Fizjoterapia w hipertonii przepony – opis przypadku = Physiotherapy in hypertonia of the diaphragm - a case study

Bartosz Kochański, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Łukasz Wołowiec, Walery Zukow

Abstract


Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Wołowiec Łukasz, Zukow Walery. Fizjoterapia w hipertonii przepony – opis przypadku = Physiotherapy in hypertonia of the diaphragm - a case study. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):471-478. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58628

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3710

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 25.07.2016.

 

 

Fizjoterapia w hipertonii przepony – opis przypadku

Physiotherapy in hypertonia of the diaphragm - a case study

 

Bartosz Kochański1, Krystian Kałużny1, Anna Kałużna1, Łukasz Wołowiec2, Walery Zukow3

 

1 Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

2 II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

3 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

 

 

 

 

Streszczenie.

            Przepona to główny miesień oddechowy człowieka, który oddziela od siebie przestrzenie o zupełnie innych warunkach fizycznych oraz funkcjach. Jednym z typów dysfunkcji przepony jest hipertonia przepony, która charakteryzuje się jej zbyt niskim ułożeniem podczas wydechu. W takiej sytuacji przepona nie ulega odpowiedniemu wznoszeniu podczas fazy wydechu co przekłada się na spłaszczenie jej kopuł. U pacjentów obserwuje się tor oddychania określany, jako wybitnie brzuszny ze zwiększonym ciśnieniem podprzeponowym. W pracy przedstawiono pacjenta o typowym obrazie klinicznym hipertonii przepony. Na podstawie analizy piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych zaprezentowano wybrane techniki fizjoterapeutyczne stosowane w hipertonii przepony.

 

 

 

Abstract

The diaphragm is the main breathing muscle that separates the spaces with completely different physical conditions and functions. One type of the diaphragm dysfunction is hypertonia diaphragm, which is characterized by the arrangement is too low during exhalation. In this case, the diaphragm is not appropriate during the ascent phase of the exhaust which results in flattening of the domes. Patients observed of breathing referred to as eminently fever with increased pressure under the diaphragm. The paper presents a patient with a typical clinical picture of hypertonia diaphragm. Based on the analysis of the literature and our own experience presents selected physiotherapy techniques used in hypertonia diaphragm.

 

Słowa kluczowe: hipertonia przepony, przepona, fizjoterapia.

Key words: hipertonia diaphragm, diaphragm, physiotherapy.


Keywords


hipertonia przepony, przepona, fizjoterapia, hipertonia diaphragm, diaphragm, physiotherapy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo.

Barral J-P, Mercier P: Visceral Manipulation. Eastland Press Inc., Seattle 2005; 4-5.

Richardson C. et al.:. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Godek P.: Przepona perspektywa osteopatyczna. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2012, (11), 8-16

Majchrzycki M., Ciechomski J.: Wpływ leczenia osteopatycznego na poprawę funkcjonowania układu limfatycznego. Issues of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS 2012, 1, 25-30.

Paoletti S: The Fasciae: Anatomy, Dysfunction and Treatment. Eastland Press Inc., Seattle 2006: 53-61, 74-83.

Comerford M., Mottram S. Functional stability re-training: principles and strategies for managing mechanical dysfunction. Manual Therapy 2001; 6 (1), s. 3–14. 108.

Gniewek T., Gryckiewicz Sz., Hadała M., : Rola mięśnia poprzecznego brzucha

w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej. Priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control? „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, 2013; (3): 4-12.

Comerford M., Mottram S. Movement Dysfunction – Focus and Dynamic stability and Muscle Balance: Kinetic Control Movement Dysfunction Cource. Kinetic Control, Southampton 2000.

Speece C., Crow W., Simmons S.: Ligamentous Articular Strain. Eastland Press, 2009.

Finet G., Williame C.: Treating in the Science of Osteopathy. CTF, 1990.

Mulligan B. R.: Terapia Manualna, Techniki “NAG”, “SNAG”, “MWM” itp. Kraków 2012.

Szczygieł A.: Koncepcja Mulligana – bezpieczna, efektywna i różnorodna opcja dla fizjoterapeutów. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja, 2010.

Dziendziel A., Kaźmierczak-Zagórska Z.: Rehabilitacja zawrotów głowy – podstawy fizjologiczne i aspekty kliniczne. Rehabilitacja W Praktyce 2010, 1, 19-21.

Stone C. Visceral and Obstetric Osteopathy. Churchill Livingstone 2006.

Sunderland W.G. Teaching in the Science of Ostheopathy. CTF, 1990.

Freddy M. Kaltenborn: Kręgosłup. Badanie manualne i mobilizacja. Toruń 1998, wyd. 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58628

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Bartosz Kochański, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Łukasz Wołowiec, Walery Zukow

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)