Aerozoloterapia w praktyce zawodowej pielęgniarki pediatrycznej = Aerosolotherapy in professional practice pediatric nurse

Bogumiła Małecka, Ewa Barczykowska, Marta Lewicka

Abstract


Małecka Bogumiła, Barczykowska Ewa, Lewicka Marta. Aerozoloterapia w praktyce zawodowej pielęgniarki pediatrycznej = Aerosolotherapy in professional practice pediatric nurse. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):67-84. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59746

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3732

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/741195

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.07.2016. Revised 25.07.2016. Accepted: 28.07.2016.

 

 

Aerozoloterapia w praktyce zawodowej pielęgniarki pediatrycznej

Aerosolotherapy in professional practice pediatric nurse

 

Bogumiła Małecka1, Ewa Barczykowska2, Marta Lewicka1

 

1 magister pielęgniarstwa, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu, pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

2 doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego CM                  w Bydgoszczy UMK w Toruniu

 

Adres do korespondencji: Bogumiła Małecka, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, Bydgoszcz, bogumila.malecka@interia.eu

 

 

 

Streszczenie

Nebulizacja jest zabiegiem leczniczym polegającym na wprowadzeniu leku do układu oddechowego w postaci aerozolu w celu działania miejscowego, jak i systemowego. Współcześnie w pneumonologii nebulizacja jest coraz częściej stosowana, jako nieagresywna metoda szybkiego dostarczenia leku w dowolny region zmienionych chorobowo dróg oddechowych. Metoda ta nie wymaga od chorego koordynacji czynności oddechowych ani wkładu wysiłkowego w fazie wdechowej i dlatego jest szeroko zastosowana w pediatrii.

Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowej techniki wykonywania zabiegu nebulizacji.

Brak wiedzy odnośnie techniki zabiegu nebulizacji  zarówno wśród rodziców, jak i personelu medycznego  prowadzi do powstawania błędów, które mają wpływ na proces terapeutyczny . Szeroko rozumiany rozwój nauk medycznych wymusza ciągłą edukację nie tylko pracowników ochrony zdrowia, ale także pacjentów jak i ich opiekunów. Podawanie leków z wykorzystaniem aerozoloterapii jest procesem złożonym i bezwzględnie wymagana jest ścisła współpraca pomiędzy dzieckiem, rodzicami i urządzeniem w oparciu o szczegółowa wiedzę na temat prawidłowej techniki zabiegu.

 

Słowa kluczowe: nebulizacja, dziecko, pielęgniarka pediatryczna, rodzina.

 

 

 

Summary

Nebulization is a therapeutic treatment which consists in loading the drug to the respiratory tract as an aerosol for local and systemic effects. Today in respiratory medicine nebulization is increasingly used as a non-aggressive method for the rapid delivery of the drug in any region of the affected airways. This method does not require the coordination of the patient any contribution of respiratory function of stress in the inspiration phase and is therefore widely used in pediatrics.

The aim of the article is to present the proper techniques of nebulization.

Lack of knowledge regarding nebulization techniques among both parents and medical personnel leads to errors that affect the therapeutic process. Widely understood development of medical science enforces continuous education not only health care workers, but as well   patients and their careers. Medication administration using aerosol therapy is complex and absolutely requires close cooperation between the child, parents and device based on detailed knowledge of the proper techniques of surgery.

 

Key words: nebulization, children, pediatric nurse, family.


