Występowanie i nasilenie distresu u pacjentów z nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do leczenia chirurgicznego = The occurrence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery

Marta Łuczyk, Katarzyna Śniszewska, Robert Łuczyk, Agata Pietraszek, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, Zdzisława Szadowska-Szlachetka

Abstract


Łuczyk Marta, Śniszewska Katarzyna, Łuczyk Robert, Pietraszek Agata, Bartoszek Agnieszka, Kocka Katarzyna, Szadowska‑Szlachetka Zdzisława. Występowanie i nasilenie distresu u pacjentów z nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do leczenia chirurgicznego = The occurrence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):498-512. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58776

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3713

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2016. Revised 15.07.2016. Accepted: 26.07.2016.

 

 

Występowanie i nasilenie distresu u pacjentów z nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do leczenia chirurgicznego

The occurrence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery

 

Marta Łuczyk1, Katarzyna Śniszewska2, Robert Łuczyk3, Agata Pietraszek1, Agnieszka Bartoszek4, Katarzyna Kocka4, Zdzisława Szadowska-Szlachetka1

 

1Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej,

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego,

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4 Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Pacjent z rozpoznanym nowotworem złośliwym, który oczekuje na zabieg operacyjny odczuwa różnego rodzaje emocje. Jedną z nich jest distres będący reakcją na zagrożenie związaną z diagnozą zagrażającej życiu choroby oraz koniecznością jej leczenia. Jeżeli distres przekracza możliwości adaptacyjne ustroju może działać szkodliwie na organizm [1].  

Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia distresu u chorych na nowotwory złośliwe
w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego.

Materiał i metoda. Badaniem objęto 101 osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym
zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu oraz Termometr distresu.

Wyniki. U ponad połowy pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym
w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego występowało niewielkie nasilenie distresu, u części chorych nasilenie distresu było znaczne. U pacjentów z nasilonym poziomem distresu najczęściej wskazywanymi problemami były trudności w pracy i szkole,
w relacjach z partnerem oraz poddenerwowanie i zmęczenie. Na występowanie i nasilenie distresu u pacjentów onkologicznych przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego nie mają wpływu czynniki społeczno-demograficzne oraz rodzaj rozpoznanego nowotworu.

 

Słowa kluczowe: nowotwór złośliwy, distres, termometr distresu, leczenie chirurgiczne nowotworów.

 

 

 

Summary
Admission. A patient diagnosed with a malignant tumor that is pending surgery feels different kinds of emotions. One of them is the distress that is a reaction to the threat associated with the diagnosis of a life-threatening disease and the need for its treatment. If the

distress exceeds the capabilities of the adaptive system can cause harm to the body [1].

Aim of the study. To estimate the prevalence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery.

Material and methods. The study involved 101 people diagnosed with a malignant tumor
qualified for surgical treatment. The study used an original interview questionnaire and the distress thermometer.

Results. More than half of patients diagnosed with malignant the period of preparation for surgery occurred mild distress, in some patients the severity of distress was considerable. In patients with severe levels of distress following most common problems were difficulties at work and school, in the relationship with a partner, and usually follows, and fatigue. The occurrence and severity of distress in cancer patients before surgery do not affect the socio-demographic factors and the type of cancer diagnosed.

 

Keywords: cancer, distress, distress thermometer, surgical treatment of cancer.


Keywords


nowotwór złośliwy, distres, termometr distresu, leczenie chirurgiczne nowotworów, cancer, distress, distress thermometer, surgical treatment of cancer.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

De Walden – Gałuszko K.: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. PZWL, Warszawa 2011.

Vitek L., Rosenzweig M.Q., Stollings S.: Distress in Patients With Cancer: Definition, Assessment, and Suggested Interventions, CJON 2007; 11(3): 413-418.

Vachon M.: Psychosocial distress and coping after cancer treatment. Cancer Nursing 2006; 29: 26-31.

Porębiak M.: Fakty i mity dotyczące chorób nowotworowych. Psychooncology 2008; 2: 52–57.

Marrit A., Stacey M., Josette E.: Screening and Referral for Psychosocial Distress in Oncologic Practice. Cancer 2008; 18; 4: 870-878.

Cleeland C.S., Mendoza T.R., Wang X.S., Chou C., Harle M., Morrissey M., Engstrom M.C.: Assessing symptom distress in cancer patients. Cancer 2000; 89:1634-1646.

Bernad D., Zysnarska M., Pyszczorska M., Bączyk G., Jędrasiak L.: Wsparcie społeczne udzielane przez personel medyczny jako czynnik obniżający lęk u pacjentów leczonych na oddziałach onkologicznych. Nowiny Lekarskie 2008; 77; 6: 421-425.

Chorzela M.: Doświadczenie choroby nowotworowej jako źródło pozytywnych zmian osobowości. Psychoonkologia 2013; 1:23-31.

Szymczak J. D.: Bliskie relacje w rodzinie a dystres psychologiczny u chorych na raka płuca oczekujących na leczenie chirurgiczne i u zdrowych. Wiadomości Lekarskie 2006; LIX; 9-10: 654-658.

Sollner W., DeVries A., Steixner E., Lukas P., Spinzl G., Rumpold G., Maislinger S.: How successful are oncologists in identifying patient distress, perceived social support, and need for psychosocial counselling? British Journal of Cancer 2001; 84 (2); 179-185.

Car J., Życińska J., Lasota W.: Ocena dystresu i depresji u osób chorych na nowotwory złośliwe. Przegląd epidemiologiczny 2012: 66: 689 – 695.

http://www.ptpo.org.pl/index/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=101 [dostęp: 25. 07. 2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58776

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Marta Łuczyk, Katarzyna Śniszewska, Robert Łuczyk, Agata Pietraszek, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, Zdzisława Szadowska-Szlachetka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)