Holistyczne kompetencje zawodowe studentów pielęgniarskich studiów magisterskich = The holistic nursing professional competence of students graduate

Magdalena Brodowicz-Król, Danuta Zarzycka, Sabina Stadnicka, Elżbieta Bartoń

Abstract


Brodowicz-Król Magdalena, Zarzycka Danuta, Stadnicka Sabina, Bartoń Elżbieta. Holistyczne kompetencje zawodowe studentów pielęgniarskich studiów magisterskich = The holistic nursing professional competence of students graduate. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):113-127. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59880

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3736

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.07.2016. Revised 25.07.2016. Accepted: 28.07.2016.

 

 

Holistyczne kompetencje zawodowe studentów pielęgniarskich studiów magisterskich

The holistic nursing professional competence of students graduate

 

1 Magdalena Brodowicz-Król, 1 Danuta Zarzycka, 1 Sabina Stadnicka, 2 Elżbieta Bartoń

 

1 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Prof. A. Gębali 6,

20-093 Lublin

 

2 Katedra i Klinika Neurochirurgii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin

 

Autor do korespondencji:

Magdalena Brodowicz-Król

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin

e-mail: brmagdalena@gmail.com

Tel. 662 980 412

 

 

 

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie: We współczesnym pielęgniarstwie umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem przez studentów  szczególnie studiów magisterskich jest istotą procesu kształcenia. Natomiast postrzeganie pacjenta w systemie opieki w sposób holistyczny, a zatem jako indywidualnego podmiotu funkcjonującego co najmniej w wymiarze biologicznym, społecznym, psychicznym, duchowym i kulturowym, zgodnie z zasadami etyki jest jednym z wymiarów profesjonalizmu. W akademickim kształceniu pielęgniarek duże znaczenie przywiązuje się do kształtowania umiejętności pielęgniarskich tworzących możliwość holistycznego traktowania osoby pacjenta.

Cel pracy: Określenie kompetencji zawodowych holistycznego postrzegania pacjenta przez studentów I roku studiów magisterskich kierunku pielęgniarstwo.

Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród studentów kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wiek ankietowanych mieścił się w przedziałach 21-22 (32,6%) i23-38  (67,4%) lat. Kobiety stanowiły większość badanych (97,1%) zdecydowanie mniejszą grupę stanowili mężczyźni (2,9%). Metodą badawczą, którą zastosowano w badaniu, był sondaż diagnostyczny. Wykorzystanym narzędziem badawczym była Skala Holistycznych Kompetencji Pielęgniarskich (The Holistic Nursing Competence Scale –HNCS). Skala ta ocenia kompetencje pielęgniarskie, składa się z dwóch podskal i zawiera łącznie 36 twierdzeń. Podskala HNCS A zawiera 7 pozycji, ocenia postępowanie pielęgniarskie w życiu codziennym oraz podskala HNCS B zawiera 29 pozycji, ocenia holistyczne kompetencje pielęgniarskie.

Drugim narzędziem była Skala Rozwoju Kompetencji Pielęgniarskich (Ascent to Nursing Competence Scale- ACS). Skala jest zbudowana z pytań zamkniętych, uporządkowanych w trzech podskalach. Pierwsza podskala bada współpracę w relacji student - opiekun/nauczyciel (W1-W6) składa się z 6 pozycji, druga ocenia potrzebę przynależności studenta do grupy (B1-B17) składa się z 17 pozycji, trzecia, trzecia pozwala na ocenę wiedzy i umiejętności zawodowych studenta pielęgniarstwa (L1-L13) zawiera  13 pozycji [23]. Bazę danych utworzono i analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe Statistica 9.1. (StatSoft, Polska).

Zgromadzone informacje analizowano w oparciu o następujące testy:  U Manna-Whitneya (Z),  został zastosowany by zbadać różnice pomiędzy dwiema grupami. Do sprawdzenia zależności pomiędzy zmiennymi wykorzystano korelację rang Spermana (R). W analizie przyjęto poziom istotności p<0,05 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności.

Wyniki: Kompetencje holistyczne badanych studentów osiągnęły wysokie wartości. Najwyższe wartości dotyczyły „Wskazanie na uchybienia pozostałych pracowników służby zdrowia w celu zapewniania bezpiecznej opieki nad pacjentem” (HNCS B9.-5,6), „Zapewnienie opieki pielęgniarskiej przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami” (HNCS B16.-5,6), „Dołożenie wszelkich starań, aby zdobyć i przyswoić aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne w praktyce pielęgniarskiej” (HNCS B26.-5,6). W badaniach stwierdzono istotne statystycznie różnice między oceną pielęgniarskich kompetencji holistycznych (HNCS) a rozwojem kompetencji zawodowych (ACS) oraz pomiędzy podskalą ACS W (potrzeba przynależności studenta- pielęgniarki do grupy) a podskalą HNCS B (holistyczne kompetencje pielęgniarskie p= 0,04.

