Masa ciała dzieci uczących się w podstawowych szkołach wiejskich a styl życia rodzin = The body weight of rural primary school pupils and the lifestyle of their families

Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Magdalena Tarka, Barbara Ślusarska, Marta Łuczyk, Agata Pietraszek, Robert Łuczyk, Agnieszka Bartoszek, Marianna Charzyńska-Gula

Abstract


Szadowska–Szlachetka Zdzisława, Tarka Magdalena, Ślusarska Barbara, Łuczyk Marta, Pietraszek Agata,Łuczyk Robert, Bartoszek Agnieszka, Charzyńska-Gula Marianna. Masa ciała dzieci uczących się w podstawowych szkołach wiejskich a styl życia rodzin = The body weight of rural primary school pupils and the lifestyle of their families. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):546-553. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.154755

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3880

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 21.09.2016.

 

 

 

Masa ciała dzieci uczących się w podstawowych szkołach wiejskich a styl życia rodzin

The body weight of rural primary school pupils and the lifestyle of their families

 

Zdzisława Szadowska–Szlachetka1, Magdalena Tarka2, Barbara Ślusarska3, Marta Łuczyk1, Agata Pietraszek1,Robert Łuczyk4, Agnieszka Bartoszek3, Marianna Charzyńska-Gula5

  1. Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  2. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  3. Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  4. Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  5. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

Adres korespondencyjny:

Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4-6, 20-081 Lublin, tel. +48 81 448 6810, e-mail: zszadowska@wp.pl

 

 

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była analiza masy ciała dzieci uczących się w szkołach wiejskich oraz stylu życia ich rodzin.

Materiał i metoda. Badaniem zostało objętych 100 rodziców dzieci z klas I-VI uczących się w szkołach wiejskich w powiecie Opole Lubelskie. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z użyciem techniki wywiadu przy zastosowaniu autorskiego kwestionariusza wywiadu.

Wyniki. Wśród badanej grupy 65% dzieci miało prawidłową masę ciała, 18% dzieci miało niedowagę a 17% nadwagę. Wśród ojców dzieci z nadwagą występowała zależność bliska istotnej statystycznie p=0,06 dotycząca ich nadwagi. Nie występował związek istotny statystycznie między ilością posiłków a masą ciała dzieci. U części dzieci (około 20%) nadwaga występowała, gdy jako nagrodę za dobre zachowanie i wyniki w nauce dzieci otrzymywały słodkie przekąski oraz możliwość dodatkowego korzystania z komputera i telewizji.  Z badań własnych wynika, że istnieje związek między codziennym piciem słodkich napojów gazowanych przez dzieci, a prawidłową masą ciała dziecka p=0,044. Większość badanych rodziców (83%) deklarowała, że ich dzieci uprawiają dodatkową aktywność fizyczną poza lekcjami wychowania fizycznego. Z analizy statystycznej wynika, iż nie występuje związek między sposobem spędzania wolnego czasu przez rodzinę (oglądanie telewizji, gry i zabawy na świeżym powietrzu, korzystanie z komputera, czytanie książek, wycieczki) a masą ciała dzieci w badanej grupie. Większość ankietowanych deklarowała, iż podczas spożywania posiłków zasiadała wspólnie przy stole.

Wnioski. Nadwaga u dzieci ma związek z piciem przez nie słodkich napojów. Stosowanie nagród w postaci słodkich przekąsek, dodatkowego korzystania z TV i komputera, sposób spędzania wolnego czasu przez rodzinę i sposób spożywania posiłków nie ma związku istotnego statystycznie z masą ciała dzieci w badanej grupie.

Słowa kluczowe. masa ciała, dzieci, szkoła podstawowa, styl życia, rodzice, BMI.

 

Abstract

Objective. The objective of the study was to analyse the body weight of rural school pupils and the lifestyle of their families.

Material and method. The survey covered 100 parents of children from grades 1-6 of rural primary schools in the Opole Lubelskie District. The diagnostic survey with the interview technique was used as the research method, and  a self-designed interview questionnaire was applied.

Results. In the surveyed group the body weight of 65% of children was normal, 18% of children were underweight and 17% - overweight. Among the fathers of overweight children there was a correlation close to the statistical significance threshold, i.e. p = 0.06, referring to their overweight. There was no statistically significant connection between the number of meals consumed by the children per day and their body weight. In some children (approx. 20%) overweight occurred when, as a reward for good behaviour or grades, they received sweets or were allowed to use the computer or watch television. The self-designed survey results show a connection between daily consumption of sweet carbonated drinks by children and their body weight p = 0.044. Most of the surveyed parents, i.e. 83%, declared that their children undertook physical activity in addition to physical education classes. The statistical analysis demonstrates that there is no correlation between the way in which families spend their free time (watching television, games and playing outdoors, using the computer, reading books, trips) and the body weight of the children from the surveyed group. Most of the respondents stated that their families ate their meals together.

Conclusions. Overweight in children is connected with the consumption of sweet drinks. Using rewards in the form of sweets, additional television and computer time, and also the way in which families spend their free time and eat their meals do not form a statistically significant correlation with the body weight of children in the analysed group.

Key words. body weight, children, primary school, lifestyle, parents, BMI.

 

 


Keywords


masa ciała, dzieci, szkoła podstawowa, styl życia, rodzice, BMI, body weight, children, primary school, lifestyle, parents, BMI.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Haslam DW, James WP. Obesity. Lancet 2005; 366: 1197-209.

Flynn M. Reducing obesity and related chronic disease risk in children and youth: a syntheses of evidence with best practice recommendations. Obes. Reviev. 2006;7 (suppl 1): 7-66.

Doak CM, Visscher TLS, Renders CM, Siedell J.C. The prevention of overweight and obesity in children and adolescents: a review of interventions and programmes. Obes. Rev. 2006; 7: 111-136.

Jarosz M. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.

Kolarzyk E, Janik A, Kwiatkowski J. Zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym. Probl. Hig. Epidemiol. 2008; 89(4), 531-536.

Prentice A, Jebb S. TV and Inactivity Are Separate Contributors to Metabolic Risk Factors in Children. PLoS Med. 2006; 3(12): e481.

Kułaga Z, Różdżyńska A, Palczewska I, Grajda A, Gurzkowska E, i wsp. Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki badania OLAF. Standardy medyczne. Pediatria 2010; 7: 690–700.

Roszko-Kirpsza I. Wybrane nawyki żywieniowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży regionu Podlasia. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(4): 801.

Jodkowska M, Oblacińska A, Radiukiewicz K, Tabak I. Otyłość u polskich nastolatków. Epidemiologia, styl życia, samopoczucie. Raport z badań uczniów gimnazjum w Polsce. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.

Waśkiewicz A, Słońska Z, Drygas W. Czy zachowania zdrowotne polskich nastolatków mogą sprzyjać powstawaniu nadwagi i otyłości? Rocz. Panstw. Zakl Hig. 2009; 60(4): 341-345.

Gortmaker S, Must A, Sobol A, Peterson K, i wsp. Television viewing as a cause of increasing obesity among children in the United States,1986-90. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 1996; 150: 356-62.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.154755

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Agata Pietraszek, Magdalena Tarka, Barbara Ślusarska, Marta Łuczyk, Robert Łuczyk, Agnieszka Bartoszek, Marianna Charzyńska-Gula

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)