Ocena ryzyka, okoliczności i następstwa upadków oraz ich uwarunkowania wśród mieszkańców domu pomocy społecznej = Risk assessment, circumstances and consequences of falls and their conditioning among social welfare home inhabitants

Adrian Bartoszek, Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Izabela Dudek, Kamila Jamrozik

Abstract


Bartoszek Adrian, Kocka Katarzyna, Bartoszek Agnieszka, Ślusarska Barbara, Dudek Izabela, Jamrozik Kamila. Ocena ryzyka, okoliczności i następstwa upadków oraz ich uwarunkowania wśród mieszkańców domu pomocy społecznej = Risk assessment, circumstances and consequences of falls and their conditioning among social welfare home inhabitants. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):257-266. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60513

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3757

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.07.2016. Revised 08.08.2016. Accepted: 18.08.2016.

 

 

Ocena ryzyka, okoliczności i następstwa upadków oraz ich uwarunkowania wśród mieszkańców domu pomocy społecznej

Risk assessment, circumstances and consequences of falls and their conditioning among social welfare home inhabitants

Adrian Bartoszek1, Katarzyna Kocka2, Agnieszka Bartoszek2, Barbara Ślusarska2, Izabela Dudek3, Kamila Jamrozik4

 

1 Student Kierunku Lekarskiego, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2 Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3 NZOZ DIAVERUM, ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew

4 Centrum Medyczne DYNMED, ul. Rynek 10, 36-065 Dynów

 

 

Background

Falls are one of main causes of injuries and disability among people after 65 years old and also of accidental deaths and nowadays are essential public health problems.

Objective

The aim of research was assessment of falls risk, circumstances and falls corollary and their conditioning among inhabitants of social welfare home.

Material and methods

Researches were done among 43 inhabitants of social welfare home in podkarpackie voivodeship from December 2015 to February 2016. Assessment of fall risk was done by Tinetti test (POMA).

Results

Fall risk among social welfare home inhabitants is big. Large falls risk refer to 59,5 % and danger of fall risk refer to 31%. In the last year 33,3 % fell once,  28,6% more than once, post-fall syndrome concern 74,1 %. Falls usually took place except place of living (60%) and 19% on the social welfare area. Most common physical consequences of falls were bruises (42,9%). High risk of falls concern people older than 75 years old, women and people with elementary education living over 3 years in social welfare home (66,7%).
Conclusions

 1. According to Tinetti test, large risk of fall concern 60 % respondents and danger of fall concern 31% respondents living in social welfare home.
 2. High index of falls was set, because 62% inhabitants in the year before research fell once or more. Mostly falls were outside social welfare house.
 3. Most common mental consequence of falls was post-fall syndrome (74%) and physical - bruises(43%).
 4. High risk of falls was connected with age, gender, education, time spent in social welfare home years and analysed risk factors.
 5. High risk of falls is essentially connected with polypharmacy, presence of defect of ear and eye, one or more falls in the last year and post-fall syndrome.

 

Key words: falls, risk factors, elderly people, social welfare home.

 

 

 

Wprowadzenie

Upadki są jedną z głównych  przyczyn urazów i  niepełnosprawności wśród osób po 65 r.ż. a także przypadkowych zgonów i są obecnie istotnym problemem zdrowia publicznego

Cel pracy

Celem pracy była ocena ryzyka, okoliczności i następstw upadków oraz ich uwarunkowań  wśród mieszkańców domu pomocy społecznej

Materiał i metoda Badania przeprowadzono  wśród osób 43 mieszkańców domu pomocy społecznej w województwie podkarpackim w okresie od grudnia 2015 do lutego 2016 roku.  Oceny ryzyka upadków dokonano za pomocą standaryzowanego narzędzia całościowej oceny geriatrycznej: Testu  Tinetti (POMA). 

