Wpływ wybranych nowoczesnych technologii na zdrowie studentów = Influence of selected new technologies on the health of college students

Mateusz Babula, Martyna Warchoł, Anna Kowalczyk

Abstract


Babula Mateusz, Warchoł Martyna, Kowalczyk Anna. Wpływ wybranych nowoczesnych technologii na zdrowie studentów = Influence of selected new technologies on the health of college students. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):429-438. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58512

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3706

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 21.07.2016.

 

 

Wpływ wybranych nowoczesnych technologii na zdrowie studentów

Influence of selected new technologies on the health of college students

 

Mateusz Babula1

Martyna Warchoł2

Anna Kowalczyk2

 

1Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny w Radomiu

2Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

Mateusz Babula1

Mgr Martyna Warchoł2

Mgr Anna Kowalczyk2

1Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny w Radomiu

2Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

Streszczenie:

Wstęp: Dostępność telefonów komórkowych oraz Internetu stała się przyczyną pojawienia się nowych zachowań w życiu codziennym oraz nowych sposobów komunikowania się. Nasilił się również kontakt z telefonem jako takim - rozmawiamy coraz częściej nie tylko w celu przekazania informacji, ale także dla przyjemności. Można mieć go zawsze przy sobie, używać wszędzie i w każdej chwili, co sprawia, że jest się zawsze uchwytnym. Natomiast długotrwałe korzystanie z telefonu, komputera i Internetu może nieść za sobą niepożądane skutki zdrowotne.

Cel pracy: Praca ma na celu zbadanie wiedzy studentek na temat wpływu nowoczesnych technologii takich jak komputer, telefon i Internet na zdrowie. W niniejszej pracy starano się ocenić, czy studenci mają świadomość jak na zdrowie wpływa używanie komputera, telefonu i Internetu. Starano się również określić, jaki wpływ na zachowania zdrowotne mają nowoczesne technologie oraz jakie dolegliwości występują w związku z korzystaniem z nich.

Materiał i metody badawcze: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Ankieta miała charakter anonimowy, udział w niej był całkowicie dowolny. Grupę badaną stanowiło 100 studentów w tym 74% kobiet i 26% mężczyzn. Większość z nich mieszkała na wsi (69%). Badania odbywały się na zasadzie anonimowości. Ankiety zostały wysyłane do respondentów za pomocą Internetu.

Wyniki i Wnioski: Najczęściej z nowoczesnych technologii korzystamy w domu. Największa ilość respondentów używa nowoczesnych technologii przez 2 do 4 godzin dziennie. 54% respondentów nie wyobraża sobie bez nich życia. Użytkowanie komputera, telefonu i Internetu powoduje brak ruchu, brak czasu oraz jedzenie przed komputerem. Podczas siedzenia przed komputerem 70% respondentów nie zwraca uwagi na postawę ciała. Najczęstszymi dolegliwościami związanymi z korzystaniem z nowoczesnych technologii są ból mięśni i kręgosłupa oraz zaczerwienienie i ból oczu.

 

Słowa kluczowe: nowoczesne technologie, zdrowie, komputer, telefon, Internet.

 

 

 

Background: The availability of mobile phones and the Internet has become the reason for the emergence of new behavior in everyday life and new ways of communicating. Intensified also in contact with the phone as such - we are talking more and more often, not only to provide information, but also for pleasure. You can have it always with you, use anywhere and at any time, which makes it always perceptible. In contrast, long-term use of telephone, computer and the Internet may have some adverse health effects.

Aim: To work is to investigate the knowledge of students about the impact of modern technology such as a computer, telephone and Internet health. In the present study sought to assess whether students are aware of how health affects the use of a computer, telephone and Internet. Efforts were also made to determine the impact on health behavior have modern technologies and what problems exist in connection with the use of them.

Material and research methods: The study used diagnostic survey method. The survey was anonymous, the participation in it was completely arbitrary. A group of consisted of 100 students including 74% of women and 26% men. Most of them lived in rural areas (69%). Research is carried out on an anonymous basis. Surveys were sent to respondents via the Internet.

Results and Conclusions: The most modern technology we use at home. The largest number of people use modern technology for 2 to 4 hours per day. 54% of respondents not imagine life without them. Using the computer, phone and the Internet causes a lack of exercise, lack of time and the food in front of a computer. When sitting in front of a computer 70% of respondents did not pay attention to posture. The most common symptoms associated with the use of modern technology are muscle pain and spine as well as redness and eye pain.

 

Keywords: modern technologies, health, computer, phone, internet.

Keywords


nowoczesne technologie, zdrowie, komputer, telefon, internet, modern technologies, health, computer, phone, internet.

Full Text:

PDF (Polski)

References


PIŚMIENNICTWO

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w cieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Aouil ., Maliszewski W.J., Media – komunikacja: zdrowie i psychologia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Białokoz – Kalinowska I., Kierus K., Nawrocka B., Piotrowska – Jastrzębska J. D., Uzależnienie od Internetu wśród młodzieży licealnej – konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne, Pediatria i Medycyna Rodzinna 20011, nr 7, s. 372 – 377.

Błaszkiewicz R., Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym, Nauczanie początkowe 2010/11, 34(1): 34 – 43.

Garwol K., Negatywny wpływ technologii teleinformatycznych na studentów informatyki rzeszowskich uczelni, Edukacja – Technika – Informatyka 2013, 4(2):73-78.

Jaskuła S., Internet jak narkotyk, w: Świat Problemów nr 12/2008, s. 12-17.

Jędrzejko M., Taper A., Dzieci i multimedia, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, WSB w Dąbrowie Górniczej, Warszawa – Dąbrowa Górnicza 2012.

Kaliszewska K., Zagubieni w sieci – czyli o nadmiernym używaniu zasobów i możliwości Internetu, w: Oblicza współczesnych uzależnień, red. L. Cierpiałkowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Kopczewski M., Dudzik I., Zagrożenia jakie niesie korzystanie z cyberprzestrzeni, Modele inżynierii i teleinformatyki 2012, 7:79 – 92.

Kowalska M., Bugajska J., Problemy zdrowotne osób pracujących z komputerem, Medycyna Pracy 2009, 60(4): 321 – 325.

Kuciński S., Wpływ telefonii komórkowej na zdrowie człowieka, Referat zjazdowy, II Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Ekologia w elektrotechnice”,

Kukuła M., Ergonomia stanowiska komputerowego, Edukacja – Technika – Informatyka 2011, 2(2): 255-262.

Potocka A., Niekorzystne oddziaływanie komputera na zdrowie człowieka w wymiarze holistycznym, Horyzonty Wychowania 2009, 8(16): 202 – 206.

Sheynkin Y., Jung M., Yoo P.: Increase in scrotal temperature in laptop computer users. Hum. Reprod., 2005, 2, 452-457.

Synak E., Jendraszek M., Skibińska I. i in., Styl życia współczesnego mężczyzny a problem niepłodności, Nowiny Lekarskie 2008, 77(5): 357-361.

Szczepanowska E., Fidler M., Internet jako medium o doniosłym wpływie na zdrowie człowieka u progu dorosłości, Studia Periegetica 2010 4: 195 – 228.

Szymczak A., Komputer – w drodze do uzależnienia, http://www.ppp1.wroc.pl/komputer_w_drodze_do_uzaleznienia.pdf

Świderska – Kopacz J., Marcinkowski J. T., Jankowska K., Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. V. Aktywność fizyczna, Probl. Hig. Epidemiol. 2008, 89(2): 246 – 250.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58512

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Mateusz Babula, Martyna Warchoł, Anna Kowalczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)