Wnioski: Wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, że studenci kierunku pielęgniarstwo, posiadają wyższy poziom holistycznych kompetencji nabytych w trakcie kształcenia praktycznego na studiach zawodowych niż kompetencji osobistych, które student sam nabywa w wyniku osobistego rozwoju. W analizie wykazano związek na poziomie istotnym statystycznie pomiędzy pielęgniarskimi kompetencjami holistycznymi  a kompetencjami zawodowymi. Zmienne społeczno-demograficzne (wiek, praca, nauka) nie korelują z pielęgniarskimi kompetencjami holistycznymi ani z  rozwojem kompetencji zawodowych.

 

Słowa kluczowe: student, pielęgniarstwo, kompetencje zawodowe, holistyczne kompetencje zawodowe.

 

 

 

The holistic competences of the graduate students, faculty of nursing

Abstract

Background: In modern nursing ability to exercise professional patient care by students in particular Master is the essence of the educational process. In contrast, the perception of the patient care system in a holistic way and, therefore, as an individual entity functioning at least in the dimension of biological, social, mental, spiritual and cultural, in accordance with the principles of ethics is one of the dimensions of professionalism. The academic education of nurses attaches great importance to the development of nursing skills creating the possibility of a holistic treatment of a human patient.

Aim: Determine the professional competence of a holistic perception of the patient through the first year students of the nursing graduate.

Material and Methods: The study was conducted among students of nursing at the Medical University of Lublin. Age of respondents was in the intervals 21-22 (32.6%) i23-38 (67.4%) years. Women accounted for the majority of respondents (97.1%), a much smaller group were men (2.9%). Research method, which was used in the study was a diagnostic survey. Deployed as a research tool was a holistic scale of Competence Nursing (The Holistic Nursing Competence Scale -HNCS). This scale assesses the competence of nursing consists of two subscales and contains a total of 36 claims. HNCS A subscale includes 7 items, evaluates nursing treatment in everyday life and subscale HNCS B contains 29 items, assesses the competence of holistic nursing.

The second instrument was the scale of Competence Development of Nursing (Ascent to Nursing Competence Scale-ACS). The scale is composed of closed questions, arranged in three subscales. The first subscale explores cooperation relationship student - tutor / teacher (W1-W6) consists of 6 positions, the second assesses the need to belong student group (B1-B17) consists of 17 items, the third, the third allows for the assessment of knowledge and skills nursing student (L1-L13) contains 13 items [23]. The database was created and statistical analyzes were performed based on the software Statistica 9.1. (StatSoft, Poland).

The information collected was analyzed using the following tests: Mann-Whitney U (Z), it was used to test for differences between the two groups. To check the relationship between variables used Spearman rank correlation (R). In the analysis, the significance level of p <0.05 indicating the existence of statistically significant differences or relationships.

Results: Competence holistic surveyed students reached high values. The highest values related to "provide nursing care centered on the patient with respect for their dignity and rights" (HNCS B 10), "treat each patient individually, while respecting its cultural background and values while maintaining the lack of any prejudice" (HNCS B 17) and "communication with patients according to their age, origin and cultural value system" (HNCS B 27). The study found statistically significant differences between the assessment of holistic nursing competence (HNCS) and the development of professional competence (ACS) and between subscale ACS (need to belong student - nurses group) and subscale HNCS B (holistic nursing competencies p = 0.04.

Conclusions: The test results allow us to conclude that students of nursing, have a higher level of holistic skills acquired during practical training at university professional than personal competencies that a student he acquires as a result of personal development. The analysis demonstrated the relationship of statistically significant between holistic nursing competencies and professional competence. Socio-demographic variables (age, work, education) do not correlate with holistic nursing competencies or the development of professional competence.

Keywords: student, nursing, competence, holistic competence.


Keywords


student, pielęgniarstwo, kompetencje zawodowe, holistyczne kompetencje zawodowe, student, nursing, competence, holistic competence.

Full Text:

PDF (Polski)

References


PIŚMIENNICTWO

Kubiak–Szymborska E. Podmiotowość młodzieży akademickiej. Studium status podmiotowość studentów okresu transformacji. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej; 2003.

