Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii = Knowledge of students about renewable energy sources

Mateusz Babula, Martyna Warchoł

Abstract


Babula Mateusz, Warchoł Martyna. Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii = Knowledge of students about renewable energy sources. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):135-144. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59905

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3738

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.07.2016. Revised 25.07.2016. Accepted: 28.07.2016.

 

 

Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii

Knowledge of students about renewable energy sources

 

Mateusz Babula1, Martyna Warchoł2

 

1Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny w Radomiu

2Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia odnawialna.

Key words: renewable sources of energy, renewable energy.

 

 

Streszczenie

 

Wstęp: W dzisiejszych czasach do pracy wielu urządzeń potrzebna jest energia elektryczna. Obecnie około 90% energii elektrycznej powstaje w elektrowniach cieplnych, których paliwem jest węgiel kamienny lub brunatny. Poprzez produkcję energii elektrycznej w sposób konwencjonalny wzrasta zawartość w powietrzu dwutlenku węgla. Przyczynia się to do zwiększenia efektu cieplarnianego oraz do rosnącego zagrożenia związanego ze zmianami klimatycznymi. Dlatego ważne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Cel pracy: Celem naszej pracy jest przedstawienie wiedzy studentów na temat OŹE. Badanie to ma na celu sprawdzenie znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Prowadzone badanie ma na celu przedstawienie wiedzy studentów na temat udziału OŹE w produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Materiał i metody badawcze: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa złożony z 10 pytań. Dotyczą one wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii, znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Badania odbywały się na zasadzie anonimowości. Ankiety zostały wysyłane do respondentów za pomocą Internetu.

Wyniki  i wnioski: Większość studentów określa swoją wiedzę na temat Odnawialnych Źródeł Energii na poziomie dostatecznym. Zaś po przeprowadzeniu badań wykazano, że studenci potrafią zdefiniować pojęcie odnawialnych źródeł energii oraz poprawnie wymieniają jej źródła.  Natomiast stwierdzono znaczne trudności w znajomości norm prawnych dotyczących tego tematu oraz wiedzy na temat ilości produkcji energii elektrycznej produkowanej z OŹE w kraju jak i na świecie. Studenci również mają kłopot z określeniem najobfitszych oraz najintensywniej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej. Nie znają również głównych źródeł energii odnawialnych wykorzystywanych w Polsce do produkcji energii cieplnej jak i elektrycznej.

 

 

Abstract

 

Introduction: Nowadays, the work of many devices need electricity. Currently, about 90% of the electricity produced in thermal power plants, where the fuel is coal or lignite. By producing electricity in a conventional manner in the air content increases carbon dioxide. This contributes to an increase in the greenhouse effect and to the growing threat of climate change. It is therefore important to use renewable energy sources.

The aim of our work is to present the students' knowledge of RES. This study is designed to test knowledge of definitions and distribution of renewable energy sources, the benefits and disadvantages that result from their use and the legal basis for the operation of RES in Poland. Conducted study aims to present the students' knowledge on the share of RES in electricity production in Poland.

Material and research methods: The study used diagnostic survey method. The research tool was a questionnaire by their own consisting of 10 questions. They concern the knowledge on Renewable Energy, the knowledge of the definition and distribution of renewable energy sources, the benefits and disadvantages that result from their use and the legal basis for the operation of RES in Poland. Research is carried out on an anonymous basis. Surveys were sent to respondents via the Internet.

Results and conclusions: The majority of students determines their knowledge on Renewable Energy Sources at sufficient. And after study has shown that students are able to define the concept of renewable energy sources and correctly mention its source. In contrast, there were significant difficulties in the knowledge of the legal norms on the subject and knowledge of the amount of production of electricity from RES in the country and the world. Students also have trouble identifying most abundant and most extensively used renewable energy sources. They do not know the main sources of renewable energy used in Poland for the production of heat and electricity.


Keywords


odnawialne źródła energii, energia odnawialna, renewable sources of energy, renewable energy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


BP, BP Statistica World energy Review, http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html, (dostęp 07.03.2015r.),

Deluga W., Mickiewicz B., Zienkiewicz P., Krużewski W., Katewicz E., OZE odnawialne źródła energii, http://www.praktycznyprogram.ekspert-sitr.pl/produkty/material_wspomagajacy.pdf, (dostęp 07.03.2015r.), s. 18.

Dobrzańska B. M., Dobrzański G., Technika w ochronie środowwiska, [w:] Ochrona środowiska przyrodniczego, pod red., Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 327.

GUS, Energia z źródeł odnawialnych w 2013r., Warszawa 2014, s. 29, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/3/8/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych_w_2013_r.pdf , (dostęp 06.03.2015r.).

Instytut Energetyki Odnawialnej, Możliwości wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce do roku 2020,Warszawa 2007r., https://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/AC0AF2CE-748F-4BD7-9DC9-10E94257B732/48364/MozliwosciwykorzystaniaOZE2020.pdf, (dostęp 07.03.2015r), . s. 15.

Kardasz P., Bentkowska M., Błasiński T., Cieńciała M., Doskocz J., Haller P., Magdziak – Tokłowicz M., Stan odnawialnych źródeł energii w Polsce,”AURA” nr 8 2014 r. s. 8-10.

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a środowisko, s. 387.

Łaska G., Och B., Odnawialne źródła energii a ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, Ekodok 2013, 42(3): 363 – 371.

Minister Gospodarki, Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w Odnawialnych Źródłach Energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010 – 2019, http://www.mg.gov.pl/files/upload/13211/Raport%20OZE%20przyjety%20przez%20RM%20w%20dniu%2012%20kwietnia%202011%20r..pdf , (dostęp 7.03.2015r.)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zespół do spraw polityki energetycznej, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku,, http://www.oze.bpp.lublin.pl/dokumenty/kraj_meryt/pol_energ.pdf (dostęp 06.03.2015r.), s. 53.

Singer S., Demaskowanie mitów: obalanie mitów o energii odnawialnej, http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/wwfpolska_demaskowanie_mitow_klimatycznych.pdf, (dostęp 07.03.2015r.)., s. 10.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. 2015 poz. 478).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59905

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Mateusz Babula, Martyna Warchoł

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)