Kompleksowa fizjoterapia w astmie oskrzelowej - przegląd literatury = Comprehensive physical therapy in bronchial asthma - a literature review

Agnieszka Radzimińska, Sylwia Kozłowska, Katarzyna Strojek, Hanna Styczyńska, Walery Zukow

Abstract


Radzimińska Agnieszka, Kozłowska Sylwia, Strojek Katarzyna, Styczyńska Hanna, Zukow Walery. Kompleksowa fizjoterapia w astmie oskrzelowej - przegląd literatury = Comprehensive physical therapy in bronchial asthma - a literature review. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):53-67. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159980

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3926

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 08.10.2016.

 

 

 

Kompleksowa fizjoterapia w astmie oskrzelowej - przegląd literatury

Comprehensive physical therapy in bronchial asthma - a literature review

 

Agnieszka Radzimińska¹, Sylwia Kozłowska¹, Katarzyna Strojek¹, Hanna Styczyńska¹, Walery Zukow2

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

2. WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Słowa kluczowe: fizjoterapia, astma oskrzelowa.

Key words: physical therapy, bronchial asthma.

 

 

 

Streszczenie

Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą dróg oddechowych o charakterze zapalnym. Wyodrębnia się w niej okres międzynapadowy oraz okres, w którym występują nasilone objawy, takie jak: duszność, uporczywy kaszel, świszczący oddech, ból w klatce piersiowej oraz utrudniony wdech. Do podstawowych metod diagnostycznych zaliczamy badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe, w których staramy się uzyskać jak najwięcej informacji od pacjenta. W celu potwierdzenia diagnozy dodatkowo wykonuje się testy skórne, badanie krwi, zdjęcie RTG oraz próby wysiłkowe. Podstawową metodą w programie rehabilitacji pulmonologicznej jest kinezyterapia. Zaliczamy do niej ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia oddechowe ogólne oraz ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni oddechowych. Bardzo ważnym elementem jest nauka efektywnego kaszlu, sprzyjająca ewakuacji wydzieliny z drzewa oskrzelowego. W momencie wystąpienia napadu dusznośći, oprócz natychmiastowego zastosowania leków interwencyjnych, pacjentowi nakazuje się przyjęcie odpowiedniej pozycji. Uzupełnieniem kompleksowego leczenia fizjoterapeutycznego jest masaż (klasyczny, segmentarny, drenaż), zabiegi z zakresu fizykoterapii, leczenie uzdrowiskowe oraz szerokopojęta edukacja pacjenta. Systematyczna oraz celowana rehabilitacja przynosi zadowalające efekty terapeutyczne, przyczyniając się do poprawy jakość życia chorych.

 

 

Abstract

The bronchial asthma is a chronic respiratory disease of an inflammation. Isolated in it’s the period between the attacks and the period in which you are experiencing severe symptoms, such as shortness of breath, persistent cough, wheezing, chest pain and difficult to breath. To the basic diagnostic methods include examination of symptoms and physical examination, where we try to get as much information as possible from the patient. In order to confirm the diagnosis in addition performs a skin test, blood test, radiograph and you try to stress. The basic method in the pulmonary rehabilitation is physiotherapy. Belonging to the exercise to improve general, breathing exercises and exercises to strengthen the overall strength of the respiratory muscles. A very important element is the science of effective cough, favoring the evacuation of secretions from the bronchial tree. At the time of the attack of breathlessness, in addition to immediate use drugs intervention, the patient requires the adoption of appropriate position. Complemented by comprehensive treatment is physiotherapy massage (classical, segmental, drainage), treatment with physiotherapy, spa treatment and patient education-reaching. The systematic and targeted rehabilitation brings satisfactory therapeutic effects, contributing to a better quality of life.


Keywords


fizjoterapia, astma oskrzelowa, physical therapy, bronchial asthma.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Droszcz W. Choroby płuc. Diagnostyka i terapia. Wyd. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2000.

