Ocena stopnia natężenia odczuwanego bólu u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego przed i po operacji = Assessment of patients joint pain before and following total hip replacement surgery

Katarzyna Anna Bojarczuk, Marcin Lewicki, Magdalena Michalczak, Agata Smoleń

Abstract


Bojarczuk Katarzyna, Lewicki Marcin, Michalczak Magdalena, Smoleń Agata. Ocena stopnia natężenia odczuwanego bólu u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego przed i po operacji = Assessment of patients joint pain before and following total hip replacement surgery. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):645-660. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60775

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3773

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

 

Ocena stopnia natężenia odczuwanego bólu u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego przed i po operacji

Assessment of patients joint pain before and following total hip replacement surgery

 

Katarzyna Bojarczuk, Marcin Lewicki, Magdalena Michalczak, Agata Smoleń

 

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Słowa kluczowe: endoprotezoplastyka; natężenie bólu; rehabilitacja pooperacyjna; skala VAS.

Key words: arthroplasty; pain intensity; postoperative rehabilitation; VAS scale.

 

 

Abstrakt

 

Wprowadzenie

Endoprotezoplastyka (alloplastyka) jest powszechnie przyjętym standardem leczenia w przypadku destrukcji stawu. Po zabiegu wszczepienia endoprotezy zalecane jest wdrożenie działań rehabilitacyjnych, celem szybszego odzyskania przez pacjenta prawidłowego zakresu ruchu, oraz potencjalnej pełnej sprawności w wyniku zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Cel pracy

Ocena stopnia natężenia bólu u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego przed i po operacji.

Materiał i metoda

Anonimowe badania ankietowe na temat stopnia natężenia odczuwanego bólu przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego przeprowadzono u 40 pacjentów Oddziału Ortopedii i Rehabilitacji 1-go Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Wszystkich chorych objęto programem wczesnego usprawniania pooperacyjnego.

Wyniki

Przed operacją 40 osób (100%) odczuwało występowanie dolegliwości bólowych stawu biodrowego, natomiast po operacji i przeprowadzonej dwutygodniowej rehabilitacji dolegliwości bólowe odczuwało 13 osób (32,5%). Przed operacją natężenie bólu  ocenianego przy pomocy skali VAS wynosiło przeciętnie 9 pkt. W wyniku leczenia odczucia bólowe znacznie się zmniejszyły – Me=0 (p<0,000001).

Wnioski

  1. Leczenie operacyjne i wczesna rehabilitacją pooperacyjną wpływają na zmniejszenie dolegliwości bólowych.
  2. Zastosowanie wczesnej rehabilitacji wpłynęło na zmiany intensywności i częstotliwości bólu i wpłynęły na zmniejszenie liczby przyjmowanych leków przeciwbólowych.
  3. W wyniku usprawnienia ruchowego uzyskano poprawę chodu zarówno na podłożu płaskim jak i po schodach.
  4. Po rehabilitacji pooperacyjnej u chorych udoskonalono technikę i jakość chodu, wpływając na zwiększenie długości pokonywanego dystansu.

 

Abstract

 

Background:

Total hip replacement surgery (arthroplasty) is considered as a standard treatment option in case of joint destruction. Introduction of early physical therapy is recommended to expedite regaining patients normal range of joint motion as well as its functionality as a result of  alleviating pain.

Objectives:

Evaluation of joint pain in patients before and after  total hip replacement surgery

Material and methods:

Standardized evaluation of pain before and after successful hip replacement surgery was conducted among 40 patients of Orthopedic Clinic of Ist Military Teaching Hospital in Lublin  using anonymous survey. All patients were introduced to early postoperative rehabilitation program.

Results:

Preoperatively all 40 examined patients (100%) suffered from joint pain. After successful arthroplasty and  a course two week early physical therapy pain was present among 13 patients (32.5%). Before surgery standardized evaluation of pain was conducted with VAS pain scale, and yielded an average score of 9 points. After treatment an significant reduction in joint pain was observed-  Me=0 (p<0,000001).

Conclusions:

  1. Arthroplasty and early physical therapy can reduce joint pain
  2. Introduction of early physical therapy alleviated pain intensity and duration, additionally  enabling reduction of analgesics usage.
  3. Due to rehabilitation an improvement was noted in both smooth surface gait as well as stairs climbing.
  4. After a course of postoperative rehabilitation the gait quality and technique was improved lengthening the feasible walking distance available to patient.

Keywords


endoprotezoplastyka; natężenie bólu; rehabilitacja pooperacyjna; skala VAS; arthroplasty; pain intensity; postoperative rehabilitation; VAS scale.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka, T. 1, Wyd 13. Warszawa; PZWL: 2010.

Chwała W, Serafin W, Marchewka A. Biomechaniczna analiza zaburzeń chodu u osoby poddanej alloplastyce stawu biodrowego. Fizjoter. Pol. 2007; 2(4): 185-197.

Demczyszak J. Ocena efektów usprawniania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Kwart. Ortop. 2012, 2, 169.

Deszczyński J, Stolarczyk A. Podstawy rehabilitacji po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Wyd. Fundacja Dynastab, Warszawa 2008.

Górecki A. i wsp. Epidemiologia, stan profilaktyki, diagnostyki i leczenie chorób układu kostno-stawowego w Polsce. Dekada kości i stawów 2000-2010. Kraków 2000.

Hawrylak A. i wsp. Wpływ zastosowanego leczenia na zachowanie się wybranych parametrów czynnościowych pacjentów po endoprotezoplastyce stawów biodrowych – doniesienie wstępne. Fizjoter. Pol. 2010; 3(4): 222-233.

Kędzia A. Kończyna dolna. w: Woźniak W. (red): Anatomia człowieka. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2003. s. 433-468.

Kramer J. Ortopedia. Wyd. Springer PWN, Warszawa 1997.

Nowotny J. Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu. Podręcznik dla studentów AWF. Wydawnictwo AWF, Katowice 2000.

Pozowski A. Alloplastyka stawu biodrowego. Wyd. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2011.

Seyfried A, Dudziński K. Badania funkcjonalne narządu ruchu. w: Kwolek A. (red): Rehabilitacja medyczna, T. 2, Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2003: 131-154.

Stano A, Żytkowski A, Frąszczak K. Wpływ wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego na ich sprawność ruchową. Kwart. Ortop. 2008; 4, 432.

Wierusz-Kozłowska M, Markuszewski J. Choroba zwyrodnieniowa stawów. w: Marciniak W, Szulc A. (red) Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, T. 2, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003: 274-289.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60775

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Katarzyna Anna Bojarczuk, Marcin Lewicki, Magdalena Michalczak, Agata Smoleń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)