Zespół Aspergera = Asperger syndrome

Oliwia Beck, Mateusz Łakomski, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Walery Zukow

Abstract


Beck Oliwia, Łakomski Mateusz, Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Żukow Walery. Zespół Aspergera = Asperger syndrome. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):652-663. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.151590

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3866

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.07.2016. Revised 25.07.2016. Accepted: 28.07.2016.

 

 

Zespół Aspergera

Asperger syndrome

 

Oliwia Beck1,2, Mateusz Łakomski1, Agnieszka Radzimińska3, Magdalena Weber-Rajek3, Walery Żukow4

 

1Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

2Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

3Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

4Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

 

 

Słowa kluczowe: zespół Aspergera

Key words: Asperger syndrome

 

 

Abstrakt

 

Zespół Aspergera - jedno z pięciu ogólnych zaburzeń rozwoju charakteryzujące się poważnymi trudnościami w kontaktach społecznych i ograniczonym, stereotypowym, powtarzającym się repertuarem zainteresowań i aktywności. Autyzm różni się przede wszystkim tym, że mowa i zdolności poznawcze, są znacznie nie naruszone. Zespół ten jest często określana jako ciężka niezręczność.

Zespół Aspergera należy do kategorii całościowych zaburzeń rozwoju.

W systemie klasyfikacji – DSM-5 – zespół Aspergera nie występuje, natomiast występuje spektrum zaburzeń autystycznych. Do objawów zespołu Aspergera zalicza się: zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, egocentryzm, upośledzenie umiejętności społecznych, stereotypowość zachowań, zawężenie zainteresowań, problemy z koordynacją. Manifestacja symptomów zmienia się w ciągu życia.

Postawienie właściwej diagnozy jest trudne, szczególnie u osób dorosłych.

Najczęściej dzieci z zespołem Aspergera nie wymagają leczenia farmakologicznego. Niekiedy zastosowanie leków może być zalecone ze względu na objawy towarzyszące - depresyjne, lękowe, nasilone rytuały, natręctwa. Leki mogą być również stosowane w przypadku nasilonych zaburzeń koncentracji uwagi, impulsywności i nadmiernej ruchliwości, agresji. Sposób dawkowania zwykle nie wymaga ich podawania na terenie szkoły.

 

 

Abstract

 

Zespół Aspergera - jedno z pięciu ogólnych zaburzeń rozwoju charakteryzujące się poważnymi trudnościami w kontaktach społecznych i ograniczonym, stereotypowym, powtarzającym się repertuarem zainteresowań i aktywności. Autyzm różni się przede wszystkim tym, że mowa i zdolności poznawcze, są znacznie nie naruszone. Zespół ten jest często określana jako ciężka niezręczność.

Asperger syndrome-one of the five general development disorders characterized by severe difficulties in social relations and limited, stereotypical, repetitive repertoire of interests and activity. Autism is different, above all, that speech and cognitive abilities are not affected. The team is often referred to as severe awkwardness.

Asperger syndrome belongs to the category of comprehensive development disorders. In the classification system-the DSM-5 – Asperger's syndrome does not occur, while there is a autism spectrum disorder. Symptoms of Asperger syndrome include: verbal and nonverbal communication disorders, self-centeredness, impaired social skills, stereotype behavior, narrow interests, coordination problems. Manifestation of symptoms changes during life.  Place the correct diagnosis is difficult, especially in adults. Most children with Asperger's syndrome do not require drug therapy. Sometimes the use of drugs may be recommended due to the associated symptoms-depression, anxiety, severe rituals, obsessions. Medication may also be used in the case of severe disorders of attention span, impulsiveness and hypermotility, aggression. How the dosage usually does not require their administration in the school.


Keywords


zespół Aspergera, Asperger syndrome

Full Text:

PDF

References


Literatura

Święcicka J., Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Wing L. Early Childhood Autism: Clinical, Educational and Social Aspects. Pergamon Press, Oxford 1976.

