Pielęgnacja i usprawnianie osób z paraplegią i tetraplegią = Care and improvement of people with paraplegią and tetraplegią

Katarzyna Pietkun, Joanna Siminska, Justyna Stępowska, Jolanta Dejewska, Anna Lewandowska, Piotr Porzych, Krystyna Nowacka, Wojciech Beuth

Abstract


Pietkun Katarzyna, Siminska Joanna, Stępowska Justyna, Dejewska Jolanta, Lewandowska Anna, Porzych Piotr, Nowacka Krystyna, Beuth Wojciech. Pielęgnacja i usprawnianie osób z paraplegią i tetraplegią = Care and improvement of people with paraplegią and tetraplegią. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):427-438. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60794

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3778

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.08.2016. Revised 08.08.2016. Accepted: 19.08.2016.

 

 

PIELĘGNACJA I USPRAWNIANIE OSÓB Z PARAPLEGIĄ I TETRAPLEGIĄ

CARE AND IMPROVEMENT OF PEOPLE WITH PARAPLEGIĄ AND TETRAPLEGIĄ

 

Pietkun Katarzyna1,2, Siminska Joanna1, Stępowska Justyna1, Dejewska Jolanta1, Lewandowska Anna1, Porzych Piotr1, Nowacka Krystyna1,4, Beuth Wojciech3,4

 

1         Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy

2 Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy

3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  we Włocławku,

4 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

 

Abstrakt

 

Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego stanowią problem leczniczy z uwagi na występujące po najczęściej wypadku poważne zaburzenia funkcji całego organizmu. Według danych statystycznych zjawisko występowania urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet oraz osób młodych między 16 a 30 rokiem życia. Analizując dane ponad połowa urazów powstaje podczas wypadków komunikacyjnych, następnie upadków z wysokości, urazów sportowych ale również jest wynikiem nieleczonej osteoporozy bądź nowotworów. Uraz najczęściej obejmuje odcinek szyjny rdzenia oraz rdzenia na pograniczu piersiowo-lędźwiowym. Późne następstwa urazów rdzenia kręgowego można przedstawić również jako zmiany w obrębie jakości życia. Na szeroko rozumianą jakość życia składają się: warunki mieszkaniowe, stan cywilny i rodzinny, sytuacja finansowa, kształcenie, zarobkowanie, uprawianie sportu i podejmowanie innych form rekreacji. Celem pracy jest przedstawienie jakości życia pacjenta po urazie kręgosłupa jak również elementów profilaktyki i rehabilitacji, możliwości powrotu pacjentów do aktywności życiowej sprzed urazu, jaki jest czas powrotu, jak na jakość życia wpływa wiedza o chorobie.

 

Słowa kluczowe: uraz kręgosłupa, powikłania, pielęgnacja chorego, rehabilitacja.

 

Summary

 

Injuries to the spinal column and spinal cord are a medical problem due to the most frequently occurring case of severe disorders of the body. According to statistics the phenomenon of spinal injuries and spinal cord injury affects more men than women, and young people between 16 and 30 years old. Analyzing data on more than half of the injuries produced during traffic accidents, followed by falls from a height, sports injuries but also is the result of untreated osteoporosis or cancer. The injury usually involves the cervical core and the core on the border of the thoraco-lumbar region. Term effects of spinal cord injuries can be represented also as the change in the quality of life. On the wider quality of life include: housing, marital and family status, financial situation, learning, earning, playing sports and taking other forms of recreation. The aim of the study is to present the quality of life of the patient after the injury of the spine as well as the elements of prevention and rehabilitation, the possibility of returning patients to active life before the injury, what is the recovery time, as the quality of life affects the knowledge about the disease.

 

Keywords: spinal injury, complications, patient care, rehabilitation.


Keywords


uraz kręgosłupa, powikłania, pielęgnacja chorego, rehabilitacja, spinal injury, complications, patient care, rehabilitation.

Full Text:

PDF

References


Bibliografia

Berny W., Jarmundowicz W., Rutkowski R. „Urazy kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych”, Wrocław 2009

Kinalski R. „Kliniczna neurofizjologiczna ocena rdzeniowych mechanizmów stania lub kroczenia po uszkodzeniu mózgu lub rdzenia kręgowego”, Fizjoterapia Polska 2001

Kiwierski J. „Rehabilitacja medyczna pod redakcją prof. dr. hab. n.med. Jerzego Kiwierskiego” , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 2006, 2007

Kiwierski J., Kowalski M., Krasuski M., „Schorzenia i urazy kręgosłupa”, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Dodruk 2011

Lennon S. , Stokes M. „Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej” Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009

Marecki B.” Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego i fizjoterapii”, Poznań 2004

Nawrotny J. „Podstawy fizjoterapii Część III Wybrane metody fizjoterapii. Podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów pod redakcją Janusza Nawrotnego”, Wydawnictwo Kasper Kraków 2005

Nawrotny J. „Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu. Podręcznik dla studentów AWF” , Katowice 2008

Opara J. „Rehabilitacja w neurologii-Podręcznik dla studentów fizjoterapii”, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2007

Rutkowska E. „Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych”, PZWL, Lublin 2002

Świderska K., Okurkowski S., Bulanda D. „Porażenia po urazach kręgosłupa”, Wrocław 2013

Tasiemski T. „Satysfakcja z życia i aktywność sportowca osób po urazach rdzenia kręgowego”, AWF Poznań 2007

Żurek G. , Ignasiak Z. „Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Wydanie polskie pod redakcją Zofii Ignasiak i Grzegorza Żurka” , Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2004, dodruk 2008
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60794

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)