Ocena wartości rokowniczej osoczowego stężenia białka C-reaktywnego oznaczonego metodą o wysokiej czułości (hs-CRP) u chorych z przewlekłą niewydolnością serca = Usefulness of serum high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) level as prognostic factor in patients with chronic heart failure

Daniel Rogowicz, Łukasz Wołowiec, Joanna Banach, Katarzyna Buszko, Przemysław Mosiądz, Wojciech Gilewski, Walery Zukow, Władysław Sinkiewicz

Abstract


Rogowicz Daniel, Wołowiec Łukasz, Banach Joanna, Buszko Katarzyna, Mosiądz Przemysław, Gilewski Wojciech, Zukow Walery, Sinkiewicz Władysław. Ocena wartości rokowniczej osoczowego stężenia białka C-reaktywnego oznaczonego metodą o wysokiej czułości (hs-CRP) u chorych z przewlekłą niewydolnością serca = Usefulness of serum high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) level as prognostic factor in patients with  chronic heart failure. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):513-524. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58867

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3715

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2016. Revised 15.07.2016. Accepted: 26.07.2016.

 

 

Ocena wartości rokowniczej osoczowego stężenia białka C-reaktywnego oznaczonego metodą o wysokiej czułości (hs-CRP) u chorych z przewlekłą niewydolnością serca

Usefulness of serum high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) level as prognostic factor in patients with  chronic heart failure

 

Daniel Rogowicz1, Łukasz Wołowiec1, Joanna Banach1, Katarzyna Buszko2, Przemysław Mosiądz3, Wojciech Gilewski1, Walery Zukow4, Władysław Sinkiewicz1

 

1II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

 

 

Streszczenie

Wstęp:

Niewydolność serca (NS) jest schorzeniem kardiologicznym, które charakteryzuje się stale rosnącą zapadalnością i znaczną śmiertelnością. Wciąż trwają poszukiwania markerów biochemicznych, które pomogłyby lepiej opisać tę grupę pacjentów i posłużyły jako czynniki rokownicze w przewidywaniu zgonu u chorych z NS.

Cel:

Celem pracy była ocena wartości rokowniczej osoczowego stężenia białka                 C-reaktywnego oznaczonego metodą o wysokiej czułości (hs-CRP) u chorych z przewlekłą niewydolnością serca, jako ewentualnego predyktora zgonu w ciągu 24–miesięcznej obserwacji chorych ze skurczową przewlekłą niewydolnością serca (PNS).

Materiał i metody:

Badaną grupę stanowiło 165 pacjentów hospitalizowanych z PNS w II – IV klasie     wg NYHA. U wszystkich pacjentów z grupy badanej przy przyjęciu wykonano rutynowe badania laboratoryjne, a także oznaczono osoczowe stężenie białka C-reaktywnego metodą turbidymetryczną o wysokiej czułości (hs-CRP), osoczowe stężenie ferrytyny oraz osoczowe stężenie N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP). Grupę kontrolną stanowiło 31 zdrowych ochotników. Jako punkt końcowy badania ustalono zgon z dowolnej przyczyny, a okres obserwacji wynosił 24 miesiące.

Wyniki:

W trakcie dwuletniego okresu obserwacji zmarło 28,5% pacjentów. Charakteryzowali się oni istotnie wyższą klasą NYHA, niższą frakcją wyrzutową oraz wyższymi medianami osoczowych stężeń hs-CRP, troponiny T i NT-proBNP. Porównując grupę badaną z grupą kontrolną wykazano, że osoczowy poziom hs-CRP różnił się istotnie statystycznie pomiędzy obiema grupami.

W analizie jednoczynnikowej przeprowadzonej według modelu hazardu proporcjonalnego Cox’a wykazano istotny statystycznie wpływ na wystąpienie punktu końcowego następujących parametrów: klasy NYHA (p = 0,007), EF (p = 0,018), hs-CRP    (p = 0,002), NT-proBNP (p < 0,001) oraz BMI (p = 0,0496). W analizie wieloczynnikowej wykazano, że hs-CRP (p = 0,028, HR=1,032), NT-proBNP(p = 0,007; HR = 1), klasa NYHA (p = 0,032; HR = 0,453) oraz BMI (p = 0,048, HR=1,051) są niezależnymi, istotnymi statystycznie czynnikami wpływającymi na wystąpienie zgonu w obserwowanej grupie chorych.

