Trudności w wykonywaniu pracy na stanowisku pielęgniarki pediatrycznej = Difficulties in performing work at the workplace of a paediatric nurse

Kinga Dorota Kulczycka, Monika Grenda, Ewa Stychno

Abstract


Kulczycka Kinga, Grenda Monika, Stychno Ewa. Trudności w wykonywaniu pracy na stanowisku pielęgniarki pediatrycznej = Difficulties in performing work at the workplace of a paediatric nurse. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):90-108. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.160474

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3926

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 12.10.2016.

 

 

 

Trudności w wykonywaniu pracy na stanowisku pielęgniarki pediatrycznej

Difficulties in performing work at the workplace of a paediatric nurse

Kinga Kulczycka1, Monika Grenda2, Ewa Stychno1

 

Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katedra Pielęgniarstwa Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Siedlce

 

Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin

Department of Nursing Collegium Mazovia Innovative School Siedlce

 

 

dr n.med. Kinga Kulczycka,

mgr Monika Grenda,

dr n.med. Ewa Stychno

 

 

Słowa kluczowe: obciążenie pracą, narażenie zawodowe, pielęgniarki

Key words: work load, occupational exposure, nurses

Streszczenie

Badaniem relacji zachodzących między pracownikiem, stanowiskiem i środowiskiem pracy zajmuje się ergonomia. Nauka ta zainteresowana jest głównie poszukiwaniem jak najlepszych rozwiązań pozwalających na optymalizację procesu pracy oraz dostosowanie ich do właściwości biologicznych człowieka. Zagrożenia zdrowia w pracy pielęgniarki pediatrycznej stanowią poważny problem, zarówno medyczny jak i społeczny. Czynniki stanowiące trudności w wykonywaniu pracy zawodowej prowadzą często do nadmiernego obciążenia.

Celem pracy jest wskazanie czynników wywołujących obciążenie fizyczne u pielęgniarek pracujących na oddziałach pediatrycznych.

Materiał i metody :

Badania przeprowadzono w grupie 110 pielęgniarek zatrudnionych na trzech oddziałach pediatrycznych od lutego do kwietnia 2015 roku. Narzędziem badawczym był  zmodyfikowany kwestionariusz do badania obciążenia  IMDS oraz ilościowy pomiar obciążenia QWI. Opracowanie STATISTICA PL 10, i EXCELL. P<=0,05.

Część badawcza.

Przyjmowane niefizjologiczne pozycje oraz czynności wykonywane w skręcie, pozycji kucznej i z obciążeniem kończyn górnych stanowią podstawowe trudności. Pielęgniarki postrzegają zbyt małą przestrzeń pracy, oraz skrępowanie ciała podczas realizacji zadań nad pacjentami.

Wnioski:  Planowanie zadań ich przydzielanie powinno uwzględniać odpowiednie tempo i obciążenie pracą oraz indywidualne możliwości pielęgniarek umożliwiając im właściwe wykonanie obowiązków służbowych. Należy kształtować odpowiednie środowisko pracy jak i zwiększać świadomość pracowników dotyczącą czynników powodujących nadmierne obciążenie pracą fizyczną w celu ochrony ich zdrowia i zwiększania efektywności wykonywanej pracy. 

 

 

Abstract

Ergonomics deals with the study of relationships between an employee, workplace, and the occupational environment. This science is interested mainly in seeking the best solutions possible which allow the optimization of the work process, and the adjustment of these solutions to the biological properties of man. Health risk at the workplace of a paediatric nurse is a serious problem, both medical and social. The factors which create difficulty while performing occupational activity often lead to an excessive load.

The objective of the study is the indication of factors causing physical load in nurses employed in paediatric wards.

Material and methods:

The study was conducted in a group of 110 nurses employed in there paediatric wards during the period from February – April 2015. The research instrument was a modified questionnaire for the examination of the IMDS load and the quantitative measurement of the QWI load. Analysis was performed using STATISTICA PL 10, and EXCELL; P<=0.05.

Research part.

Non-physiological positions assumed at work, and activities performed twisting, in a crouching position, and with loading the upper extremities are the primary difficulties. Nurses perceive their workspace as too small, and body restraint while performing tasks on behalf of patients. 

Conclusions:  The planning of tasks and their assignment should consider a proper pace of work and work load, as well as individual capabilities of nurses, enabling them the proper performance of duty services. It is necessary to shape an adequate work environment and increase the awareness of employees concerning the factors which cause an excessive physical work load in order to protect their health, and increase the effectiveness of the work performed.


Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia:

Chochowska M., Zgorzalewicz-Stachowiak M., Bilski B. Obciążenie fizyczne na stanowisku pracy pielęgniarki i metody ich ograniczania. [w]: Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia. Bilski B.(red.). Wyd. 2. Poznań 2009.

Główczyńska-Woelke K. Ergonomiczne czynniki ryzyka. Inspektor Pracy. 2008.5;18-20.

Horst W. Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, Ergonomiczne czynniki ryzyka. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.

Horst W. Diagnozowanie sposobu wykonywania pracy. Zagrożenia ergonomiczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2012.

Jóźwiak Z. Ergonomia w służbie zdrowia. Praca i zdrowie. 2014. 9 ;22-23.

Jóźwiak Z. Obciążenie układu ruchu w praktyce pielęgniarskiej. Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera. Łódź 2000.

Kamińska J., Liu D. Dolegliwości kręgosłupa przyczyny i sposoby ochrony. Bezpieczeństwo Pracy. 2004.4;16-19.

Kowalczuk K, Krajewska-Kułak E, i wsp. Narażenie na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w pracy pielęgniarek i położnych. Problemy Pielęgniarstwa. 2010.18(3);353-357.

Malińska M. Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą- promocja aktywności fizycznej w miejscu pracy. Bezpieczeństwo Pracy. 2014. 3;25-28.

Marcinkowski J.T. Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych. Wybrane zagadnienia. Akad Med. im. Karola Marcinkowskiego.Poznań 2002.

Makowiec-Dębska T. Jak stworzyć bezpieczne i zgodne z zasadami ergonomii warunki pracy dla personelu kobiecego z zakładach służby zdrowia? Instytut Medycyny Pracy im Jerzego Nofera w Łodzi. Łódź 2000.

Mikulska A., Kądolska E. (red.) Problemy współczesnego pielęgniarstwa. Wydawnictwo w Oficynie Wydawniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.160474

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Kinga Dorota Kulczycka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)