Ocena poziomu wiedzy studentów wybranych polskich uczelni wyższych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej w stanach nagłych = Assessment of knowledge about delivering first aid for an adult in emergency situations among students from selected Polish universities

Rafał Czyż, Marta Kwiatoń, Izabela Górniak

Abstract


Czyż Rafał, Kwiatoń Marta, Górniak Izabela. Ocena poziomu wiedzy studentów wybranych polskich uczelni wyższych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej w stanach nagłych = Assessment of knowledge about delivering first aid for an adult in emergency situations among students from selected Polish universities. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):399-410. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58327

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3704

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 15.07.2016.

 

 

Ocena poziomu wiedzy studentów wybranych polskich uczelni wyższych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej w stanach nagłych

 

Rafał Czyż1 (rafalczyz1990@o2.pl), Marta Kwiatoń1, Izabela Górniak2

 

1) Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia stanowi istotne ogniwo łańcucha przeżycia. Młodą i aktywną, a przede wszystkim bardzo liczną grupą społeczną są studenci, dlatego tak ważne jest, aby aktualne wytyczne udzielania pierwszej pomocy były im dobrze znane.

Celem niniejszego badania była ocena poziomu wiedzy studentów z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych.

Anonimowa i autorska ankieta została rozdystrybuowana wśród 459 studentów
z Wrocławia, Poznania i Bydgoszczy (59% kobiet, 41% mężczyzn) w wieku 22,5 ± 1,9 lat. Kwestionariusz zawierał 19 pytań, w tym test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
o maksymalnej do zdobycia ilości punktów: 7.

Średni wynik testu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w ogólnej grupie badanej wyniósł 4,7 ± 1,2 punktów. Najwyższy średni wynik uzyskali studenci z Wrocławia,  najniższy natomiast – studenci z Poznania (5,0 ± 1,3 vs. 4,2 ± 1,1). Grupa studentów
z Bydgoszczy uzyskała średni wynik na poziomie 4,6 ± 1,1. Zaledwie 14% studentów zdeklarowało, że brało udział w zajęciach pierwszej pomocy organizowanych przez uczelnię. Alarmujący wydaje się również fakt, iż około 30% studentów nigdy nie uczestniczyło
w żadnym szkoleniu, podczas gdy ponad 32% badanych znalazło się w przeszłości w sytuacji, w której musieli udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Z kolei o automatycznym defibrylatorze zewnętrznym słyszało ponad 84% uczniów, jednakże jedynie 76% z nich wie dokładnie, co to za urządzenie i do czego służy. Ponad 96% studentów jest świadomych
o prawnym zobowiązaniu do udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Wiedza studentów na temat udzielania pierwszej pomocy jest niewystarczająca. Istnieje potrzeba organizacji kursów przypominających z zakresu udzielania pomocy
oraz najnowszych algorytmów pierwszej pomocy.

 

Słowa kluczowe: pierwsza pomoc, studenci, stany nagłe.

 

 

Assessment of knowledge about delivering first aid for an adult in emergency situations among students from selected Polish universities

 

 

Delivering first aid at the spot of the accident is an essential link of the survival chain. A young and active socially group like students should know current first aid guidelines.

The aim of this study was to evaluate the level of students' knowledge in delivering first aid in emergency situations.

Anonymous and author’s survey was carried out on a group of 459 students from Wrocław, Poznań and Bydgoszcz (59% women, 41% men) aged 22.5 ± 1.9.
The questionnaire comprised of 19 questions about general experience with first aid and quiz questions about practical knowledge in first aid delivery. The maximal amount of points
to obtain in the quiz was 7.

            The average result for the quiz section of the questionnaire for the entire examined group amounted to 4.7 ± 1.2 points. The highest average result got students from Wrocław and the lowest average result got students from Poznań (5.0 ± 1.3 vs. 4.2 ± 1.1). Student group from Bydgoszcz achieved the average result of 4.6 ± 1.1 points. Only 14% of students declared participation in lessons about delivering first aid organized by the college. Also alarming seems the fact that about 30% of the students never took part in such training. Over the 32% of the examined students was in an emergency situation that required them to provide first help to an injured person. About the automated external defibrillator heard over the 84% of those surveyed, however, only 76% of them know exactly what it is and what the device
is used for. Over the 96% of the students are aware of the material fact of obliging
to delivering first aid to an injured person.

Students knowledge about delivering first aid is insufficient. There is a need
to organize refresher courses about delivering first aid and the newest first aid algorithms.

 

Key words: first help, students, emergencies.


Keywords


pierwsza pomoc, studenci, stany nagłe, first help, students, emergencies.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Monsieurs KG, Nolan JP, Bossaert LL, Greif R, Maconochie IK, Nikolaou NI, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2015; 95: 1–80.

Starc B, Peacan M,: Training of medical students in resuscitation at the University of Ljubljana. Resuscitation 1996 Jul;32(1):19-22

Altintas KH, Aslan D, Yildiz AN, Subasi N, Elcin M, Odabasi O, I wsp.: The evaluation of first aid and basic life support training for the first year university students. Tokohu J Exp Med 2005;205(2):57-69.

Chemperek E, Rudnicka-Drozak E,: Knowledge of first-aid rules among students. Ann UMCS 2000;55:61-6.

Wiśniewski J, Majewski WD,: Ocena poziomu wiedzy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zachodniopomorskiem na temat pierwszej pomocy medycznej. Ann Acad Med. Stetin 2007;53:114-23.

Olejniczak D, Miciuk D, Religioni U,: Ocena stanu wiedzy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Piel Zdr Publ 2013;3,2:101–110.

Wojczyk A.: Stan wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej. PU-HSP 2015;9,2:7–11.

Hubble M, Bachman M, Price R, Martin N, Huie D: Willingness of high school students to perform cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation, Prehospital Emergency Care, Vol. 7, Nr 2, 2003, 219-224.

StatSoft, Inc. (2014). STATISTICA data analysis software system, version 12. www.statsoft.com.

Ośrodek Badania Opinii Publicznej (TNS OBOP), „Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy”, Warszawa 2003.

Czyż R: Badania nad czynnikami mogącymi mieć wpływ na udzielanie pierwszej pomocy osobie leżącej w miejscu publicznym. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):159-172.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Rafał Czyż, Marta Kwiatoń, Izabela Górniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)