Proponowany punkt odcięcia dla hs-CRP wyliczony na podstawie krzywej ROC wyniósł 11,99 mg/L, AUC=0,617 (0,521-0,712), p=0,0168, natomiast dla NT-proBNP wyniósł 1615 pg/ml, AUC=0,659 (0,569-0,75), p= 0,0005. Nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy w mocy diagnostycznej testów pomiędzy hs-CRP i NT-proBNP.

Dla poszczególnych punktów odcięcia dokonano analizy przeżycia Kaplana-Meiera    i wykazano, że proponowane punkty odcięcia zarówno dla hs-CRP (p < 0,001), jak                  i NT-proBNP (p = 0,006) dzielą chorych na dwie grupy z istotnie statystycznie różnicą          w długości życia. Podwyższone stężenia hs-CRP i NT-proBNP wiązały się z dużo większym ryzykiem wystąpienia zgonu, niż w przypadku tylko podwyższonego stężenia NT-proBNP.

Wnioski:

Osoczowe stężenie hs-CRP można uważać za wartościowy marker rokowniczy zgonu u chorych hospitalizowanych z rozpoznaniem skurczowej przewlekłej niewydolności serca   w II-IV klasie wg NYHA.

 

Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność serca, hs-CRP, rokowanie.

 

 

 

Abstract

Introduction:

Heart failure (NS) is a cardiological disease which is characterised by a constantly increasing morbidity and mortality rates. There are still searches for bio-chemical markers which better describe this group of patients and which may be used as prognostic factors       in forecasting repeated hospitalization and death for patients with NS.

Aim:

The goal of this paper was to assess the usefulness of marking the highly specific        C-reactive protein (hs-CRP) as a potential predicator for death within a 24-month follow-up  in patients with systolic chronic heart failure (PNS).

Methods:

The study group was comprised of 165 patients with chronic NYHA II-IV class heart failure who were hospitalized. All patients from the examined group underwent,                   on admission, routine lab tests as well as they were tested for the plasmatic concentration      of protein C-reactive with a turbidimetric method with high sensitivity (hs-CRP), plasmatic concentration of ferritin and plasmatic concentration of N-final pro-peptide natriuretic type     B (NT-proBNP). 31 healthy individuals served as negative controls. The follow-up period took 24 months and the endpoint included the death for any reason during the follow-up.

Results:

28.5% of patients died during a 2-year follow-up. Those patients were characterized by significantly statistically higher NYHA class, lower ejection fraction and higher plasma concentration medians of hs-CRP, troponin T and NT-proBNP. The comparison                    of the examined group and the control group has shown that the plasmatic hs-CRP level was statistically different in both groups. In univariate analysis, a statistically significant impact    on the occurrence of the endpoint was observed: NYHA class (p = 0,007), EF (p = 0,018),   hs-CRP (p = 0,002), NT-proBNP (p < 0,001) oraz BMI (p = 0,0496). Multivariate analysis has shown that hs-CRP (p = 0,028), NT-proBNP (p = 0,007), NYHA class (p = 0,032)         and BMI (p = 0,048) are independent significant predictors of death.

In the ROC analysis the suggested cut-off point for hs-CRP amounted to 11,99 mg/L, AUC=0,617 (0,521-0,712), p=0,0168, whereas for NT-proBNP it was 1615 pg/ml, AUC=0,659 (0,569-0,75), p=0,0005. No statistically significant difference in the power         of diagnostic tests was observed between of hs-CRP and NT-proBNP. For particular cut-off points, Kaplan- Meier survival analysis was conducted.  It was demonstrated that                  the suggested cut-off points for both hs-CRP (p<0.001) and NT-proBNP (p=0.006) divide patients into two groups showing statistically significant differences in terms of overall survival. Increased concentrations of hs-CRP and NT-proBNP were connected with higher risk of death than an increased concentration of NT-proBNP itself.

Concentration:

It seems that plasmatic concentration of hs-CRP can be considered as a valuable predictor of death in patients hospitalized with systolic chronic heart failure in NYHA class II-IV.

 

Key words: chronic heart failure, hs-CRP, prognosis.


