Ocena ryzyka wystąpienia urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the risk of injury from professionally active physiotherapists using the Functional Movement Screen test (FMS)

Bartosz Kochański, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Michał Cichosz, Walery Zukow, Magdalena Hagner-Derengowska

Abstract


Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Cichosz Michał, Zukow Walery, Hagner-Derengowska Magdalena. Ocena ryzyka wystąpienia urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the risk of injury from professionally active physiotherapists using the Functional Movement Screen test (FMS). Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):479-487. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58635

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3711

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 25.07.2016.

 

 

Ocena ryzyka wystąpienia urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów
z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS)

Assessment of the risk of injury from professionally active physiotherapists using the Functional Movement Screen test (FMS)

 

Bartosz Kochański1, Krystian Kałużny1, Anna Kałużna1, Michał Cichosz2, Walery Zukow3, Magdalena Hagner-Derengowska1,4

 

1 Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

2 Jolly Med Szpital rehabilitacyjny Popielówek. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej;

3 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

4 Katedra Neuropsychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 

 

 

 

 

Streszczenie.

Wstęp. Specyfika pracy fizjoterapeuty związana jest z występowaniem obciążeń statycznych
i dynamicznych narządu ruchu, które wpływają na zwiększenie ryzyka występowania urazów.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena ryzyka wystąpienia urazów u fizjoterapeutów na podstawie analizy podstawowych wzorców ruchowych według koncepcji Functional Movement System (FMS).

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 51 czynnych zawodowo fizjoterapeutów w tym 30 kobiet i 21 mężczyzn. Badania zostały przeprowadzone
z wykorzystaniem urządzenia oraz protokołu do testu FMS. Dodatkowo każdy z uczestników badania wypełnił ankietę.

Wyniki. Średni wynik w teście FMS u czynnych zawodowo fizjoterapeutów wynosi 13,51/21 pkt. Wykazano istotne statystyczne korelacje pomiędzy wynikiem testu FMS, a BMI, stażem pracy oraz wiekiem badanych. Nie wykazano korelacji pomiędzy wynikiem testu FMS,
a płcią, przebytymi urazami i kontuzjami oraz aktywnością fizyczną.

Wnioski. 1. U czynnych zawodowo fizjoterapeutów obserwuje się nieprawidłowości
w podstawowych wzorcach ruchowych w teście FMS. 2. Ryzyko wystąpienia urazu
u fizjoterapeutów wg testu FMS jest duże. Test FMS – 13,51/21. 3. Im większy wskaźnik BMI, staż pracy oraz wiek, tym większe ryzyko wystąpienia urazu u fizjoterapeutów wg testu FMS.

 

 

 

Abstract

Introduction. Specificity of physiotherapists work is associated with the occurrence of static and dynamic overload of locomotor system, that lead to more risk of injuries.

Aim of the study. The aim of the study is to assess the risk of injury in physiotherapists on the basis of the analysis of the fundamental movement patterns according to the concept Functional Movement System (FMS).

Material and Methods. The study was conducted on a group of 51 professionally active physiotherapists including 30 women and 21 men. The tests were conducted using the device and protocol of FMS test. Additionally, each of the study participants completed
a questionnaire.

Results. The average score in the FMS test in professionally active physiotherapists was 13.51/21 points. It has been shown statistically significant correlations between  FMS test result, and BMI, duration of employment and the age of the respondents. There was no correlation between the test result FMS, and gender, a history trauma and injuries and physical activity.

Conclusions. 1. In professionally active physiotherapists observed irregularities in the basic movement patterns in the test FMS. 2. Risk of injury in physiotherapists by FMS test is high. Test FMS - 13.51/21. 3. The higher BMI, duration of employment and age, the higher the risk of injury in physiotherapists by FMS test.

 

 

Słowa kluczowe: Functional Movement Screen (FMS), fizjoterapeuci, urazy.

Keywords: Functional Movement Screen (FMS), physiotherapists, injuries.