Keywords


nebulizacja, dziecko, pielęgniarka pediatryczna, rodzina, nebulization, children, pediatric nurse, family.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Shehata M., History Of Inhalation Therapy, The Internet Journal of Health 2008, 9 (1)

Sanders M., Inhalation therapy: an historical review, Prim Care Respir J. 2007,16 (2):71-81

Pirożyński M.(red) Praktyczne zasady nebulizacji, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2013

Ana Fernández Tena, Pere Casan Clarà, Deposition of Inhaled Particles in the Lungs, Arch Bronconeumol. 2012, 48(7): 240–246

Alkiewicz J., Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego u dzieci, Przew Lek 2001, 4, 6:106-111

Emeryk A., Kurzawa R., Bręborowicz A., Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci, Elsevier Urban &Partner; Wrocław 2007

Bokiej J. i wsp., Czy nebulizację można zastąpić innymi technikami aerozoloterapii, Współczesna Alergologia info 2009, 4 (1):30-33

Karolewicz B., Pluta J., Haznar D., Nebulizacja jako metoda podawania leków, Terapia i leki 2009, 65 (4):291-304

Komnata K., Nalepa P., Nebulizacja w leczeniu chorób płuc, Lekarz 2007, 10 : 58-62

Emeryk A., Pirożyński M. Nebulizacja: czym, jak, dla kogo, kiedy? Polski Konsensus Nebulizacyjny, Medycyna Praktyczna Pneumonologia 2013; I wydanie specjalne

Braun Filho LR., Amantéa SL., Becker A., Vitola L., Marta VF., Krumenauer R., Use of helium-oxygen mixture (Heliox®) in the treatment of obstructive lower airway disease in a pediatric emergency department, J Pediatr (Rio J) 2010, 86 (5) : 424-428

Emeryk A., Pirożyński M., Najważniejsze problemy nebulizacji u dzieci, Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (3): 140-144

Pietrzak J., Obuchowicz A., Nebulizacja w chorobach układu oddechowego u dzieci, Lekarz 2006, 12 : 85-94

Kupryś-Lipińska I., Kuna P., Nebulizacja jako metoda podawania leków w chorobach układu oddechowego, Terapia 2013, 3: 21-27

Taff J., Taff M., Wprowadzenie do nebulizacji, 2012, http://epromed.home.pl/

Máiz CL., Wagner SC., Benefits of nebulized therapy: basic concepts, Arch Bronconeumo 2011, 47(6):2-7

Lin HL., Wan GH., Chen YH., Fink JB., Liu WQ., Liu KY., Influence of Nebulizer Type With Different Pediatric Aerosol Mask on Drug Deposition in a Model of a Spontaeneously Breathing Small Child, Respiratory Care 2012, 57(11):1894-1900

Amirav I., Newhouse MT., Aerosol therapy in infants and toddlers: past, present and future, Expert Rev. Resp. Med. 2008, 2(5) : 597-605

Amirav I., Newhouse MT., .Review of Optimal Characteristics of Face-Masks for Valved-Holding Chambers (VHCs) , Pediatric Pulmonology 2008, 43:268-274

Orlik T., Fizjoterapia chorych na mukowiscydozę, FREL, Nowy Dwór Mazowiecki 2014

Ziółko A., Procedury higieniczne stosowane podczas opieki nad osobami chorymi

na mukowiscydozę, Matio 2012, 2(56): 6-12

Pogorzelski A., Pustułka B., Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu medycznego, Mukowiscydoza 2007, 20: 13-17

Mrówka-Kata K., Kata D., Namysłowski G, Banert K., Namysłowski P. Miejsce leków mukolitycznych w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych Forum Medycyny Rodzinnej 2010, vol. 4, no 1, 59–64

Sanders M., Inhalation therapy: an historical review. Primary Care Respiratory Journal 2007; 16(2):71-81

Panaszek B. Leki wziewne w zaostrzeniu astmy. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2008; 11(3-4): 26-30

Jayashree M. Hypertonic saline in acute bronchiolitis, is it worth the salt? Indian Pediatrics 2013; 50 (8): 733-734

Gizińska M., Konarska A., Rąglewska P., Rutkowski R., Straburzyńska-Lupa A. Czynniki wpływające na skuteczność aerozoloterapii u dzieci . Pediatria i Medycyna Rodzinna 2012; 8 (2): 101-106
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59746

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 MARTA LEWICKA, Bogumiła Małecka, Ewa Barczykowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)