Poronienie i ciąża obumarła w aspekcie prawa – udział położnej w opiece nad pacjentką w sytuacji utraty ciąży = Miscarriage and pregnancy degenerated in terms of law - part midwife in the care of the patient in case of pregnancy loss

Sabina Katarzyna Stadnicka, Agnieszka Bień, Paulina Gdańska, Joanna Piechowska

Abstract


Stadnicka Sabina Katarzyna, Bień Agnieszka, Gdańska Paulina, Piechowska Joanna. Poronienie i ciąża obumarła w aspekcie prawa – udział położnej w opiece nad pacjentką w sytuacji utraty ciąży = Miscarriage and pregnancy degenerated in terms of law - part midwife in the care of the patient in case of pregnancy loss. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):379-390. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.62008

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3841

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 06.09.2016.

 

 

Poronienie i ciąża obumarła w aspekcie prawa – udział położnej w opiece nad pacjentką w sytuacji utraty ciąży

Miscarriage and pregnancy degenerated in terms of law - part midwife in the care of the patient in case of pregnancy loss

 

Sabina Katarzyna Stadnicka, mgr położnictwa, doktorantka, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Bień, dr n. med., adiunkt, Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Paulina Gdańska, mgr psychologii, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Joanna Piechowska, mgr położnictwa, doktorantka, Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

 

Streszczenie

Niekorzystne zakończenie ciąży ma charakter niezwykle złożony i delikatny. Utrata ciąży na skutek poronienia jest wydarzeniem biomedycznym wywierającym ogromny wpływ na funkcjonowanie psychiczne. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2015r. wprowadza dokładnie określone standardy postępowań okołoporodowych w opiece nad pacjentkami w sytuacji niepowodzeń położniczych. Celem publikacji jest pokazanie istotności wprowadzenia standardów. Odpowiedni przekaz niepomyślnych wiadomości, poprawna komunikacja a także udzielenie wsparcia może załagodzić psychologiczne skutki niepomyślnej sytuacji.

Słowa kluczowe: ciąża, poronienie, strata, przepisy prawa, zdrowie psychiczne

 

 

Abstract

Unfavorable termination of pregnancy is a very complex and delicate. Pregnancy loss due to miscarriage is an event biomedical exerting a huge influence on the functioning of mental health. The new Minister of Health of 1 December 2015. introduces precisely defined standards proceedings perinatal care for female patients in an obstetric failures. The aim of the publication is to show the significance of the introduction of standards. The corresponding message bad news, the correct communication and assistance can alleviate the psychological effects of unfavorable situation.

Key words: pregnancy, miscarriage, loss, law, mental health


Keywords


ciąża, poronienie; strata; przepisy prawa; zdrowie psychiczne; pregnancy; miscarriage; loss; law; mental health.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Barczak A.: Przegrane narodziny – czyli rzecz o poronieniach. Życie i Płodność. 2008, 2 (4), 85–93.

Devi Wold AS, Pham N, Arici A. Anatomic factors in recurrent pregnancy loss. Semin Reprod Med 2006; 24: 25-32.

Christiansen OB, Nielsen HS, Kolte A, et al. Research methodology and epidemiology of relevance in recurrent pregnancy loss. Semin Reprod Med 2006; 24: 5-16.

Jakiel G., Robak‑Chołubek D., Tkaczuk‑Włach J.: Poronienia samoistne. Prz Menopauz. 2006, 3, 191–194.

Zgon wewnątrzmaciczny oraz doświadczenie starty ciąży. Wytyczne postępowania. The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada. Med Prakt Ginekol Położ. 2007, 4 (50), 42–48.

The management of early pregnancy loss; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Guideline No. 25 z: http://www.mp.pl/artykuly/32267 z dnia 01.09.2016.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro. Ginek Dypl. 2008, 208–212.

Christiansen OB, Nielsen HS, Kolte A, et al. Research methodology and epidemiology of relevance in recurrent pregnancy loss. Semin Reprod Med 2006; 24: 5-16.

Czajka R., Rzepka R.: Niewydolność cieśniowo‑szyjkowa.Ginek Położ.2008, 3(9), 72–83.

Reroń A., Jaworski A., Pośpiech K.: Mięśniaki macicy u kobie ciężarnych. Perinatol Neonatol Ginek. 2009, 2, 2, 109–112.

Skrzypaczak J.: Poronienie. In: Położnictwo i ginekologia. Ed. G.H. Bręborowicz. PZWL, Warszawa 2007, 111–119.

Lewicka M., Sulima M., Pyć M., Stawarz B.: Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży. Roczniki PUM 2013, 59 (1) 123-129.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro. Prz Menopauz 2004; 6: 8-12.

Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna oparta na wolnym DNA płodowym obecnym we krwi matki. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Ginek Dypl. 2010, 12, 4, 56–59.

Akolekar R., Bower S., Flack N., Bilardo C.M., Nicolaides K.H.: Prediction of miscarriage and stillbirth at 11–13 weeks and the contribution of chorionic villus sampling. Prenat Diagn. 2011, 31 (1), 38–45.

Ustawa z dnia 1. 03. 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - Dz.U. 1.03.1993 r.

Lipczyński A. Psychologiczna interwencja kryzysowa w sytuacjach kryzysowych. Difin, Warszawa 2007.

Bielan Z., Machaj A., Stankowska I.: Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu. Seksulogia Polska 2010, 8,(1): 41-46.

Bubiak A, Bartnicki J, Knihinicka-Mercik Z., Psychologiczne aspekty utraty dziecka w okresie prenatalnym. Piel. Zdr. Publ. 2014, 4 (1):69-78.

Daugirdaite V., Akker O., Perewal S.: Posttraumatic Stress and Posttraumatic Stress Disorder after Termination of Pregnancy 2015: 1-14.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014.1741 z późn. zm.)

Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart urodzenia i karty martwego dziecka (Dz. U. 2015.171).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2011.118.687 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 2014.1502 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2014 poz. 1594 j.t.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. 2011 nr 237 poz. 1412).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz.U.2015 poz.2007).

Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa mazowieckiego.

Chrzan-Dętkoś M., Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką, Ginekologia Praktyczna nr 2 (105)/2010: 27-30.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.62008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Sabina Katarzyna Stadnicka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)