Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu = The impact of hearing aids on the quality of life

Patrycja Witczak, Dominik Olejniczak, Joanna Skonieczna

Abstract


Witczak Patrycja, Olejniczak Dominik, Skonieczna Joanna. Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu = The impact of hearing aids on the quality of life. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):712-723. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159211

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3895

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 24.09.2016.

 

 

 

Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu

The impact of hearing aids on the quality of life

 

 

Patrycja Witczak1, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2

 

 

1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Zdrowia Publicznego

ul. Banacha 1a,

02-097 Warszawa

 

 

Słowa kluczowe: aparaty słuchowe, jakoś życia, niedosłuch

Key words: Hearing aids, Quality of life, Hearing impairment

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie i cel pracy: Problem niedosłuchu dotyczy ok. 12% populacji. Liczba osób dotkniętych wadą słuchu systematycznie wzrasta. Jest to ważny aspekt medyczny i społeczny. U osób u których stwierdzono niedosłuch jedną z metod rehabilitacji narządu słuchu jest użytkowanie aparatu słuchowego. Podstawowym celem protezowania narządu słuchu jest poprawa komunikowania się osoby niedosłyszącej z otoczeniem oraz zwiększenie komfortu jej życia. Głównym celem badania była ocena jakości życia i korzyści z użytkowania aparatów słuchowych u osób po 60 roku życia.

Materiał i metoda: Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, a narzędziem kwestionariusz standaryzowany oceny jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu. Grupą badaną jest populacja osób w wieku powyżej 60 lat. Łączna ilość osób przebadanych stanowiła grupę 60 pacjentów z wadami słuchu stosujących aparaty słuchowe.

Wyniki: Narażenie środowiska pracy na hałas zadeklarowało blisko 61% badanych. Jedynie 30,5% zna podstawowe uwarunkowania zdrowia mające znaczenie w przypadku niedosłuchu. Około 75% badanych uznało, że aparat słuchowy pomógł im w życiu codziennym przynajmniej w stopniu dobrym.

Wnioski: Z uwagi na dużą poprawę jakości życia po protezowaniu narządu słuchu, konieczne jest edukowanie i informowanie pacjentów w zakresie tej metody leczenia i podnoszenia jakości życia, a także szeroko zakrojone działania edukacyjne nakierowane na profilaktykę wad słuchu, skupiające się na minimalizowaniu czynników ryzyka wystąpienia niedosłuchu.

 

 

Abstract

 

Introduction: The problem of hearing impairment relates to approx. 12% of the population. The number of people affected by hearing impairment is steadily increasing. This is an important medical and social aspect. Usage of a hearing aids is one of the methods of rehabilitation people with hearing loss. The primary objective of usage of hearing aids for person with hearing impairment is to improve communication with the environment and increase the comfort of his or her life. The main objective of the study was to assess the quality of life and benefit from the use of hearing aids by people over 60 years old.

Material and Methods: Research method - diagnostic survey. The standardized questionnaire assessed quality of life before and after hearing aids usage. Study group was the population of people over the age of 60 years. The total number of people surveyed - 60 patients with hearing problems using hearing aids.

Results: Exposure to workplace noise declared nearly 61% of respondents. Only 30.5% of the respondents know the basic determinants of health relevant to the hearing. About 75% of the respondents felt that the hearing aid helped them in their everyday lives at least at good level.

Conclusion: Due to the high improvement of quality of life after hearing aids usage, it is necessary to educate and inform patients regarding the treatment and quality of life. We need widespread educational activities aimed at the prevention of hearing defects and focusing on minimizing risk factors for hearing loss.


Keywords


aparaty słuchowe, jakoś życia, niedosłuch, Hearing aids, Quality of life, Hearing impairment.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Janczewski G. Otorynolaryngologia praktyczna. Gdańsk: Via Med; 2005.

Hojan E. Aparaty słuchowe.W: Śliwińska-Kowalska M. (red.) Audiologia kliniczna. Łódź: Oficyna Wydawnictwo Mediton; 2005:423-424.

Behrbohm H. i wsp. Choroby ucha, nosa i gardła z chirurgią głowy i szyi. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2011.

Pruszewicz A. Zarys audiologi klinicznej. Poznań: UM Poznań; 2000.

Latkowski B. Otorynolaryngologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Warszawa: PZWL; 2004.

Pietruszewska W i wsp. Jakość życia i korzyści ze stosowania aparatów słuchowych >60 r.życia w procesie kwalifikacji do wszczepienia implantów ślimakowych. Otorynolaryngologia 2015; 14(2): 89-95.

Mondelli MF, Souza PJ. Quality of life In elderly adults before and after hearing aid fitting. Braz J Otorhinolaryngol. 2012;78(3): 49-56.

Skrzypek A i wsp. Ocena niedosłuchu u osób powyżej 50 roku życia korzystających z aparatów słuchowych. Otolaryngologia Polska 2014; 68:25–29.

Marc M, Zając B. Charakterystyka zaburzeń słuchu u osób starszych po 75 roku życia w powiecie Starowolskim. Geronotologia Polska. 2015; 1: 19-23.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Patrycja Witczak, Dominik Olejniczak, Joanna Skonieczna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)