Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta po skręceniu stawu skokowego – opis przypadku = The diagnosis and therapy in a patient after ankle sprains – case report

Jan Paweł Mieszkowski, Paulina Brzezińska, Magdalena Kochanowicz, Jerzy Maciejewski, Monika Katarzyna Mieszkowska

Abstract


Mieszkowski Jan, Brzezińska Paulina, Kochanowicz Magdalena, Maciejewski Jerzy, Mieszkowska Monika. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta po skręceniu stawu skokowego – opis przypadku = The diagnosis and therapy in a patient after ankle sprains – case report. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):653-680. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61123

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3794

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 28.08.2016.

 

 

CASE REPORT

 

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta po skręceniu stawu skokowego – opis przypadku

The diagnosis and therapy in a patient after ankle sprains – case report

 

Jan Mieszkowski 1ABDEF, Paulina Brzezińska 2ABDEF, Magdalena Kochanowicz 3ADEF, Jerzy Maciejewski 4ADEF, Monika Mieszkowska 2DEF

 

1 Institute of Physical Culture, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

2 Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland

3 Faculty of Physical Education, Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdańsk, Poland

4 Multi-Municipal Hospital. Dr. E. Warminski in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland

 

A – study design,

B – data collection,

C – statistical analysis,

D – data interpretation,

E – manuscript preparation,

F – literature search,

G – funds collection.

 

 

 

 

Słowa kluczowe: skręcenie stawu skokowego, diagnostyka obrazowa, testy funkcjonalne, kinezyterapia, fizykoterapia

 

Keywords: ankle sprain, diagnostic imaging, functional tests, kinesitherapy, physicotherapy

 

Abstract

Introduction: Ankle sprains are classified as one of the most common injuries of the lower extremities. This type of inquiry is still frequently underestimated, both in terms of early and proper medical diagnosis and the use of fast and optimal therapeutic management.

Aim: Systematization of knowledge relating to the treatment of the ankle injuries, and analyze the therapeutic treatment and its effectiveness in the ankle sprains.

Case report: A case of 27-year-old patient diagnosed with left ankle injury from a prominent flooding in the area of the pond and considerable soreness and difficulties of charging.

Method: Patient was twice clinical diagnosed (three weeks and two months after the injury). Gait analysis was performed; evaluation if the motion ranges in the ankle joint was performed. Assessment of the lower extremities was made basing on: Lovett’s muscle strength scale, foot functional tests (Thompson compression test, Simmond test, drawer test, two scales test). External stabilization method was used with the rail and hard tape Tapping. In addition, applied lymphatic therapy was used with kinesiology taping and lymphatic drainage method. Along with the disappearance of a patient edematous changes complex physiotherapy therapy was performed.

Results: At the end of the physiotherapy cycle, re-execution of ankle tests were given. Results showed: gait isochronous, isometric and isotonic with even burdening both limbs during walking. In addition, the differences were observed in the range of the ankle motion for dorsiflexion, plantar flexion, pronation of the foot, supination of the foot, the test results of two weights test, and muscle strength of the left lower limb.

Conclusions: Radiological and clinical diagnosis plays a key role in a normal therapeutic procedure for a person after ankle injury. It allows for diagnose and sets a objectives hierarchy for the optimized therapy. Comprehensive physiotherapy have a significant impact on improving of the ankle motion range, pain reduction and improvement of the functional state

 

Streszczenie

Wstęp: Skręcenia stawu skokowego zaliczane są do jednych z najczęściej spotykanych urazów kończyn dolnych. Pomimo częstości występowania, nadal wielokrotnie są one lekceważone, zarówno w aspekcie diagnostyki medycznej jak i zastosowania optymalnego postępowania leczniczego.

Cel pracy: Usystematyzowanie wiedzy na temat postępowania terapeutycznego, u osoby po urazie stawu skokowego. Celem dodatkowym była analiza postępowania fizjoterapeutycznego oraz jego efektywności u pacjenta po skręceniu stawu skokowego.

