Brak skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa za pomocą laseroterapii i fali ultradźwiękowej = Lack of efficacy of laser therapy and ultrasound for low back pain

Janusz Kocjan

Abstract


Kocjan Janusz. Brak skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa za pomocą laseroterapii i fali ultradźwiękowej = Lack of efficacy of laser therapy and ultrasound for low back pain. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):323-332. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61876

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3805

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 06.09.2016.

 

 

BRAK SKUTECZNOŚCI LECZENIA ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA ZA POMOCĄ LASEROTERAPII I FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ

 

LACK OF EFFICACY OF LASER THERAPY AND ULTRASOUND FOR LOW BACK PAIN

 

JANUSZ KOCJAN

 

Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Doctoral Studium of School of Medicine, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

 

Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, dyskopatia, laseroterapia, ultradźwięki, fizykoterapia

Keywords: back pain, disc herniation, laserotherapy, ultrasound, physical therapy

 

Streszczenie

            Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią jeden z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowotnych na całym świecie. Skuteczne strategie leczenia tego schorzenia są jednak w dalszym ciągu ograniczone. 

            Celem pracy była ocena skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa o podłożu mechanicznym za pomocą laseroterapii oraz fali ultradźwiękowej w zależności od pozycji w której wykonywano zabieg.

            Materiał badawczy stanowiły 92 osoby z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa o podłożu dyskowym. Badanych losowo przydzielono do jednej z czterech grup (każda n=23) ze względu na rodzaj przeprowadzonej interwencji zabiegowej. Wszystkich chorych oceniano dwukrotnie, przed rozpoczęciem leczenia oraz po jego zakończeniu posługując się skalą VAS (Visual Analogue Scale) oraz skalą ODI (Oswestra Disability Index).

            Przed leczeniem nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie analizowanych zmiennych, tj. intensywności bólu oraz poziomu niepełnosprawności. Istotną statystycznie poprawę po zastosowanym leczeniu odnotowano wśród pacjentów którym zabiegi fizykalne wykonywano w pozycji przeprostu odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz wśród pacjentów u których wykonywano symulowane zabiegi fizykoterapeutyczne również w pozycji przeprostu odcinka lędźwiowego. W przypadku pacjentów przebywających podczas zabiegu w zgarbionej, siedzącej pozycji (grupa interwencyjna i grupa placebo) nie odnotowano znamiennej poprawy względem danych wyjściowych.

            Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pokazują, iż fizykoterapia w postaci zabiegów laseroterapii oraz terapii falą ultradźwiękową ma znikomą wartość terapeutyczną w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa o podłożu mechanicznym.

 

Abstract

            Back pain is one of the most prevalent health problems in the worldwide. However, effective strategies for treatment of this disease are still limited.

            The aim of the study was to evaluate the efficacy of back pains treatment using laser and ultrasonic wave, depending on the patient position in which the therapy was performed.

            Research material consisted of 92 people suffering from the pain of the lower spine caused by problems with intervertebral discs. The subjects were randomly assigned to one of four groups (each n = 23) because of the type carried out surgical intervention. All patients were evaluated twice, before treatment and after tretament using the VAS scale (Visual Analogue Scale) and ODI scale (Oswestra Disability Index).

            Before treatment there were no statistically significant differences between the groups in terms of the variables considered, ie. the pain intensity and level of disability. Statistically significant improvement following treatment was observed among patients which physical procedures was performed in the position of hyperextension of the lumbar spine and among patients who performed a simulated physiotherapy also in the position of the lumbar hyperextension. In the case of patients in the hunched, sitting position (the intervention group and the placebo group) there was no significant improvement in relation to baseline.

            The study and analysis of the results showed that physical therapy treatments in the form of laser and ultrasonic wave therapy is of little therapeutic value in the treatment of mechanical back pains.


Keywords


ból kręgosłupa, dyskopatia, laseroterapia, ultradźwięki, fizykoterapia

Full Text:

PDF (Polski)

References


International Association for the Study of Pain, IASP Taxonomy (term: pain). http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698&navItemNumber=576#Pain. Data wejścia na stronę: 4 września 2016r.

Hoy D, Brooks P, Blyth F, i wsp. The Epidemiology of low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24 (6): 769–781.

Hoy D, Bain C, Williams G, i wsp. A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis Rheum 2012; 64(6): 2028-2037.

Hart LG, Deyo RA, Cherkin DC. Physician office visits for low back pain. Frequency, clinical evaluation, and treatment patterns from a U.S. national survey. Spine (Phila Pa 1976). 1995; 20(1): 11-19.

Croft PR, Papageorgiou AC, McNally R. Low back pain. A Stevens, J Raffery (Eds.), Health Care Needs Assessment, Radcliffe Medical Press, Oxford (1997)

Maniadakis N, Gray A. The economic burden of back pain in the UK. Pain 2000; 84(1): 95-103.

DePalma M.J., Ketchum J.M., Saullo T.: What is the source of Chronic Low Back Pain and does age Play a Role? Pain Med 2011; 12: 224-233

Manusov EG. Evaluation and diagnosis of low back pain. Prim. Care 2012; 39 (3): 471–479.

Cohen SP, Argoff CE, Carragee EJ. Management of low back pain. BMJ 2008; 337: a2718.

Downie WW, Leatham PA, Rhind VW, i wsp. Studies with pain rating scales. Ann Rheum Dis 1978; 37: 378-381.

Fairbank J, Couper J, Davies J, i wsp. The Oswestry low back pain questionnaire. Physiotherapy 1980; 66: 271–273.

Atlas S., Nardin R., Evaluation and treatment of low back pain: An evidence-based approach to clinical care,Mu-scule Nerve 2003; 27: 265.

Airaksinen O., Brox JL., Cedraschi CEA on behalf of the COST B13 Working Group on Guidelines for chronic low back pain. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. EC Cost Action B13.

Fiore P, Panza F, Cassatella G, Russo A, Frisardi V, et all. Short-term effects of high-intensity laser therapy versus ultrasound therapy in the treatment of low back pain: a randomized controlled trial.Eur J Phys Rehabil Med 2011; 47(3): 367-373.

Mandić M, Rancié N. Low power laser in the treatment of the acute low back pain. Vojnosanit Pregl. 2011; 68(1): 57-61.

Kujawa J, Talar J, Łukowicz M, Królak M. Ocena skuteczności przeciwbólowej biostymulacji laserowej skojarzonej z kinezyterapią u chorych z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa, Med. Man. 1999; 3(3): 41-45.

Ebadi S, Henschke N, Nakhostin AN, Fallah E, van Tulder MW: Therapeutic ultrasound for chronic low-back pain (Review), Cochrane Database Systematic Reviews, vol. 3, 2014, CD009169.

Gur A, Karakoc M, et al. Efficacy of low power laser therapy andexercise on pain and functions in chronic low back pain. Lasers Surg Med 2003; 32: 233-238.

Klein RG, Eek BC. Low-level laser treatment and exercise for chronic low back pain:double-blind controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 1990; 71: 34-37.

Rybak T, Kuliński W i wsp. Optymalizacja czasu leczenia niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym w chorobie zwyrodnieniowej dolnego odcinka kręgosłupa. Balneol Pol 1995; 37(3/4): 16-21.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61876

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Janusz Kocjan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)