Nadwaga i otyłość a niedoczynność tarczycy = Overweight and obesity in hypothyroidism

Katarzyna Szwajkosz, Agnieszka Zwolak, Marta Dudzińska, Joanna Świrska, Anna Oszywa-Chabros, Agnieszka Wawryniuk, Robert Łuczyk, Jadwiga Daniluk

Abstract


Szwajkosz Katarzyna, Zwolak Agnieszka, Dudzińska Marta, Świrska Joanna, Oszywa-Chabros Anna, Wawryniuk Agnieszka, Łuczyk Robert, Daniluk Jadwiga. Nadwaga i otyłość a niedoczynność tarczycy = Overweight and obesity in hypothyroidism. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):419-428. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58447

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3707

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 21.07.2016.

 

 

Nadwaga i otyłość a niedoczynność tarczycy

Overweight and obesity in hypothyroidism

 

Katarzyna Szwajkosz1, Agnieszka Zwolak1,2, Marta Dudzińska1, Joanna Świrska1,2, Anna Oszywa-Chabros1, Agnieszka Wawryniuk1, Robert Łuczyk1, Jadwiga Daniluk1,3

 

1Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1Department of Internal Medicine with the Department of Internal Nursing, Faculty of Sciences Health, Medical University of Lublin

2Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Department of Endocrinology, Medical University of Lublin

3Katedra Zdrowia, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

3Department of Health, the National School of the name of Pope John Paul II of Biala Podlaska

 

 

 

 

 

Korespondencja:

Katarzyna Szwajkosz

Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego,

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

tel. 81 742 58 25

kszwajkosz@wp.pl

 

 

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Niedoczynność tarczycy, najczęściej będąca skutkiem przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia, jest jedną z najczęstszych patologii gruczołu tarczowego i dotyczy około 2% populacji. Niedobór hormonów tarczycy manifestuje się zwykle zmniejszeniem napędu życiowego, stanami depresyjnymi, pogorszeniem sprawności intelektualnej, nietolerancją niższych temperatur. Patologia ta wiąże się ze zwiększonym ryzykiem  nadwagi lub otyłości, wtórnie do zwolnionego metabolizmu, a także jest czynnikiem sprzyjającym hiperlipidemii, co wiąże się ze wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego.

Celem pracy była ocena występowania nadwagi i otyłości w grupie pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 101 pacjentów (77K, 24M, w wieku średnio 43 lat) z rozpoznaną niedoczynnością tarczycy. W toku badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety oraz metodę pomiaru parametrów antropometrycznych, w tym BMI, obwodu talii i bioder.

Wyniki. Wśród badanych pacjentów nadwagę (BMI 25-29,9) miało 39,6% badanych, otyłość I stopnia (BMI 30-34,9) 26,7% pacjentów, otyłość II stopnia (BMI 35-29,9)- 10,9%. Wartości BMI40 cechujące otyłość III stopnia stwierdzono u 2% badanych. Średnia wartość BMI wyniosła 28,9, przy czym pacjenci w wieku 18-25 lat istotnie częściej cechowali się prawidłową masą ciała niż badani w grupie wiekowej 65 lat (p=0,0003), podobnie pacjenci wieku 26-40 lat w porównaniu z badanymi 65 lat (p=0,001). 

Wnioski. Nadwaga i otyłość dotyczą większości pacjentów z niedoczynnością tarczycy, a ryzyko to rośnie wraz z wiekiem. Wartym rozważenia jest aktywna diagnostyka w kierunku chorób tarczycy wśród pacjentów z nadwagą i otyłością, także w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Podjęcie prób aktywnego edukowania pacjentów z już zdiagnozowaną niedoczynnością tarczycy z towarzysząca nadwagą i otyłością do zmiany zachowań behawioralnych stanowi wyraz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

 

Słowa kluczowe: otyłość, nadwaga, niedoczynność tarczycy, ryzyko sercowo-naczyniowe.

 

 

 

 

 

Summary

Introduction: Hypothyroidism is usually caused by chronic autoimmune inflammation of the thyroid gland. It is one of the most common disorders of the thyroid concerning approximately 2% of the adult population. This disorder is related to higher risk of overweight and obesity due to decreased total body metabolism. Furthermore, it predisposes to dyslipidaemia thus increases the risk of cardiovascular disease.

Aim: The aim of the study was to evaluate the prevalence of overweight and obesity in patients with hypothyroidism.

Material and methods: 101 patients (77F, 24M, with an average age 43years) with diagnosed hypothyroidism were enrolled into the study. A method of proprietary questionnaire was used with measurement of anthropometric parameters.

Results: In the examined group of patients, 39,6% were overweight (BMI 25,0-29,9), first degree obesity (BMI: 30,0-34,9) was present in 26,7%; 10,9% of the patients had 2 nd degree obesity. 2% of the examined patients had third degree obesity with BMI ≥40 kg/m2. Mean BMI value was 28,9, whereas patients aged 18-25 years and patients aged 26-40 years had significantly more often normal body mass than patients aged 65 years and older (p=0,0003 and p<0,0001 respectively). Conclusion: Overweight and obesity concern the majority of patients with hypothyroidism and this risk is increasing with patients’ age. Therefore, it is worth considering evaluating routinely, also in General Practitioner’s office, thyroid function particularly in patients who are overweight or obese. Recognition and treatment of hypothyroidism combined with non-pharmacological actions in overweight and obese patients will be a form of cardiovascular diseases prophylaxis.

 

Key words: overweight, obesity, hypothyroidism, cardiovascular risk.


Keywords


otyłość, nadwaga, niedoczynność tarczycy, ryzyko sercowo-naczyniowe, overweight, obesity, hypothyroidism, cardiovascular risk.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Gietka-Czernel M.: Niedoczynność tarczycy. W: Zgliczyński W. red. Endokrynologia cz. I, Wyd. I. Wyd. Medical Tribune Polska, Warszawa 2011.

Rodondi N, den Elzen WP, Bauer DC et al.: Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. JAMA. 2010; 304(12): 1365-1374. doi: 10.1001/jama.2010.1361.

Földes J., Bános C., Winkler G.: Subclinical hypothyroidism and arteriosclerosis. Orv Hetil. 2004; 145(31): 1601-1607.

Pligovka VM.: Rational therapy of patients with essential hypertension and abdominal obesity with concomitant subclinical hypothyroidism. Lik Sprava. 2014 Nov;(11):97-101.

Alberti K. G., Zimmet P., Shaw J.: The metabolic syndrome a new worldwide definition. Lancet 2005; 366: 1059–1062.

Charzewska J, Chabros E, Pachocka L. Ocena stanu odżywienia. W: Jarosz M. red. Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58447

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Katarzyna Szwajkosz, Agnieszka Zwolak, Marta Dudzińska, Joanna Świrska, Anna Oszywa-Chabros, Agnieszka Wawryniuk, Robert Łuczyk, Jadwiga Daniluk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)