Otępienia jako choroby cywilizacyjne i społeczne XXI wieku = Dementia as a civilization and social diseases of the 21st century

Oliwia Beck, Mateusz Łakomski, Kornelia Kędziora–Kornatowska, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Walery Zukow

Abstract


Beck Oliwia, Łakomski Mateusz, Kędziora–Kornatowska Kornelia, Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Żukow Walery. Otępienia jako choroby cywilizacyjne i społeczne XXI wieku = Dementia as a civilization and social diseases of the 21st century. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):677-694. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.101640

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3865

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

 

Otępienia jako choroby cywilizacyjne i społeczne XXI wieku

Dementia as a civilization and social diseases of the 21st century

 

Oliwia Beck1,2, Mateusz Łakomski2, Kornelia Kędziora–Kornatowska2, Agnieszka Radzimińska3, Magdalena-Weber-Rajek3, Walery Żukow4

 

1Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

2Katedra i Klinika Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

 

3Katerda Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

4Uniwersytet Kazimierza Wielskiego, Bydgoszcz

 

 

Streszczenie

Starzenie się społeczeństw wpłynęło na zwiększenie zainteresowania zaburzeniami procesów poznawczych, dla których najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wiek. Notowany wzrost liczby zachorowań związany jest wiec przede wszystkim z wydłużeniem się średniej długości życia współczesnych społeczeństw cywilizacyjnych. Terminem, którego używa się na określenie wielu różnych chorób mózgu, których wspólną cechą jest utrata funkcji intelektualnych
i poznawczych, jest otępienie. Praca przedstawia kluczowe informacje dotyczące zaburzeń neurodegeneracyjnych, w tym najczęściej występującej choroby Alzheimera, stanowiącej wyzwanie dla zdrowia publicznego.

słowa kluczowe: starzenie się, otępienie, choroba Alzheimera

Abstract

Recent population ageing has contributed to the growth of interest in cognitive impairments. The most important risk factor for cognitive impairments is age. Current and predicted socio-demographic trends have made these issues important for an ever - increasing number of people and pose a major public health concern. The term that describes multiple neurodegenerative disorders of the brain, which common feature is the loss of intellectual and cognitive functions, is dementia. The paper describes the key data on neurodegenerative disorders, including Alzheimer’s disease, being the leading cause of dementia worldwide.

 

key words: ageing, dementia, Alzheimer’s Disease


Keywords


starzenie się, otępienie, choroba Alzheimera, ageing, dementia, Alzheimer’s Disease

Full Text:

PDF

References


Literatura

Bilikiewicz A., Barcikowska M. Zespoły otępienne. W: Mazur R., Kozubski W., Prusiński A. red. Podstawy kliniczne neurologii dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999, s. 269–28.

Borkowska A. (red.), Pamięć i jej zaburzenia w MCI, Warszawa 2011, s. 9-19.

Przedpelska-Ober E., Poradnik dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Poznań 2008.

Sobów T., Praktyczna Psychogeriatria, Continuo 2010, Wrocław.

ICD – 10, WHO 1992

DSM – IV, APA 1994

Motyl R. Otępienie – kryteria diagnostyczne. Polski Przegląd Neurologiczny, 3, 2 (2007), s. 43-60.

Gałecki P. Otępienie. W: Steciwko A. Medycyna rodzinna - co nowego? Tom II. Cornetis, Wrocław 2010, s. 802–807.

Barcikowska M., Bień M., Bidzan L. i wsp. Rozpoznawanie

i leczenie otępień. Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów (IGERO 2006). Czelej, Lublin 2006.

Barcikowska M. Otępienie. W: Gajewski P. Interna Szczeklika 2012. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012, s. 2058–2063.

http://www.alz.co.uk/research/files/WorldAlzheimerReport.pdf, Alzheimer’s Disease International, World Alzheimer Report 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.101640

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)