Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków z seniorami cz. II. Opinie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym = Intergenerational integration between preschool children and elderly people Part II. Opinions of preschool children's parents

Agnieszka Chrzan, Jadwiga Bąk, Anna Świrszcz, Agata Pietraszek, Marianna Charzyńska-Gula, Hanna Kachaniuk, Marta Łuczyk

Abstract


Chrzan Agnieszka, Bąk Jadwiga, Świrszcz Anna, Pietraszek Agata, Charzyńska-Gula Marianna, Kachaniuk Hanna, Łuczyk Marta. Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków z seniorami cz. II. Opinie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym = Intergenerational integration between preschool children and elderly people Part II. Opinions of preschool children's parents. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):506-512. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.154698

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3868

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 21.09.2016.

 

 

 

Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków z seniorami cz. II.

Opinie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

 

Intergenerational integration between preschool children and elderly people Part II. Opinions of preschool children's parents

 

Agnieszka Chrzan1, Jadwiga Bąk1, Anna Świrszcz1, Agata Pietraszek2, Marianna Charzyńska-Gula3, Hanna Kachaniuk4, Marta Łuczyk2

 1.      SKN przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2.      Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3.      Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

4.      Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Streszczenie.

Cel pracy. Celem Pracy było poznanie opinii rodziców przedszkolaków na temat integracji międzypokoleniowej

Metoda i materiał: Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankiety. Badania przeprowadzono wśród 149 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Lublina, Dęblina
i Wadowic.

Wyniki. Ponad 96% rodziców uważa, że dzieci powinny mieć kontakt z seniorami, natomiast 62% z nich sądzi, iż doświadczenie życiowe osób starszych jest bardzo przydatne dla młodego pokolenia. Co więcej 80,5% uznało ze organizowanie wspólnych zajęć seniorów z przedszkolakami to dobry pomysł. Niespełna 47% badanych uważało, że za czas poświęcony dzieciom, seniorzy powinni otrzymywać rekompensatę finansową z kolei 40,9% twierdziło przeciwnie.  Rodzice oczekiwaliby od osób starszych w opiece nad ich pociechami realizacji takich zajęć jak: czytanie książek czy opowiadanie zdarzeń historycznych. Korzyści ze spotkań międzypokoleniowych według rodziców to przede wszystkim wartości edukacyjne.

Wnioski. Warto popularyzować idee integracji międzypokoleniowej wśród społeczeństwa ze względu na liczne korzyści, jakie może przynieść zarówno seniorom jak i młodemu pokoleniu.

Słowa kluczowe. starzenie się, integracja społeczna, rozwój dziecka,

 

Abstract.

Objective. The objective of the study was to get to know the opinions of preschool children's parents on intergenerational integration.

Material and method. The diagnostic survey method was applied, together with the questionnaire technique. The survey was carried out among 149 parents of preschool children from Lublin, Dęblin and Wadowice.

Results. Over 96% of the parents claim that children should have contact with seniors, while 62% of them think that the worldly experience of the elderly is very crucial for the young generation. Furthermore, 80.5% of the respondents stated that organising activities with the participation of seniors and preschool children was a good idea. Almost 47% of the surveyed claimed that seniors should receive payment for their time spent with children, while 40.9% stated otherwise.  The parents would expect the following types of activities during meetings between seniors and children: reading books and telling stories about historical events. The benefits of intergenerational meetings according to the parents are most of all educational values.

Conclusions. It is worth promoting the idea of intergenerational integration among society due to the numerous benefits that it may bring to the elderly and the young generation.

Key words. aging, community integration, child development

 


Keywords


starzenie się, integracja społeczna, rozwój dziecka,

Full Text:

PDF (Polski)

References


Tokarz-Kamińska B. Jak kształtować partnerskie relacje między pokoleniami. [w:] Rochacka-Grzmitak M, Chabiera A. (red.) Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, ss.43-46.

Wnuk W. O potrzebie kształtowania relacji międzypokoleniowych. [w:] Rochacka-Grzmitak M, Chabiera A. (red.) Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, ss. 56-67.

Larkin E. The Intergenerational Response to Childcare and AfterSchool Care. Generations Journal of the American Society on Aging 1999; 22(4): 33-36.

Rosebrook Dr. V. Research Indicates: Intergenerational Interactions Enhance Young Children’s Personal/Social Skills. Together. Generations United Newsletter 2006; 11(2).

Developing an Intergenerational Program in Your Early Childhood Care and Education Center, A Guidebook for Early Childhood Practitioners. Penn State, College of Agricultural Sciences, 7

Leszczyńska-Rejchert A. Edukacja międzypokoleniowa oraz integracja międzypokoleniowa jako wyzwanie współczesnej gerontologii. Gerontologia Polska 2014; 2: 76-83.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.154698

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Marta Łuczyk, Hanna Kachaniuk, Marianna Charzyńska-Gula, Anna Świrszcz, Jadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan, Agata Pietraszek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)