Aktywność fizyczna u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy = Physical activity at school youth team Chemical Schools in Bydgoszcz

Agnieszka Pluta, Jolanta Jaczek–Kierzenkowska, Kamila Faleńczyk, Maria Budnik-Szymoniuk, Halina Basińska-Drozd, Wiesława Kujawa

Abstract


Pluta Agnieszka, Jaczek-Kierzenkowska Jolanta, Faleńczyk Kamila, Budnik-Szymoniuk Maria, Basińska-Drozd Halina, Kujawa Wiesława. Aktywność fizyczna u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy = Physical activity at school youth team Chemical Schools in Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):556-565. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59125

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3720

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.07.2016. Revised 25.07.2016. Accepted: 28.07.2016.

 

 

Aktywność fizyczna u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

 

Physical activity at school youth team Chemical Schools in Bydgoszcz

 

Agnieszka Pluta1, Jolanta Jaczek-Kierzenkowska2, Kamila Faleńczyk1, Maria Budnik‑Szymoniuk1, Halina Basińska-Drozd, Wiesława Kujawa1,2

 

1Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2WOZ "GRYF-MED" w Bydgoszczy

 

1Department of Community Nursing Faculty of Health Sciences Collegium Medicum in Bydgoszcz of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

2WOZ”GRYF-MED” In Bydgoszcz

 

 

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ruch, młodzież.

 

Keywords: physical activity, movement, youth.

 

 

 

 

 

Abstract

Introduction. Physical activity is any body movement necessary for daily life or part of the exercise program. In addition to nutrition is a key determinant of health at every stage of human life. Particularly important in childhood and adolescence, when it is essential for the proper development of both physical, biological and motor. Increased motor activity is beneficial to a number of characteristics not only of physiological and immunological but adaptive as well as the correct course of a number of metabolic and hormonal processes. Material and methods. The study included the number of 100 students in grades Baccalaureate School of Chemical in Bydgoszcz. The work as a research tool used by his own questionnaire and the analysis of reporting forms from the study screening and health surveillance. The aim of this study was to assess physical activity in school youth. Results. Youth male accounted for most of the study group - 54 persons (54.0%). The test young people were divided into two age: 19 years and 20 years. Most were 19 - year olds - 59 persons (59.0%). Conclusions. The level of activity of youth is insufficient. Slightly higher levels of physical activity showed girls deficient weight and rural residents. The lowest level of physical activity presented overweight people.

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to każdy ruch ciała konieczny do codziennego życia lub część programu ćwiczeniowego. Obok odżywiania jest kluczowym czynnikiem determinującym zdrowie na każdym etapie życia człowieka. Szczególnego znaczenia nabiera w dzieciństwie i młodości, kiedy jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, biologicznego jak i motorycznego. Zwiększona aktywność ruchowa wpływa korzystnie na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale i odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych i hormonalnych. Materiał i metoda. Badaniami objęto liczbę 100 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. W pracy jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz analizę formularzy sprawozdawczych z przeprowadzonych badań przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich. Cel. Celem niniejszej pracy była ocena aktywności fizycznej u młodzieży ponadgimnazjalnej. Wyniki. Młodzież płci męskiej stanowiła większość w badanej grupie – 54 osoby (54,0%). Badaną młodzież podzielono na dwie grupy wiekowe: 19 lat i 20 lat. Większość stanowili 19 -  latkowie – 59 osób (59,0%).  Wnioski.  Poziom aktywności młodzieży jest niewystarczający. Nieznacznie wyższy poziom  aktywności fizycznej wykazywały dziewczęta z niedoborem masy ciała oraz mieszkańcy wsi. Najniższy poziom aktywności fizycznej prezentowały osoby z nadwagą.


Keywords


aktywność fizyczna, ruch, młodzież, physical activity, movement, youth.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Drygas W., Piotrowicz R., Jegier A., Kopeć G., Podolec P. Aktywność fizyczna u osób zdrowych. Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. 2008; 3(12): 1-3.

Ignaszewska- Kuhbauch J.. Dziecko sprawne i zdrowe. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008; (10): 24 – 25.

Plewa M., Markiewicz A., Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości, 2006.

www.promocjazdrowia.pl - jak kształtować zdrowy styl życia. dostęp 21.07.2016.

www.wadadlazdrowia.pl - Zielona Księga UE. Dostęp 20.07.2016

Krawczyński M. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Wyd. Helpmed Kraków 2008.

Lopez R. Twój nastolatek. Zdrowie i dobre samopoczucie. PZWL, Warszawa 2004.

Łobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna wydawnicza IMPULS, Kraków 2000.

Małecka- Tendera E. Otyłość w wieku rozwojowym. Standardy Medyczne 2001.

StrongWB,MalinaRM,BlimkieCJ,DanielsSR,Dishman RK, Gutin B, Hergenroeder AC, Must A, Nixon PA, Pivarnik JM, Rowland T, Trost S, Trudeau F. Evidence based physical activity for school-age youth. J Pediatr 2005: 146(6): 732-737.

Biddle SJ, Gorely T, Stensel DJ. Health-enhancing physical activity and sedentary behaviourin children and adolescents. Sports Sci 2004: 22(8): 679-701.

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/ disease-prevention/physical-activity/facts-and-figures.dostęp 20.07.2016.

Fenczyn J, Szmigiel Cz. Attitude towards physical activity among boys and girls with simple obesity. Stud Phys Cultur Tourism. 2006; 13(2):33–41.

Jodkowska M, Tabak I, Oblacińska A. Physical activity and sedentarybehaviour among overweight and obese pupils of lower secondary schools in Poland in 2005. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(2): 149–156.

Saracen, A. Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Hygeia Public Health 2010; 45(1): 70-73.

Grzegorczyk J., Mazur E., Domka E. Ocena aktywności fizycznej gimnazjalistów dwóch wybranych szkół na Podkarpaciu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, 3: 226-234.

Chabros E, Charzewska J, Rogalska-Niedźwiedź M i wsp. Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości. Probl HigEpidemiol 2008, 89(1): 58-61.

Zięba – Kołodziej B. On the margins of health or about health-related behaviours of the secondary school young people. Nowiny Lekarskie 2012, 81, 4, 330–336.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59125

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Agnieszka Pluta, Jolanta Jaczek–Kierzenkowska, Kamila Faleńczyk, Maria Budnik-Szymoniuk, Halina Basińska-Drozd, Wiesława Kujawa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)