Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania = Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use

Sandra Ćwikła, Dominik Olejniczak

Abstract


Ćwikła Sandra, Olejniczak Dominik. Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania = Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):772-788. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159312

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3899

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 24.09.2016.

 

 

 

Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania

Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use

 

Sandra Ćwikła1, Dominik Olejniczak2

 

1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Zdrowia Publicznego

ul. Banacha 1a,

02-097 Warszawa

 

 

Słowa kluczowe: smartfon, zachowania zdrowotne, uzależnienie, internet

Key words: Smartphone, Health Behavior, Addiction, Internet

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie: Badania pokazują, że smartfon staje się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Powodem, dla którego ludzie chętnie kupują i użytkują smartfony jest ich wielozadaniowość. Zadaniem aplikacji mobilnej jest niezależne od czasu i miejsca umożliwienie użytkownikom dostępu do informacji, komunikacji oraz rozrywki. Celem głównym badania własnego było określenie stopnia uzależnienia respondentów od smartfonów.

Materiał i metoda: Badanie przeprowadzone zostało za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kwestionariusz został wypełniony anonimowo przez 319 osób.

Wyniki: Ponad 2/3 badanych deklaruje, że używa telefonu przez cały dzień bądź kilkanaście razy dziennie. Badanie własne pokazuje, że ponad połowa respondentów używa smartfony do celów służbowych (30%) lub służbowych I prywatnych (41%). Ponad połowa (58%) respondentów nie wyobraża sobie spędzenia tygodnia bez telefonu. Spośród wszystkich respondentów, aż 65% zaliczyłoby samych siebie do osób zależnych od smartfona.

Wnioski: Praca biurowa jest często związana z używaniem telefonu komórkowego, co może być również powodem uzależnienia. Smartfony stały się nieodłącznym i niezastąpionym środkiem komunikacji. Powinno być realizowanych więcej kampanii informujących o zagrożeniach i negatywnych skutkach zbyt częstego użytkowania smartfonów.

 

Abstract

Introduction: Studies show that smartphone becomes an integral part of modern man. Multi-tasking of smartphones is the reason why people are willing to purchase them and use it. The purpose of mobile application is to enable users access to information, communication and entertainment. The main objective of the study was to determine the degree of dependence from smartphones among respondents.

Material and Methods: The survey was conducted using the diagnostic survey method. The original questionnaire was used as a research tool. The questionnaire was completed anonymously by 319 people.

Results: More than 2/3 of respondents declare that they use mobile all day or several times a day. The study shows that more than half of the respondents use smartphones for business purposes (30%) or business and private (41%). More than half (58%) of the respondents can not imagine spending a week without a phone. Almost 65% of all respondents qualify themselves to the group of people dependent on the smartphone.

Conclusions: Office work is often associated with the use of a mobile phone, which can also cause addiction. Smartphones have become an integral and indispensable means of communication. It should be carried out more campaigns informing about the dangers and negative effects of too frequent use of smartphones.


Keywords


smartfon, zachowania zdrowotne, uzależnienie, internet, Smartphone, Health Behavior, Addiction, Internet.

Full Text:

PDF (Polski)

References


http://www.i-slownik.pl (dostęp: 03.01.2015)

http://sjp.pwn.pl (dostęp: 03.01.2015)

https://www.idc.com (dostęp: 03.01.2015)

Wagner D, Schmalstieg D. History and future of tracking for mobile phone augmented reality, Ubiquitous Virtual Reality, 2009. ISUVR '09. International Symposium in Austria.

Raport z badań wraz z komentarzem, Polacy a nowe technologie, czyli jak daleko nam do społeczeństwa informacyjnego?, On Board PR, Ecco Network, Warszawa, 2012.

Przekop M. Aplikacje na urządzenia mobilne typu smartphone. Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 2007.

www. play.google.com/store/apps (dostęp: 03.01.2015)

Foester M, Roser K,Schoeni A, Roosli M. Problematic mobile phone use in adolescents: derivation of a short scale MPPUS-10. Int J Public Health. 2015; 60(2):277-86.

Raport TNS OBOP „Młodzież a telefony komórkowe”, Warszawa, 2012,

http://www.uwagafonoholizm.pl/faq.html (dostęp: 03.01.2015)

Kampania społeczna Uwaga! Fonoholizm!, URL: http://www.uwagafonoholizm.pl/faq.html (dostęp: 03.01.2015)

Davis S. Why smartphones hook us in, plus tips on reclaiming your time and concentration. WebMD Future, 2012.

www.psychologytoday.com (dostęp: 03.01.2015)

Hyunna K. Exercise rehabilitation for smartphone addiction. Journal of Exercise Rehabilitation, J Exerc Rehabil. 2013; 9(6): 500–505.

Youth serious smartphone addiction, 2013, URL: www.kyeonggi.com (dostęp: 03.01.2015)

Roberts JA, Petnji Yaya LH, Manolis C. The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. J Behav Addict. 2014; 3(4): 254–265.

Heller RS, Underwood JDM. The relationship between multitasking and academic performance. Computers&Education An International Journal. 2011.

Fox S, Duggan M. Mobile Health Raport 2012, Pew Research Center’s Internet & American Life Project and the California HealthCare Foundation, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159312

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Sandra Ćwikła, Dominik Olejniczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)