Keywords


przewlekła niewydolność serca, hs-CRP, rokowanie, chronic heart failure, hs-CRP, prognosis.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Schocken DD, Benjamin EJ, Fonarow GC, et al. Prevention of heart failure: A scientific statement from the American Heart Association Councils on epidemiology and prevention, clinical cardiology, cardiovascular nursing, and high blood pressure research; Quality of Care and Outcomes Research Interdisc. Circulation 2008;117:2544–65. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.188965.

Kubota T, McTiernan CF, Frye CS, et al. Dilated cardiomyopathy in transgenic mice with cardiac-specific overexpression of tumor necrosis factor-alpha. Circ Res 1997;81:627–35.

Bozkurt B, Kribbs SB, Clubb FJ, et al. Pathophysiologically Relevant Concentrations of Tumor Necrosis Factor- Promote Progressive Left Ventricular Dysfunction and Remodeling in Rats. Circulation 1998;97:1382–91. doi:10.1161/01.CIR.97.14.1382.

Mann DL. Mechanisms and Models in Heart Failure : A Combinatorial Approach. Circulation 1999;100:999–1008. doi:10.1161/01.CIR.100.9.999.

Parikh A, Natarajan S, Lipsitz SR, et al. Iron deficiency in community-dwelling US adults with self-reported heart failure in the National Health and Nutrition Examination Survey III: prevalence and associations with anemia and inflammation. Circ Heart Fail 2011;4:599–606. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.111.960906.

Koller L, Kleber M, Goliasch G, et al. C-reactive protein predicts mortality in patients referred for coronary angiography and symptoms of heart failure with preserved ejection fraction. Eur J Heart Fail 2014;16:758–66. doi:10.1002/ejhf.104.

Araújo JP, Lourenço P, Azevedo A, et al. Prognostic value of high-sensitivity C-reactive protein in heart failure: a systematic review. J Card Fail 2009;15:256–66. doi:10.1016/j.cardfail.2008.10.030.

Lok DJ, Klip IT, Lok SI, et al. Incremental Prognostic Power of Novel Biomarkers Protein , Galectin-3 , and High-Sensitivity Troponin-T ) in Patients With Advanced Chronic Heart Failure 2013.

Anand IS, Latini R, Florea VG, et al. C-reactive protein in heart failure: prognostic value and the effect of valsartan. Circulation 2005;112:1428–34. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.104.508465.

Windram JD, Loh PH, Rigby AS, et al. Relationship of high-sensitivity C-reactive protein to prognosis and other prognostic markers in outpatients with heart failure. Am Heart J 2007;153:1048–55. doi:10.1016/j.ahj.2007.03.044.

Lamblin N, Mouquet F, Hennache B, et al. High-sensitivity C-reactive protein: potential adjunct for risk stratification in patients with stable congestive heart failure. Eur Heart J 2005;26:2245–50. doi:10.1093/eurheartj/ehi501.

Wedel H, McMurray JJ V, Lindberg M, et al. Predictors of fatal and non-fatal outcomes in the Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in Heart Failure (CORONA): incremental value of apolipoprotein A-1, high-sensitivity C-reactive peptide and N-terminal pro B-type natriuretic peptide. Eur J Heart Fail 2009;11:281–91. doi:10.1093/eurjhf/hfn046.

Tang WHW, Shrestha K, Troughton RW, et al. Integrating plasma high-sensitivity C-reactive protein and myeloperoxidase for risk prediction in chronic systolic heart failure. Congest Heart Fail 2011;17:105–9. doi:10.1111/j.1751-7133.2011.00221.x.

Ahmad T, Fiuzat M, Pencina MJ, et al. Charting a roadmap for heart failure biomarker studies. JACC Heart Fail 2014;2:477–88. doi:10.1016/j.jchf.2014.02.005.

Pearson T, Mensah G, Alexander RW, et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease: Application to clinical and public health practice: A statement for healthcare professionals from the centers for disease control and prevention and the American Heart Association.Circulation 2003;107:499–511. doi:10.1161/01.CIR.0000052939.59093.45.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58867

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Daniel Rogowicz, Łukasz Wołowiec, Joanna Banach, Katarzyna Buszko, Przemysław Mosiądz, Wojciech Gilewski, Walery Żukow, Władysław Sinkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)