of disease acceptance dysfunction is much lower than in the group of patients that don't accept the disease (p <0.001). In the group of respondents the most disturbed was the life energy (63.0 ± 42.2) and the least social isolation (20.0 ± 27.8).

Conclusions A higher level of life quality determines a better acceptance of illness.
The degree of disease acceptance depends on gender, age, place of residence, marital status, left ventricular ejection fraction of the heart, NYHA functional class, the need to call an ambulance or go to the emergency department, some comorbidities and all the domains of life quality. The lower of life quality, the lower level of disease acceptance is.

Key words: heart failure, quality of life, illness acceptance.


Keywords


niewydolność serca; jakość życia; akceptacja choroby; heart failure, quality of life, illness acceptance.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Sokolnicka H, Mikuła W. Metody oceny jakości życia mające zastosowanie w medycynie. Medycyna Rodzinna, 2003,3-4:129-131.

Karasek D, Kubica A, Sinkiewicz W, Błażejewski J, Bujak R. Epidemia niewydolności serca – problem zdrowotny i społeczny starzejących się społeczeństw Polski i Europy. Folia Cardiologica Excerpta, 2008, 3, 5:243.

Sierakowska M, Krajewska-Kułak E. Jakość życia w chorobach przewlekłych- nowe spojrzenie na pacjenta i problemy zdrowotne w aspekcie subiektywnej oceny. Pielęgniarstwo Polskie, 2008, 1, 27:55-58.

Hejmans M, Rijken M, Foets M. et all. The stress of being chronically ill: from disease- specific to task- specific aspects. J Behav Med. 2004, 27:255-271.

Niedzielski A, Humeniuk E, Błaziak P, Fedoruk D. Stopień akceptacji choroby w wybranych chorobach przewlekłych. Wiadomości Lekarskie, 2007, 60, 5−6: 224−227.

Iqbal J, Francis L, Reid J, et al. Quality of life in patients with chronic heart failure and their carers: A 3-year followup study assessing hospitalization and mortality. European Journal of Heart Failure, 2010, 12: 1002–1008.

Dodson JA, Chaudhry SI. Geriatric conditions in heart failure. Curr Cardiovasc Risk Rep 2012, 6, 5:404-410.

Mårtensson J, Karlsson J.E, Fridlund B. Male patients with congestive heart failure and their conception of the life situation. Journal of Advanced Nursing, 1997, 25:579–586.

Mårtensson J, Karlsson J.E, Fridlund B. Female patients with congestive heart failure: how they conceive their life situation. Journal of Advanced Nursing,1998, 28: 1216–1224.

Muller-Tasch T, Peters-Klimm F, Schellberg D. et all. Depression is a major determinant of quality of life in patients with chronic systolic heart failure in general practice. Journal of Cardiac Failure, 2007, 13: 818–824.

Muszalik M, Kędziora- Kornatowska K. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. Gerontologia Polska, 2006, 14, 4: 185-189.

Krzemińska S, Borodzicz-Cedro A, Arendarczyk M. Wpływ edukacji na jakość życia i ponowne hospitalizacje u chorych z niewydolnością serca. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2011, 1, 1:60-63.

Obiegło M, Uchmanowicz I, Wleklik M, Jankowska-Polańska B, Kuśmierz M. The effect of acceptance of illness on the quality of life in patients with chronic heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2015,8:1–7.

Rolka H, Pilecka E, Kowalewska B, Krajewska- Kułak E, Jankowiak B, i wsp. Ocena akceptacji choroby i jakości życia pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem serca. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2012, 2, 3:183-192.

Steptoe A, Mohabir A, Mahon N.G, McKenna W.J. Health related quality of life and psychological wellbeing in patients with dilated cardiomyopathy. Heart, 2000, 83: 645–650.

Faller H, Stork S, Schowalter M. et all. Is health-related quality of life an independent predictor of survival in patients with chronic heart failure? Journal of Psychosomatic Research,2007, 63:533–538.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.160831

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Rafał Czyż, Beata Kowalczyk, Bożena Kaźmierska, Beata Jankowska-Polańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)