Wyniki

Ryzyko upadków wśród mieszkańców DPS jest duże. U 59,5% występuje duże ryzyko upadku, zagrożenie upadkiem dotyczy 31%. W ciągu 12 miesięcy przed badaniem 1 raz upadło 33,3% badanych, natomiast 28,6%  powyżej 1 razu, zespół poupadkowy - dotyczy 74,1% badanych. Upadek w większości wystąpił poza miejscem zamieszkania (60%) natomiast wśród 19% osób na terenie dps. Najczęstszą fizyczną konsekwencją upadków były siniaki (42,9%). Wysokie ryzyko upadków dotyczyło osób mających 75 lat i więcej , kobiet, osób z wykształceniem podstawowym, mieszkających powyżej 3 lat w DPS (66,7%).

Wnioski

 1. U mieszkańców domu pomocy społecznej według testu Tinetti  duże ryzyko upadku dotyczy 60 % mieszkańców  a zagrożenie upadkiem  31% badanych. 
 2. Stwierdzono wysoki wskaźnik upadków w badanej grupie, bowiem  prawie 62% podaje wystąpienie jednego i większej ilości upadków w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, które w większości wystąpiły poza miejscem zamieszkania
 3. Najczęstszą psychiczną konsekwencją upadków był zespół poupadkowy (74%), natomiast fizyczną- siniaki(43%).
 4. Wysokie ryzyko upadków było związane z wiekiem , płcią , wykształceniem badanych, okresem pobytu w DPS i analizowanymi czynnikami ryzyka.
 5. Wysokie ryzyko upadków mieszkańców DPS związane jest istotnie z terapią wielolekową, występowaniem wad  wzroku i słuchu, jednego i więcej  upadków w ciągu ostatniego roku oraz z obawą przed kolejnym upadkiem.

 

Słowa kluczowe: upadki, czynniki ryzyka, osoby starsze, dom pomocy społecznej.


Keywords


upadki, czynniki ryzyka, osoby starsze, dom pomocy społecznej, falls, risk factors, elderly people, social welfare home.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Literatura

Eckstrom E., Neal M.B., Cotrell V. et al. An Interprofessional Approach to Reducing the Risk of Falls Through Enhanced Collaborative Practice. J Am Geriatr Soc. 2016

(doi: 10.1111/jgs.14178).

American Geriatrics Society, British Geriatrics Society, and American Academy of Orthopaedic Surgeons Panel on Falls Prevention: Guideline for the prevention of falls in older persons. J. Am. Geriatr. Soc. 2001, 49(5), 664-72.

Cameron I.D., Gillespie L.D., Robertson M.C. et al. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012, 12, 1–76.

WHO: WHO global report on falls prevention in older age. World Health Organization, Geneva 2007.

Tinetti M.E., Speechley M., Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med 1988,319,1701-1707.

Borzym A. Upadki osób w podeszłym wieku – przyczyny, konsekwencje i zapobieganie. Psychogeriatria Polska 2009, 6(2),81-88.

Rubenstein L.Z. Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention. Age Ageing 2006, 35(2), 37-41.

Otremba I. Epidemiologia, etiologia i konsekwencje zdrowotne upadków u chorych leczonych na Oddziale Geriatrycznym. Probl Pielęg 2013,21(4),471-475.

Szczerbińska K. Okoliczności i czynniki ryzyka upadków powtarzających się i występujących sporadycznie w domach pomocy społecznej, Gerontol Pol 2011,19, 3–4, 161–170.

Krupa A., Szczerbińska K. Ocena przygotowania domów pomocy społecznej w Małopolsce do zapobiegania upadkom. Gerontol Pol 2009, 17(2), 85-94.

Jung D., Shin S., Kim H., A fall prevention guideline for older adults living in long-term care facilities. Int Nurs Rev. 2014,61(4), 525-33.

Tinetti M.E. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc. 1986,34(2),119-26.

Bień B., Broczek B. Pomocnicze materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń z zakresu opieki geriatrycznej. Warszawa 2012.

StatSoft. Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Kraków 2006 , WEB: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html [11.04.2016].

Ostrowska B., Giemza C., Demczuk-Włodarczyk E. i wsp. Ocena równowagi i chodu u starszych osób pensjonariuszy domu opieki społecznej. Fizjoterapia. 2010,18(4), 40-8.

