Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako czynniki ryzyka wystąpienia otyłości = School students’ dietary habits and physical activity as a risk factor of the obesity

Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Małgorzata Fus, Marcin Rząca, Marta Łuczyk, Adrian Bartoszek, Katarzyna Muzyczka, Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska

Abstract


Kocka Katarzyna, Bartoszek Agnieszka, Fus Małgorzata, Rząca Marcin, Łuczyk Marta, Bartoszek Adrian, Muzyczka Katarzyna, Nowicki Grzegorz, Ślusarska Barbara. Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako czynniki ryzyka wystąpienia otyłości = School students’ dietary habits and physical activity as a risk factor of the obesity. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):439-452. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58452

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3708

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 21.07.2016.

 

 

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako czynniki ryzyka wystąpienia otyłości

 

School students’ dietary habits and physical activity as a risk factor of the obesity

 

Katarzyna Kocka1, Agnieszka Bartoszek1, Małgorzata Fus2, Marcin Rząca3, Marta Łuczyk3, Adrian Bartoszek4, Katarzyna Muzyczka1, Grzegorz Nowicki1, Barbara Ślusarska1

 

1Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

3Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4Student Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 

Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, otyłość, młodzież.

Key words: dietary habits, physical activity, obesity, school students.

 

 

Streszczenie

Wstęp

Według raportu na świecie 155 milionów dzieci w wieku szkolnym ma nadmierną masę ciała. Szacuje się, że co piąta osoba populacji rozwojowej w Europie ma nadwagę lub otyłość. Podobnie w Polsce obserwuje się tendencję wzrostową częstości występowania nadmiernej masy ciała u dzieci i młodzieży.

Cel

Celem badań była analiza nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej młodzieży jako czynników ryzyka otyłości.

Materiał i metoda

Badania przeprowadzono w 2014 roku wśród młodzieży lubelskich szkół średnich. Badaniami objęto 150 osób  w wieku 16 - 19 lat. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Do zebrania danych, jako narzędzie badawcze wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 29 pytań. Zgromadzone wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2.

Wyniki badań

Analizując nawyki żywieniowe badanej młodzieży można stwierdzić, że 40,00% badanych nie spożywa regularnie posiłków. Ponad połowa ankietowanych (53,33%) spożywa przekąski pomiędzy głównymi  posiłkami, jedynie 10,00%  osób zadeklarowało, że nie spożywa produktów typu fast-food. Interpretacja wyników badań własnych dotyczących aktywności fizycznej młodzieży wykazała że, niemal 2/3 ankietowanych (64,67%) odpowiedziało, że czas wolny spędza w bierny sposób oglądając telewizję bądź korzystając z komputera.

Wnioski

Wśród nawyków żywieniowych sprzyjających otyłości u badanej młodzieży stwierdzono: nieregularne spożywanie posiłków, niedostateczną ilość owoców i warzyw w codziennym jadłospisie oraz spożywanie przekąsek pomiędzy głównymi posiłkami –głównie słodyczy.

Stopień aktywności fizycznej badanej grupy  jest niezadowalający. Młodzież chętniej wybiera bierne formy spędzania czasu wolnego.

 

 

Abstract

Introduction

According to the report of the International Obesity Task Force (IOTF) there are 155 milion school students with overweight and obesity in Europe.  The same trend towards an increase in it have also been observed in Poland.  

Aim

The aim of this study was to analyse school students` dietary habits and physical activity as a risk factor of the obesity.

Material and methods

The studies were conducted on the representative, random sample of 150 school students from Lublin secondary school aged 16-19 years in 2014. The date was assessed using a survey questionnaire consist of 29 questions created by the authors. The evaluation of the date was calculated using the a chi-squared test. 

Results

The studies showed that 40% of the school students consumed the meals irregularly.

More than half of the school students consumed bad snacks among meals while only 10%  did not. The results showed that two thirds of the school students (64.67%) spent their time for leisure in front of the TV or computer. 

Conclusions

The results indicates that dietary habits such as irregularly frequency of the eating, not many fruit and vegetables in the diet as well eating snacks between meals, mainly sweets could increase a risk of obesity

Low level of the physical activity among school students was observed.  Teenagers are more likely to spend their leisure time inactively. 


Keywords


nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, otyłość, młodzież, dietary habits, physical activity, obesity, school students.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Batyk I.M.: Zwyczaje żywieniowe wśród młodzieży. Journal of Health Science 2012,2(5), 7-13.