Metoda: W pracy przedstawiono epikryzę pacjenta z urazem stawu skokowego. Pacjent poddany był dwukrotnie diagnostyce klinicznej. Wykonano analizę chodu, ocenę zakresu ruchu w stawie skokowym, ocenę siły mięśniowej kończyn dolnych przy pomocy skali Lovette’a, testy funkcjonalne stopy (test uciskowy Thompsona, test Simmonda, test szufladki, test dwóch wag). Zastosowano metody zewnętrznej stabilizacji przy pomocy szyny gipsowej, metodę twardych tapów, a także terapię układu limfatycznego z wykorzystaniem metody kinesiology taping i drenażu limfatycznego. Wraz z ustąpieniem zmian obrzękowych, pacjenta poddano kompleksowej terapii fizjoterapeutycznej.

Wyniki: Po zakończeniu terapii chód - izochroniczny, izometryczny, izotoniczny, poprawa w zakresie: ruchu w stawie skokowym dla zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji, supinacji stopy, wyniku testu dwóch wag oraz siły mięśniowej.

Wnioski: W postępowaniu terapeutycznym u osoby po urazie stawu skokowego najważniejszą rolę odegrała diagnostyka radiologiczna i kliniczna, pozwalająca na postawienie wczesnej i właściwej diagnozy. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne wpłynęło na poprawę zakresu ruchu w stawie skokowym, zniesienie dolegliwości bólowych oraz na poprawę stanu funkcjonalnego badanego.


Keywords


skręcenie stawu skokowego, diagnostyka obrazowa, testy funkcjonalne, kinezyterapia, fizykoterapia, ankle sprain, diagnostic imaging, functional tests, kinesitherapy, physicotherapy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Barrett JA, Baron JA, Karagas MR, i wsp. Fracture risk in the U.S. Medicare population. J Clin Epidemiol 52:243–249, 1999.

Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Warszawa: PZWL,3, 2007.

Brent Brotzman S, Wilk K. Rehabilitacja Ortopedyczna, Tom 2, red Dziak A., Wrocław, Elsevier Urban & Partner, s. 600 – 615, 765 – 779, 2009.

Ekstrand J, Tropp H. The incidence of ankle sprains in soccer. Foot Ankle 11(1):41, 1990.

Garrick JG, Requa RK. The epidemiology of foot and ankle injuries in sports. Clin Sports Med 7(1):29,1988.

Hubbard TJ, Denegar CR. Does Cryotherapy Improve Outcomes With Soft Tissue Injury? J Athl Train. 39(3): 278-279, 2004.

Mack RP. Ankle injuries in athletes. Clin Sports Med 1(1):71,1982.

Mataczyński K, Samulak P, Witek E. Trójpłaszczyznowy wzorzec chodu fizjologicznego – w praktyce klinicznej, 1; (1): 39-50, 2009

Michael D. Osborne and Thomas D.Rizzo Jr.: Prevention and treatment of ankle sprain in athletes. Sports Medicine;33(15):1145-1150,2003.

Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Osborne MD. Chronic ankle instability; Essentials of physical medicine and rehabilitation,409-413, 2002

Robertson V, Ward A, Low J. i wsp. Electrotherapy Explained, Principles and Practice. Butterworth Heineman. Elsevier, 2006

Słoniak R, Tittinger T. Trenig rehabilitacyjny stawu skokowego, Activ-Media Reszów, 3-133, 2009

Szczechowicz J. Pomiary kątowe zakresu ruchu, zapisy pomiarów, metoda SFTR, AWF Kraków 5-90, 2011

Tuner J, Hode L. Laser therapy, clinical practice and scientific background:

a guide for research scientists, doctors, dentists, veterinarians and other interested parties with inthemedical field, Grangesberg: Prima Books, 92-97, 2002.

Wertz RL. Class IV "High-Power" Laser Therapy in Chiropractic and Rehabilitation. Dynamic Chiropractic. November 8, 2006, Volume 24, Issue 23.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61123

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Jan Paweł Mieszkowski, Paulina Brzezińska, Magdalena Kochanowicz, Jerzy Maciejewski, Monika Katarzyna Mieszkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)