Balińska-Miśkiewicz W. Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u osób dorosłych. Terapia i leki. 2009: 65(11):793-803.

Bochenek G., Doniec Z., Kryj-Radziszewska E. Astma Oskrzelowa. Wyd. PZWL. Warszawa 2011.

Demczyszak I., Kuciel-Lewandowska J., Paprocka-Borowicz M. Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2008.

Panaszek B. Przewlekła ciężka oporna na leczenie astma oskrzelowa. Family Medicine & Primary Care Review. 2012; 2: 270-275.

Rutkowska J., Rutkowski K., Rutkowski R., Siergiejko Z. Wybrane zagadnienia rehabilitacji oddechowej. Fizjoterapia Polska. 2009: 9; 21-30.

Kulus M., Osipiuk S., Zawadzka - Krajewska A. Funkcja mięśni oddechowych w astmie. Zmiany w postawie ciała u dzieci chorych na astmę. Alergologia Polska. 2014; 1: 112-118.

Klusiewicz A. Trening mięśni oddechowych a zdolność wysiłkowa zawodników. Sport wyczynowy. 2007; 7-9: 511-513.

Endre L. Physical exercise and bronchial asthma. Orv Hetil. 2016 Jun 26;157(26):1019-27.

Westergren T., Fegran L., Nilsen T., Haraldstad K., Kittang OB., Berntsen S. Active play exercise intervention in children with asthma: a PILOT STUDY. BMJ Open. 2016 Jan 5;6(1).

Yang ZY., Zhong HB., Mao C., Yuan JQ., Huang YF., Wu XY., Gao YM., Tang JL. Yoga for asthma. Sao Paulo Med J. 2016 Jul-Aug;134(4):368.

Pattabhi Jois Śri. Joga Mala. Virya 2011.

Zborowski A. Masaż klasyczny. Firma Wydawniczo-Handlowa AZ. Kraków 2008.

Prochowicz Z. Podstawy masażu leczniczego. Wyd. PZWL. Warszawa 2015.

Zborowski A. Masaż segmentarny. Firma Wydawniczo-Handlowa AZ. Kraków 2007.

Zborowski A. Masaż w wybranych jednostkach chorobowych II. Wydawnictwo AZ. Kraków 2002.

Zborowski A. Drenaż limfatyczy. Firma Wydawniczo-Handlowa AZ. Kraków 2008.

Bogacz K., Bunio A., Łuniewski J., Szczegielniak J., Śliwiński Z. Zastosowanie Kinesio Tapingu u pacjentów z zaostrzeniem astmy oskrzelowej. Medycyna Sportowa. 2007: 23: 337-341.

Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G. Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Wyd. PZWL. Warszawa 2008.

Bauer A., Wiecheć M. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Wyd. III. Wyd. Markmed. Wrocław 2012.

Drobnik J., Józefowski P., Kurpas D., Malcewicz M., Steciwko A. Medycyna uzdrowiskowa - wspólczesne lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce. Family Medicine & Primary Care Reviev. 2011; 13: 103-108.

Caradeau J. Woda leczy. Wyd. Bauer-Weltbid Media Sp. Zoo. Warszawa 2008.

Latoś T. Znaczenie edukacji w postępowaniu z chorym na astmę. Alergia Astma Immunologia. 2001: 6; 13-16.

Thomas M, Bruton A. Breathing exercises for asthma. Breathe. 2014: 10(4):313-322.

Bruurs MLJ., van der Giessen LJ., Moed H. The effectiveness of physiotherapy in patients with asthma: A systematic review of the literature. Respitarotory Medicine. 2013:107: 483-494.

Szeliga E., Bal-Bocheńska M., Zaniewska A., Magoń G. Wpływ procesu rehabilitacji na efektywność leczenia chorych z astmą oskrzelową. Young Sport Science of Ukraine. 2011: 3; 311-318.

Vu K., Mitsunobu F. SPA Therapy for bronchial asthma. Alternative & Complermentary Therapies. 2004: 144-150.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159980

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. © The Author (s).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)