Akceptacja choroby w grupie pacjentów z rozpoznaną dusznicą bolesną niestabilną = Acceptance of the disease in patients with a diagnosis of unstable angina

Robert Łuczyk, Aneta Juśko, Marta Łuczyk, Ewa Krzyżanowska, Agnieszka Plottke

Abstract


Łuczyk Robert, Juśko Aneta, Łuczyk Marta, Krzyżanowska Ewa, Plottke Agnieszka. Akceptacja choroby w grupie pacjentów z rozpoznaną dusznicą bolesną niestabilną = Acceptance of the disease in patients with a diagnosis of unstable angina. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):453-470. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58612

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3709

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 25.07.2016.

 

 

Akceptacja choroby w grupie pacjentów z rozpoznaną dusznicą bolesną niestabilną

Acceptance of the disease in patients with a diagnosis of unstable angina

 

Robert Łuczyk1, Aneta Juśko3, Marta Łuczyk2, Ewa Krzyżanowska1, Agnieszka Plottke

 

1Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

1Department of Internal Medicine with the Department of Internal Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

2Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2Department of Oncology and Environmental Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

3Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

3A graduate of the Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Wstęp. Niestabilna dusznica bolesna należąca do ostrych zespołów wieńcowych jest wynikiem zaostrzenia przebiegu choroby i stanowi zagrożenie dla życia pacjenta, ponieważ postępujące niedokrwienie mięśnia sercowego może powodować zawał serca i nagły zgon [15, 16, 17]. Zaakceptowanie choroby niesie za sobą wiele korzyści, które w rezultacie poprawiają przebieg choroby i dalsze rokowanie [18].

Celem pracy była ocena akceptacji choroby w grupie pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną.

Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w grupie 200 osób w różnym wieku, różnej płci, niezależnie od miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia z rozpoznaną niestabilną dusznicą bolesną. W badaniach wykorzystano Skalę Akceptacji Choroby (ang. Acceptance of Illness Scale, AIS) – która służy do oceny stopnia akceptacji wśród osób dorosłych i aktualnie chorych.

Wyniki badań. 1. Wśród pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną występuje średni poziom akceptacji choroby. 2. Wraz z wiekiem zmniejsza się poziom akceptacji choroby. 3. Stwierdzono, iż osoby z wyższym wykształceniem wykazują wyższy poziom akceptacji choroby. 4. Pacjenci aktywni zawodowo mają wyższy poziom akceptacji choroby, niż osoby bezrobotne, bądź przebywające na rencie lub emeryturze. 5. Osoby, które są w związku małżeńskim bardziej akceptują chorobę w porównaniu do osób owdowiałych czy będących w stanie wolnym. 6. Dłuższy czas trwania choroby wpływa na obniżenie poziomu akceptacji choroby. 7. Częstsze hospitalizacje pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną wpływają na obniżenie poziomu akceptacji choroby.

 

Summary

Admission. Unstable angina belongs to the acute coronary syndrome is the result of an exacerbation of the disease and a threat to the life of the patient, because the progressive myocardial ischemia can cause heart attacks and sudden death [15, 16, 17]. Accepting the disease brings a lot of benefits that result in improved disease prognosis and further [18].

The aim of this study was to assess the acceptability of the disease in patients with unstable angina.

Material and methods. The study was conducted among 200 people of different ages, different sexes, irrespective of the place of residence and level of education with a diagnosis of unstable angina. The study used Acceptance of Illness Scale (Eng. Acceptance of Illness Scale, AIS) - which is used to assess the degree of acceptance among adults and currently sick.

Findings. 1. Among patients with unstable angina is the average level of acceptance of the disease. 2. With age decreases the level of acceptance of the disease. 3. It was found that people with higher education show a higher level of acceptance of the disease. 4. Patients economically active have a higher level of acceptance of the disease than those who are unemployed or staying retired or retired. 5. Persons who are married more accepting of the disease compared to those who are widowed or unmarried. 6. The longer duration of the disease, lowers the level of acceptance of the disease. 7. More frequent hospitalizations of patients with unstable angina impact on reducing the level of acceptance of the disease.