Płaszewska-¯Żywko L., Brzuzan P., Malinowska- Lipieñ I. i wsp. Sprawność funkcjonalna u osób w wieku podeszłym w domach pomocy społecznej. Probl. Hig. Epidemiol. 2008, 89(1), 62-66.

Szczerbińska K., Topór – Mądry P. Charakterystyka upadków na podstawie prospektywnej rejestracji w domach pomocy społecznej. Przegląd Lekarski 2011, 68(9),576-584.

Kosse N.M., de Groot M.H., Vuillerme N. Factors related to the high fall rate in long-term care residents with dementia. IntPsychogeriatr. 2015, 27(5),803-14.

Panel on Prevention of Falls in Older Persons, American Geriatrics Society and British Geriatrics Society. Summary of the Updated American Geriatrics Society/British Geriatrics Society clinical practice guideline for prevention of falls in older persons. J. Am Geriatr. Soc 2011, 59,148–157.

Skalska A., Walczewska J., Ocetkiewicz T. Wiek, płeć i aktywność fizyczna osób zgłaszających upadki oraz okoliczności ich występowania. Rehabilitacja Medyczna 2003,7, 49–53.

Büchele G. , Becker C. , Cameron I.D. et al Predictors of serious consequences of falls in residential aged care: analysis of more than 70,000 falls from residents of Bavarian nursing homes.J Am Med Dir Doc 2014,15 (8),559-63.

Świątek J., Urodow W. Profilaktyka upadków u ludzi w podeszłym wieku. Piel. Zdr. Publ. 2013, 3 (2), 195–200.

Błaszczyk J.W., Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontol Pol 2005,13 (1),25–36.

Radecka A., Karakiewicz A., Bryczkowska I., i wsp. Analiza składu ciała w kontekście stanu funkcjonalnego mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Journal of Education, Health and Sport. 2015, 5(7), 343-352.

Żak M. Determinanty powtarzalności upadków u osób po 75. roku życia. Studia i Monografie, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2009,60, 1-116.

Gaworska M. Ocena nasilenia lęku przed upadkiem u osób starszych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej . Post Rehabil. 2008,4, 23 – 28.

Tavsanli N.G., Turkmen S.N. Fear of falling in elderly people living in a nursing home - perspective from Manisa. J Pak Med Assoc. 2015, 65(4), 418-20.

Gaxatte C ., Nguyen T., Chourabi F. et al. Fear of falling as seen in the multidisciplinary falls consultation. Ann PhysRehabil Med. 2011,54(4),248-58.

Chu C.L., Liang C.K., Chow P.C. Fear of falling (FF): Psychosocial and physical factors among institutionalized older Chinese men in Taiwan. Arch GerontolGeriatr. 2011, 53(2),232-236.

Chen X.L., Liu Y.H., Chan D.K. Characteristics associated with falls among the elderly within aged care wards in a tertiary hospital:a retrospective. Chin Med. J.2010,123(13),1668-72.

Lai S.W., Liao K.F., Liao C.C., et al. , Polypharmacy correlates with increased risk for hip fracture in the elderly: a population-based study. Medicine (Baltimore) 2010, 89 (5), 295-299.

Ziere G., Dieleman J.P., Hofman A. et al. Polypharmacy and falls in the middle age and elderly population. British Journal of Clinical Pharmacology 2006 , 61 (2), 218-223.

Maher RL, Hanlon J., Hajjar ER. Clinical consequences of polypharmacy in elderly. Expert Opin Drug Saf. 2014,13 (1), 57-65.

Lipsitz L.A., Habtemariam D., Gagnon M. et al. . Reexaminingthe effect of antihypertensive medications on falls in old age. Hypertension 2015,66,183-189.

Vroman K., Stewart E. Occupational Therapy Evaluation for Adults: A Pocket Guide. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2013.

Ksiądzyna D., Szeląg A. Specyfika farmakoterapii pacjentów w podeszłym wieku Psychogeriatria Polska 2013,10(3),115-126.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60513

Refbacks

 • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Adrian Bartoszek, Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Izabela Dudek, Kamila Jamrozik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)