Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

Ewa Stychno, Kinga Kulczycka

Abstract


Stychno Ewa, Kulczycka Kinga. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):11-21. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159507

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3920

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 07.10.2016.

 

 

 

Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty

Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

 

Stychno Ewa, Kulczycka Kinga

 

Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin

 

 

 

Słowa kluczowe: pielęgniarki, pracoholizm, stres, wypalenie zawodowe

Keys words: nurses, workaholism, stress, occupational burnout syndrome

 

 

 

Streszczenie

Pracoholizm jest zjawiskiem badanym przede wszystkim przez psychologów, którzy koncentrują się na relacjach pracoholika z bliskimi mu osobami. Ale skutki tego uzależnienia ujawniają się także w funkcjonowaniu pielęgniarki w środowisku pracy. Pielęgniarstwo należy do zawodów, w których ciągły stres jest nieodłącznym aspektem, wynikającym z natury pracy. Niewłaściwe radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych prowadzi do powstania zespołu wypalenia zawodowego. Dlatego zagadnienie to powinno stanowić obszar poszukiwań badawczych także dla kadry zarządzającej kapitałem ludzkim.

Cel pracy

Celem niniejszego opracowania jest omówienie pracoholizmu i jego negatywnych skutków (stres i wypalenie zawodowe) w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki.

Pracoholizm zaburza równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Ograniczeniu ulega zaangażowanie pracownika w życie rodzinne, brakuje czasu na realizację własnych zainteresowań. Sytuacja taka powoduje stres i zjawisko wypalenia zawodowego, a w także negatywne konsekwencje dla jednostki, jak i jej najbliższego otoczenia. Narastające trudności związane z wykonywaną pracą, stała rywalizacja, niepewność zatrudnienia będą potęgowały negatywny aspekt pracoholizmu i osłabiały mechanizmy przystosowawcze.  Wnioski

Konieczne jest uświadomienie sobie przez kadrę zarządzającą faktu, iż pracownicy - pracoholicy nie przynoszą organizacji tylu korzyści, co pracownicy posiadający umiejętność panowania nad własnym życiem, pracą i rodziną.

 

Summary

Workaholism is a phenomenon researched mostly by psychologists, whom focalize on the workaholic’s relations with his relatives. Nursing is one professions in which stress is irreplaceable and is a result of the nature of the profession itself. Inappropriate dealing with stress leads to developing the burnout syndrome. Yet this addiction has a negative influence on workaholic’s actions in his work environment. Therefore this issue should be taken into an area of scientific research also by staff managers of human resources.

Aim of study

This study’s purpose is to research workaholism and its negative impact in categories of nurses’ work depreciation.

       Workaholism disrupts the balance between professional work and personal life.

The addict’s commitment to his family becomes severely limited, he lacks time for personal arrangements and interests.

Such state of affairs causes further stress and burnout, which spreads over the individual’s relatives. Increasing difficulties related to performed work, constant state of competition, uncertainty of employment will be intensifying  the negative aspect of  workaholism and weakening adaptive mechanisms.

Conclusion

Therefore, it is vital for the management staff to realise that employees-workaholics do not benefit the company as much as employees with the ability to control their own lives, work and family.


Keywords


pielęgniarki, pracoholizm, stres, wypalenie zawodowe, nurses, workaholism, stress, occupational burnout syndrome.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wachowiak J. Dysfunkcyjne zachowania pracowników. Warszawa: Difin; 2011.

Wojdyło K. Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań. Nowiny Psychol. 2003; 3: 33-50.

Kalinowski M, Czuma I, Kuć M, Kulik A. Praca. Lublin: Wyd. Gaudium; 2005.

Bugdol M. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Wyd. UJ; 2006.

Taris TW, Schaufeli WB, Verhoeven LC. Workaholism in the Netherlands: measurement and implications for job strain and work-nonwork conflict. Appl Psychol Int Rev. 2005;54 (1): 37-60.

Paluchowski WJ, Hornowska E, Haładziński P, Kaczmarek L. Czy praca szkodzi? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; 2014.

Szpitalak M. Wielowymiarowy kwestionariusz oceny pracoholizmu. Kraków: Wyd. UJ; 2012.

Hornowska E, Paluchowski WJ. Praca – skrywana obsesja. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe; 2007.

Suska L. Patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w szpitalach. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 2012.

Waszczak S. Pracoholizm jako naruszenie równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. W: Bylok F, Czarnecka A, Słocińska A, (red.) Człowiek - Praca - Organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej; 2010.s.178-185.

Korczyński S. Funkcjonowanie człowieka w organizacji. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego; 2011.

Rauhala A, Kivimäki M, Fagerström L. et al. What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. J Adv Nurs. 2007;57: 286-295.

Tartas M, Derewicz G, Walkiewicz M, Budziński W. Źródło stresu zawodowego w pracy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach o dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym – hospicjum oraz chirurgii ogólnej. Ann Acad Med Gedan. 2009;39: 145-153.

Chmiel N. red. Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Gdańskie Tow. Psychologiczne; 2007.

Kobayashi F, Furui H, Akamatsu Y. et al. Changes in psychophysiological functions during night shift in nurses – Influence of changing from a full–day to a half-day work shift before night duty. Int Arch Occup Environ Health. 1999; 69 (2): 83-90.

Andruszkiewicz A. Typy zachowań w pracy i wpływ na zdrowie psychiczne pielęgniarek. Probl Pielęg. 2010;18 (2): 91-96.

Dudek B. Czynniki psychospołeczne a zdrowie pracowników. Med Pr. 2005;56: 379-386.

Litzke SM, Schuh H. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk: Gdański Wyd. Psychologiczne; 2007.

Golińska L. Pracoholizm inaczej. Warszawa: Difin; 2014.

Bańka A. Psychologia pracy. W: Strelau J, red. Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne; 2005.s.281-320.

Schultz DP, Schultz SE. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2002.

Kędra E, Sanak K. Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek. Piel Zdr Publ. 2013;3: 119-132.

Sekułowicz M. Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przyczyny – symptomy – zapobieganie – przezwyciężenie. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; 2002.

Pines AM. Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej. W: Sęk H, red. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2011.s.34-53.

Retowski S. Pracoholizm - próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska. W: Wojcieszke B, Plopa M. Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2003. s.313-342.

Schaufeli WB. Ocena skuteczności warsztatu radzenia sobie z wypaleniem dla pielęgniarek. W: Sęk H, (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2011.s.217-230.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159507

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewa Stychno, Kinga Kulczycka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)