 

 

Słowa kluczowe: akceptacja choroby, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, angina pectoris non stabilisata, dusznica bolesna niestabilna.

 

Keywords: acceptance of the disease, ischemic myocardial infarction, unstable angina.


Keywords


akceptacja choroby, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, angina pectoris non stabilisata, dusznica bolesna niestabilna, acceptance of the disease, ischemic myocardial infarction, unstable angina.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Wożakowska – Kapłon B.: Choroba niedokrwienna serca – aspekty kliniczne i społeczne. Kielce 2003, Tom I, s. 124 – 132.

Teolford, K., Kralik, D., Koch, T.: Acceptance and denial: implications for people adapting to chronic illness literature review. Journal of Advanced Nursing 2006; 55 (4): 457–464.

Wrześniewski K., Włodarczyk D: Choroba Niedokrwienna serca. Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 70 – 169.

Fedoruk D.: Poziom akceptacji choroby przez pacjentów w wybranych chorobach wewnętrznych. UM w Lublinie, Praca magisterska 2006.

Niedzielski A., Humeniuk E., Błaziak P., Fedoruk D.: Stopień akceptacji choroby w wybranych chorobach przewlekłych. Wiadomości Lekarskie 2007; 60(5/6): 224 - 227.

Andruszkiewicz A., Kubica A., Nowik M.: Poczucie koherencji i poczucie własnej skuteczności jako wyznaczniki akceptacji choroby w grupie pacjentów przewlekle chorych. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22: 239–245.

Butkiewicz A.M., Dymicka – Piekarska V., Kemona – Chętnik I.: Aktywacja płytek krwi w niestabilnej chorobie wieńcowej w zależności od stężenia troponiny I. Polski Merkuriusz Lekarski 2005; 18 (103): 13 – 16.

Kaczmarczyk M.: Poziom akceptacji choroby osób starszych zamieszkujących w różnych środowiskach. Studia Medyczne 2008; 12: 29 – 33.

Bańka A.: Psychologia jakości życia. Poznań 2007.

Monastyrska E., Beck O.: Psychologiczne aspekty chorób kardiologicznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014; 20(2): 141 -144.

Frycz – Kurek A. M., Buchta P., Szkodziński J.: Stabilna choroba wieńcowa – epidemiologia, diagnostyka, wybór postępowania. Choroby Serca i Naczyń 2008; 5 (3): 125 – 133.

Sulicka J., Fornal M., Gryglewska B.: Wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Nadciśnienie Tętnicze 2006; 10(5): 370 – 376.

Kaczmarczyk M.: Poziom akceptacji choroby osób starszych zamieszkujących w różnych środowiskach. Studia Medyczne 2008; 12: 29 – 33.

Kurowska K., Kasprzyk A.: Akceptacja choroby i style radzenia sobie ze stresem u osób dializowanych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2013; 13 (2): 99 – 102.

Bednarz B.: Ostre zespoły wieńcowe. Postępy Nauk Medycznych 2007; 20 (2/3): 53 – 57.

Boczkowska – Gaik E., Tendera M.: Patogeneza i leczenie ostrych zespołów wieńcowych. Wiadomości Lekarskie 2005; 58 (7/8): 425 – 432.

Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku: dodatek internetowy Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej. Kardiologia Polska 2013; 71: 1 – 41.

Dziuk M., Mazurek A., Banasiak W.: Leczenie stabilnej choroby wieńcowej w Polsce – szczególna rola profilaktyki i farmakoterapii. Kardiologia po Dyplomie 2007; 6 (6): 13 – 14.

Śpiewak M.: Obraz kliniczny, grupy ryzyka oraz epidemiologia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego odcinka ST. Kardiologia na co Dzień 2008; 3(2): 39 – 41.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58612

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Robert Łuczyk, Aneta Juśko, Marta Łuczyk, Ewa Krzyżanowska, Agnieszka Plottke

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)