Keywords


Functional Movement Screen (FMS), fizjoterapeuci, urazy, Functional Movement Screen (FMS), physiotherapists, injuries.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia.

Mikołajewska E.: Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów. Medycyna Pracy 2013;64(5):681–687.

European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions: The fourth working conditions survey. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2005.

Nordin N.A., Leonard J.H., Thye N.C.: Work-related injuries among physiotherapists in public hospitals: A Southeast Asian picture. Clinics (Sao Paulo) 2011;66(3): 373–378.

Adegoke B.O., Akodu A.K., Oyeyemi A.L.: Work-related musculoskeletal disorders among Nigerian physiotherapists. BMC Musculoskelet. Disord. 2008;9:112.

Grooten W.J., Wernstedt P., Campo M.: Work-related musculoskeletal disorders in female Swedish physical therapists with more than 15 years of job experience: Prevalence and associations with work exposures. Physiother. Theory Pract. 2011;27(3):213–222.

Rozenfeld V., Ribak J., Danziger J., Tsamir J., Carmeli E.:Prevalence, risk factors and preventive strategies in work--related musculoskeletal disorders among Israeli physicaltherapists. Physiother. Res. Int. 2010;15(3):176–184.

Caragianis S.: The prevalence of occupational injuries among hand therapists in Australia and New Zealand.J. Hand Ther. 2002;15(3):234–241.

Grygorowicz M,. Głowacka A., Wiernicka M., Kamińska E.: Kompleksowa ocena fizjoterapeutyczna podstawą profilaktyki pierwotnej urazów sportowych. Nowiny Lekarskie 2010, 79, 3, 240-244.

Kiesel K., Plisky P.J. , Voight ML.: Can serious injury in profesional football be predicted by preaseason Functional Movement Screen? North Am J sport Phys Ther.2007; 2:147-158.

Sechriest F., Silver S.: Return to Play After Musculoskeletal Injury. In: Sports Medicine: a Comprehensive Approach Ed. Scuderi G., McCann P., Elsevier Mosby, 2005, 40-5.

Agresta C, Slobodinsky M, Tucker C: Functional movement ScreenTM--normative values in healthy distance runners. Int J Sports Med. 2014 Dec;35(14):1203-7.

Cook G., Burton L.: Functional Movement Screen. In: Voight M I wsp. Musculosceletal Inteventions : Techniques for Therapeutic Exercise. MacGraw Hill Medical.2007;279-299.

Kochański B., Plaskiewicz A., Kałużny K., Dylewska M., Płoszaj O., Hagner-Derengowska M., Żukow W.: Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta. J. Educ. Health Sport 2015 Vol. 5 nr 4 s. 90-101.

Sechriest F., Silver S.: Return to Play After Musculoskeletal Injury. In: Sports Medicine: a Comprehensive Approach Ed. Scuderi G., McCann P., Elsevier Mosby, 2005, 40-5.

Campo M., Weiser S., Koenig K.L., Nordin M.: Workrelated musculoskeletal disorders in physical therapists: A prospective cohort study with 1-year follow-up. Phys. Nr 5 Urazy związane z pracą u fizjoterapeutów 687 Ther. 2008;88(5):608–619.

Campo M.A., Weiser S., Koenig K.L.: Job strain in physical therapists. Phys. Ther. 2009;89(9):946–956.

Passier L., McPhail S.: Work related musculoskeletal disorders amongst therapists in physically demanding roles: Qualitative analysis of risk factors and strategies for prevention. BMC Musculoskelet. Disord. 2011;12:24.

Darragh A.R., Campo M., King P.: Work-related activities associated with injury in occupational and physical therapists.Work 2012;42(3):373–384.

Gropelli T., Corle K.: Assessment of nurses’ and therapists’occupational musculoskeletal injuries. Medsurg. Nurs. 2011;20(6):297–303.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58635

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Bartosz Kochański, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Michał Cichosz, Walery Zukow, Magdalena Hagner-Derengowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)