Głowacka M., Haor B., Ślusarz R., Biercewicz M., Szewczyk E. Zainteresowanie pielęgniarek kształceniem ustawicznym. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (3); 271-275.

Fiński model kształcenia i oceniania kompetencji społecznych – inspiracje dla polskich interesariuszy szkolnictwa wyższego. Biblioteka Instytutu Badań Edukacyjnych; 2011.

Aronson E. Człowiek istota społeczna. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN;1998.

Wasilewski B. Holistyczne rozumienie medycyny wymogiem współczesności. Sztuka Leczenia 2011; 22(1/2): 11-17.

Drick CA. Advocating holism and holistic nursing: AHNA's new adventure. Beginnings. 2013;33(5): 3: 27.

Rusin M. Podmiotowość pacjenta w interakcji fizjoterapeuta – pacjent. Człowiek – Zdrowie 2007; 3: 200-202.

Białek E. Zintegrowane (holistyczne) podejście do człowieka i zdrowia: wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie. Warszawa, Instytut Psychosyntezy 2012; 190: 59.

Shin SR, Eschiti VS. East meets West: a search for holism in Korean nursing practice. Journal of Holistic Nursing 2005; 23(3): 356-362.

Norman J., Watson R., Murrells. Validity and reliability of methods to assess the competence to practice of pre-registration nursing and midwifery students. International Journal of Nursing Studies 2002; 39 (2): 133-145.

Laidaw A, Hart J. Communication skills. An essential component of medical curricula. Medical Teacher 2011; 33: 6-8.

Coultner A. Paternalism or partnership. British Medical Journal 1999; 18; 319 (7212):719-720.

Malicka M, Depta H.Aspekte Internationaler Erziehungwissnschaft. Geburtsages. Weinheim 1996; 3-4:263-269.

Czachowski S. Postawa studentów medycznych wobec holistycznego modelu postrzegania pacjenta. Problemy Medycyny Rodzinnej 2008; 10:7-11.

Faithfull S, Samuel C, Lemanska A, Warnock C, Greenfield D. Self-reported competence in long term care provision for adult cancer survivors: A cross sectional survey of nursing and allied health care professionals. International Journal of Nursing Studies 2015; 9: 74-89.

Czachowski S., Buczkowski K. Empathy and the doctor’s holistic perception towards patients. Family Medicine and Primary Care Review 2007; 9(3): 387-390.

Levett- Jones T., Lathlean J. The framework of competences. Results from affiliation. International Journal of Nursing Studies 2009; 18 (20): 28-35.

Szulc W. Pielęgniarstwo 2000. Pielęgniarstwo i medycyna. Podejście holistyczne do zdrowia i choroby 1996; 3 (26): 7-11.

Letkiewicz S. Holistyczne podejście lekarza do pacjenta. Prz Urol 2012; 13(2): 39-41.

Stępień R., Wiraszka G. Uwarunkowania relacji pacjent – pielęgniarka w onkologii. Medical Studies 2009; 16, 61-66.

Smith S. Nurse Competence. A Concept Analysis. International Journal of Nursing Knowledge 2012, 23 (3): 172–182.

Brodowicz M., Zarzycka D. Doniesienie wstępne kulturowej adaptacji i walidacji psychometrycznej Skali Kompetencji Holistycznych Pielęgniarki. Pielęgniarstwo XXI wieku 2015, 3 (52): 22-25.

Brodowicz M., Zarzycka D. Adaptacja kulturowa Skali Rozwoju Kompetencji Pielęgniarskich i rzetelności pomiaru. (Adaptation Scale Development Nursing Competence, reliability competence measurement.). Problemy Pielęgniarstwa 2015, 23 (2), 171-176.

Liou S., Cheng C. Developing and validating the Clinical Competence Questionnaire. A self-assessment instrument for upcoming baccalaureate nursing graduates. Journal of Nursing Education and Practice 2014, 4 (2): 56-66.

Defloor T., Hecke A., Verhaeghe S., Gobert M., Darras E., Grypdonck M. The clinical nursing competences and their complexity in Belgian general hospital. Nursing and Healthcare management and Policy 2006, 4(38): 669-678.

Hsiang-Chu P. The Effect of a Self-Reflection and Insight Program on the Nursing Competence of Nursing Students: A Longitudinal Study. Journal of Professional Nursing 31 (5), 2015, 424–431, doi:10.1016/j.profnurs.2015.03.003.

Lejonqvist GB., Eriksson K., Meretoja R., Evaluating clinical competence during nursing education: A comprehensive integrative literature review. International Journal of Nursing Studies 2015; 15: 10-15.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59880

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Magdalena Brodowicz-Król

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)