Buczak A.: Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, 2, 116–122.

Czarniecka – Skubina E., Namysław I.: Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów szkół średnich. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2008, 6 (61), 129-143.

Ćwirlej A., Walicka - Cupryś K., Gregorowicz - Cieślik H.: Aktywność ruchowa dzieci 10 - letnich w czasie wolnym. Przeg. Med. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005, 3, 262 - 266.

Felińczak A., Hama F.: Występowanie zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu. Pielęgniarstwo Zdrowia Publicznego 2011, 1 (1), 11-18.

Grzegorczyk J., Mazur E., Domka E.: Ocena aktywności fizycznej gimnazjalistów dwóch wybranych szkół na Podkarpaciu. Przegląd Med. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, 3, 226 - 234.

Jarosz M.: Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie 2013.

Kłos J., Gromadecka- Sutkiewicz M.: Styl życia młodzieży w ujęciu strukturalnym. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011,92(1), 120-126.

Kocka K., Kachaniuk H., Bartoszek A., Charzyńska-Gula M, Szadowska-Szlachetka Z., Muzyczka K., Kasprzak K.: Aktywność fizyczna i opinie na jej temat uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych jako element zachowań prozdrowotnych. Journal of Health Science 2014;04(07),101-112.

Kołłajtis-Dołowy A., Pietruszka A., Waszczeniuk- Uliczka M., Chmara- Pawlińska R.: Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30 (1), 182-187.

Mazur A., Dudek P.: Rola czynników środowiskowych w powstawaniu otyłości u dzieci. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2010, 3, 357-363.

Mazur A.: Epidemiologia nadwagi i otyłości u dzieci, na świecie, w Europie i w Polsce. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2011, 2, 158-163.

Mazur A., Klimek K., Małecka-Tendera E.: Czynniki ryzyka występowania otyłości u dzieci szkolnych w województwie podkarpackim. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011, 7 (3), 157-166.

Oblacińska A., Jodkowska M. (red.): Aktywność fizyczna i zajęcia sedenteryjne w czasie wolnym. Styl życia nastolatków z nadmiarem masy ciała. W: Otyłość u Polskich nastolatków. Epidemiologia, styl życia, samopoczucie. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.

Oblacińska A., Tabak I.: Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? IMiD, Warszawa 2006, 13 - 30.

Pieszko-Klejnowska M.,Stankiewicz M. i inni: Ocena sposobu odżywiania się gimnazjalnej młodzieży zamieszkującej wieś i miasto. Pediatr. Współcz. 2007, 9 (1), 59-62.

Ponczek D., Olszowy I.: Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy Higieny i Epidemiologii 2012,93(2), 260-268.

Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P.: Otyłość nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012, 47(1), 28-35.

Rasińska R.: Nawyki żywieniowe studentów w zależności od płci. Nowiny Lekarskie 2012,81(4),354-359.

Raudsepp L.: Physical activity, aerobic fitness and fitness in preadolescent children. Res. Sports Med. 1998, 8, 123 - 131.

Smoła K.: Otyłość i nadwaga - epidemiologia, etiologia i konsekwencje zdrowotne, Journal of Nutri Life 2012.

Szczepaniak B., Flaczyk E., Górecka D.: Częstotliwość spożycia wybranych produktów w zależności od sytuacji materialnej młodzieży. Żyw. Człow. Metab., 2002, 29, 137-142.

Szczepańska B., Malczewska – Lenczowska J., Gajewski J.: Zwyczaje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z warszawskiej szkoły mistrzostwa sportowego. Żyw. Czlow. Metab. 2007, 34 (1), 578-586.

Wajszczyk B.,Charzewska J.,Chabrom E. i inni : Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania. Probl. Hig. Epidemiol. 2008, 89 (1), 85-89.

Woynarowska B. Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku 11 - 15 lat w Polsce i ich niektóre skutki zdrowotne i społeczne. Stand. Med. Pediatr. 2004, 1, 87-94.

Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku. Raport techniczny z badań, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Epidemiologii IMiD, Warszawa 2002, 46-108.

Woods S.C., D’ Alessio D.A.: Central control of body weight and appetite. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008, 93, 37-50.

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Bruksela 2008

Zięba – Kołodziej B.: Na marginesie zdrowia czyli o zachowaniach zdrowotnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Nowiny Lekarskie 2012,81(4),330-336.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58452

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Małgorzata Fus, Marcin Rząca, Marta Łuczyk, Adrian Bartoszek, Katarzyna Muzyczka, Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)