Doping w sporcie jako problem etyczno-społeczny = Doping in sport as a problem ethical and social

Aleksandra Lewandowska, Marcin Leźnicki

Abstract


Lewandowska Aleksandra, Leźnicki Marcin. Doping w sporcie jako problem etyczno-społeczny = Doping in sport as a problem ethical and social. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):548-555. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59006

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3719

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.07.2016. Revised 25.07.2016. Accepted: 28.07.2016.

 

 

DOPING W SPORCIE JAKO PROBLEM ETYCZNO-SPOŁECZNY

 

DOPING IN SPORT AS A PROBLEM ETHICAL AND SOCIAL

 

Aleksandra Lewandowska

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

lewandowska.aleksa@gmail.com

 Marcin Leźnicki

Zakład Etyki, Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

lemahr@umk.pl

 

 

 

Streszczenie: Celem pracy jest omówienie zagadnienia dopingu stosowanego w sporcie w kontekście prawdopodobnych konsekwencji społecznych związanych z jego stosowaniem, jak również na płaszczyźnie biomedycznej związanej z dynamicznym rozwojem technologii biomedycznych w obszarze wzmocnień ludzkiego organizmu.

Poza analizą zagadnienia jakości „zdopingowanego sportu” w perspektywie rozstrzygnięć bioetycznych w tekście przywołane zostały statystyki ukazujące zastosowanie dopingu w sporcie, w ujęciu tak czasowym, jak również przestrzennym.

 

Słowa kluczowe: sport, doping, doping genetyczny, etyka w sporcie, jakość w sporcie.

 

Abstract: The article presents the issues of doping in sport used in the context of possible social consequences associated with its use, as well as at the level of biomedical related to the rapid development of biomedical technologies in area of human  body enhancement.

In addition to the analysis of quality issues "sport enhancement" in the perspective of bioethical resolving, in the text refers to statistics showing the use of doping in sport, in terms both time as well as spatial.

 

Key words: sports, doping, gene doping, ethics in sport, quality in sport.


Keywords


sport; doping; doping genetyczny; etyka w sporcie; jakość w sporcie; sports; gene doping; ethics in sport; quality in sport.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Błachnio D. [i inni], (2006) Doping zabija sport: skutki i przeciwdziałanie, WTL, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2006.

Chrostowski K. (2000) Nowe zagrożenia dopingowe – odżywki zawierające prekursory testosteronu, Sport Wyczynowy,3/4.

Chrostowski K., (2005) Gene doping - a new threat in sport, Sport Wyczynowy, 9/10, 91-99.

Chyrowicz B. (2004) Spór o poprawianie ludzkiej natury, [w:] Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, pod red. B. Chyrowicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 47‒61.

Cieszczyk P., Maciejewska A., Sawczuk M. (2009) Gene doping in modern sport, Biology of Exercise, 5/1, 5-14

Haisma H.J. (2004) Gene doping. Topical publication, Netherlands Centre for doping affairs, Ultrecht.

Kayser, B., Smith, A. C. (2008). Globalisation of anti-doping: the reverse side of the medal, BMJ, 337, 85-87.

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcieza okres od dnia 1 stycznia do 31grudnia 2014r., http://www.antydoping.pl/upload/2014/Sprawozdanie%20z%20dziaalnoci%20Komisji%20do%20Zwalczania%20Dopingu%20w%20Sporcie%20za%202014%20r.pdf, (dostęp: 12.01. 2016).

Kopff B., Szmigielska K. (2007) Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie [w:] Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka, prod red. A. Jagier, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Łódź, 137-156.

Lentillon‐Kaestner V., Hagger M. S., Hardcastle S., (2012) Health and doping in elite‐level cycling, Scandinavian journal of medicine & science in sports, 22/5, 596-606.

Leźnicki M. (2011) Jakość jako przedmiot badań naukowych i refleksji pozanaukowej, [w:] Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, pod red. W. Tyburskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 197-231.

Leźnicki M., Lewandowska,A. (2013) Biomedykalizacja a genetyczne udoskonalanie człowieka w kontekście analiz bioetycznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 45, 113-129.

Leźnicki M., Lewandowska A. (2015), Wzmacnianie ludzkiego ciała z wykorzystaniem operacji plastycznych – kontekst społeczno-etyczny, Etyka, (w druku).

Martinek V., Fu F.H., Huard J. (2000) Gene therapy and tissue engineering in sport medicine, Physician and Sports Medicine, 2/28, 34-51.

Mc Connell T. (2011) Genetic intervention and the parent-child relationship, Genomics, Society and Policy, 6/3, 1‒14.

Moffat A. C. (2006) History of doping in sport, Sport and Exercise Medicine for Pharmacists, 219.

Mulligan R. C. (1993), The basic science of gene therapy, Science, 260/5110, 926-932.

Müller R. K. (2010) History of doping and doping control [w:] Doping in Sports: Biochemical Principles, Effects and Analysis, Springer Berlin Heidelberg, 1-23.

Murray T. H. (2008) Sports Enhancement [w:] From Birth to Death and Bench to Clinic The Hastings Center Bioethics Briefing Book for Journalists, Policymakers and Campaigns, M. Crowley (ed.), Garrison, NY: The Hastings Center, 153-158.

Pärssinen M., Seppälä T. (2002) Steroid use and long-term health risks in former athletes, Sports Medicine, 32/2, 83-94.

Rewerski W., Nazar K. (1995), Doping, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Savulescu, J., Foddy B., Clayton M. (2004) Why we should allow performance enhancing drugs in sport”, British journal of sports medicine, 38/6, 666-670.

Schjerling P. (2005), The basics of gene doping [w:] Genetic technology and sport - ethical questions, Tamburrini C, Tännsjö T (ed.), Abingdon, Routledge, p. 19-31.

Schneider A. J. (2005) Genetic enhancement of athletic performance, [w:] Genetic technology and sport - ethical questions, Tamburrini C, Tännsjö T (ed.), Abingdon and New York: Routledge, p. 32-41.

Tucker P., (2008) Genetic Ethics and Superbabies, The Futurist, 42/1, 18.

Unal M., Ozer Unal D. (2004) Gene doping in sports, Sports Medicine, 34/6. 357-362.

Wells D. J. (2008) Gene doping: the hype and the reality, British journal of pharmacology, 154/3, 623-631.

Wołoszyn S. (1993), O wychowaniu w sporcie [w:] Wychowawcze aspekty sportu, por red. Z. Dziubińskiego, Warszawa, 19.

World Anti-Doping Agency, https://www.wada-ama.org/, (dostęp: 20.01.2016).

World Anti-Doping Agency, Światowy Kodeks Antydopingowy, http://www.antydoping.pl/plik/2009/File/2009/01/kodeks_wada_2009.pdf, (dostęp: 22.01.2016).

World Anti-Doping Agency, Lista Substancji i Metod Zabronionych w 2016 r. Światowy Kodeks Antydopingowy, http://www.antydoping.pl/upload/2015/Lista%20substancji%20i%20metod%20zabronionych%202016.pdf (dostęp: 28.01.2016).

Verma I. M., Somia N. (1997) Gene therapy-promises, problems and prospects, Nature, 389/6648, 239-242.

Yesalis C. E., Bahrke, M. S., (2002), History of doping in sport, International sports studies, 24/1, 42-76.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Aleksandra Lewandowska, Marcin Leźnicki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)