Ścieżki dywersyfikacji uprawiania gier sportowych jako wyznaczniki różnicowania kompetencji trenerów i team managerów – paradygmat a realia = Diversification of paths in sport games as a determinant of differentiating competences of trainers and team managers - the paradigm vs. reality

Ryszard Panfil

Abstract


Panfil R. Ścieżki dywersyfikacji uprawiania gier sportowych jako wyznaczniki różnicowania kompetencji trenerów i team managerów - paradygmat a realia =Diversification of paths in sport games as a determinant of differentiating competences of trainers and team managers - the paradigm vs. reality. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):11-24. eISSN 2391-8306.

DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61622

http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3830

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/746221

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 06.09.2016.

 


Streszczenie

                Współczesne gry sportowe charakteryzuje nasilająca się dywersyfikacją ścieżek i faz ich rozwoju. Zróżnicowanie celów uprawiania gry na różnych ścieżkach wymaga jakościowego dostosowania do nich warunków ich osiągania, w tym tych wyznaczanych kompetencjami trenerów i organizatorów wspierających osoby uprawiające gry. Biorąc powyższe pod uwagę sformułowano cele publikacji, które objęły w kolejności:

  • uzasadnienie potrzeby zdywersyfikowanego identyfikowania ścieżek i faz uprawiania gier sportowych,
  • następnie zdefiniowano sieciowo - procesowy model pozwalający na elastyczną identyfikację ścieżek i faz rozwoju gier sportowych,
  • uwzględniając dywersyfikację ścieżek i faz uprawiania gier sportowych ukazano nieadekwatności obecnie preferowanych w Polsce kompetencji trenerów i managerów i określono model jakościowo zróżnicowanych kompetencji w tym: trenera motoryki gracza, tutora adepta gry, coacha zespołu graczy i team managera. 

 

Słowa kluczowe: gry sportowe, ścieżki rozwoju, kompetencje trenerów i managerów   

 

 

 

Abstract

                Contemporary sport games are characterised by an increasing diversification of paths and phases one may select when determining one's objective of engaging in a game. As these objectives - and, consequently, conditions of achieving them - change, trainers and other support personnel need to adapt their competences to one specific path and its accompanying objectives. In the light of the above, the purpose of this publication is to:

  • justify the need for diversified identification of the above-mentioned paths and phases,
  • subsequently, define a network-processual model that enables flexible identification of these paths and phases,
  • explore the inadequacy of coaching and managing competences currently favoured in trainers and managers in Poland; finally, present a model of qualitatively diversified sets of competences, including: player's fitness coach, talented player's tutor, team coach and team manager.

 

Keywords: sport games, development paths, competences of trainers and managers


Keywords


sport games; development paths; competences of trainers and managers; gry sportowe; ścieżki rozwoju; kompetencje trenerów i managerów

Full Text:

PDF (Polski)

References


Literatura

Naglak Z. (2005), Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką. AWF Wrocław.

Panfil R. (2000), Edukacja uzdolnionego gracza i zarządzanie zespołem sportowym, Studia i Monografie, Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław.

Panfil R., Coaching uzdolnionego gracza (2007), Akademia Umiejętności Management &Coaching. Wrocław. s.10, 122 s.

Ścieżki dywersyfikacji uprawiania gier sportowych jako wyznaczniki różnicowania

kompetencji trenerów i team managerów – paradygmat a realia

Panfil R. (2008), Efektywny coaching zespołów zadaniowych: na przykła-dzie zespołów sportowych, Studia i Monografia. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 92, s. 112-113, 184 s.

Panfil R., (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w efektywnych firmach sportowych, [w:] Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Menedżer w gospo-darce opartej na wiedzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-wiu, Wrocław.

Panfil R. i inni (2015), Coaching and Coach Education in Poland, Interna-tional Sport Coaching Journal, Human Kinetics, Inc 2, 50-63.

Panfil R. (2015 a), Style współpracy efektywnego team managera z zespo-łem profesjonalnych graczy w organizacji sportowej, Zarządzanie Zasoba-mi Ludzkimi, IP i PS, Warszawa nr 5 s. 48-69.

Perkowski K. (2009), Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów sportu wyczynowego w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo AWF.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie.

Sozański, H., & Sadowski, J. (eds). (2013), Trener wczoraj, dziś, jutro Bia-ła Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF.

Uchwała nr 30/13 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 1 wrze-śnia 2013 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia zespołów piłki ręcz-nej w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez ZPRP, EHF lub IHF.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wyko-nywanie niektórych zawodów.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Żukowski R. (1989), Zawód i praca trenera Warszawa: Spółdzielcza Agen-cja Reklamowa SPAR.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61622

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Quality in Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)