Całościowe Zaburzenia Rozwojowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.

International Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, ICD - 10, World Health Organization 1992.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition, DSM– IV-TR, American Psychiatric Association 1994.

Sharma S, Woolfson LM, Hunter SC. Confusion and inconsistency in diagnosis of Asperger syndrome: a review of studies from 1981 to 2010. Autism. 2012;16(5):465-86.

Ehlers S, Gillberg C. The epidemiology of Asperger syndrome. A total population study. J Child Psychol Psychiatry. 1993;34(8):1327-50.

One są wśród nas. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.

DSM-V revision website: http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx

Huerta M, Bishop SL, Duncan A, Hus V, Lord C. Application of DSM-5 criteria for autism spectrum disorder to three samples of children with DSM-IV diagnoses of pervasive developmental disorders. Am J Psychiatry. 2012 Oct;169(10):1056-64.

American Psychiatric Association, DSM-5 Autism Spectrum Disorder Fact Sheet.

Attwood T., Zespół Aspergera. Zysk i S-ka, Poznań 2006

Педанов, Ю. Ф., Р. Ф. Макулькін, and А. І. Даниленко. Алгоритми засвоєння знань і практичних навичок у системі морфофункціональних наук у вузах І–ІІ рівнів акредитації. Мед. освіта 1 (2003): 18-21.

Гоженко, А. И. Очерки теории болезни. Гоженко АИ–Одесса (2010).

Саногенез - теоретическая основа медицинской реабилитации / А.И. Гоженко, Е.А. Гоженко // Медична гідрологія та реабілітація. — 2007. — Т. 5, № 2. — С. 4-7.

Гоженко, А. И., Л. П. Зубкова, and С. И. Доломатов. Возратсные особенности регуля ции минерального обмена у человека. Нефрология 6.3 (2002): 60.

Literatura in transliteration

Święcicka J., Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Wing L. Early Childhood Autism: Clinical, Educational and Social Aspects. Pergamon Press, Oxford 1976.

Całościowe Zaburzenia Rozwojowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.

International Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, ICD - 10, World Health Organization 1992.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition, DSM– IV-TR, American Psychiatric Association 1994.

Sharma S, Woolfson LM, Hunter SC. Confusion and inconsistency in diagnosis of Asperger syndrome: a review of studies from 1981 to 2010. Autism. 2012;16(5):465-86.

Ehlers S, Gillberg C. The epidemiology of Asperger syndrome. A total population study. J Child Psychol Psychiatry. 1993;34(8):1327-50.

One są wśród nas. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.

DSM-V revision website: http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx

Huerta M, Bishop SL, Duncan A, Hus V, Lord C. Application of DSM-5 criteria for autism spectrum disorder to three samples of children with DSM-IV diagnoses of pervasive developmental disorders. Am J Psychiatry. 2012 Oct;169(10):1056-64.

American Psychiatric Association, DSM-5 Autism Spectrum Disorder Fact Sheet.

Attwood T., Zespół Aspergera. Zysk i S-ka, Poznań 2006

Pedanov, Ju. F., R. F. Makul'kіn, and A. І. Danilenko. Algoritmi zasvoєnnja znan' і praktichnih navichok u sistemі morfofunkcіonal'nih nauk u vuzah І–ІІ rіvnіv akreditacії. Med. osvіta 1 (2003): 18-21.

Gozhenko, A. I. Ocherki teorii bolezni. Gozhenko AI–Odessa (2010).

Sanogenez - teoreticheskaja osnova medicinskoj reabilitacii / A.I. Gozhenko, E.A. Gozhenko // Medichna gіdrologіja ta reabіlіtacіja. — 2007. — T. 5, # 2. — S. 4-7.

Gozhenko, A. I., L. P. Zubkova, and S. I. Dolomatov. Vozratsnye osobennosti regulja cii mineral'nogo obmena u cheloveka. Nefrologija 6.3 (2002): 60.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.151590

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)